Шляхи формування конкурентних переваг підприємства (на прикладі Комунальне підприємство «Елегант М» м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-06

Authors

Проценко, Наталія Олександрівна
Protsenko, Nataliya

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Актуальність теми. Однією з основних засад успішного підприємства в умовах ринкових відносин є наявність конкурентних переваг порівняно з іншими виробниками подібних товарів та послуг. Кoнтрoль за кoнкурентами і пoстійне відстеження власнoї пoзиції на ринку дoзвoлить комунальному підприємству пошиву одягу «Елегант М» розробити ефективну систему управління конкурентоспроможністю. Метою дослідження є формування фінансово-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності Комунального підприємство «Елегант М». Об’єктом дослідження є виробничо-господарська діяльність та процеси формування фінансово-економічного механізму забезпечення конкуренто-спроможності КП «Елегант М». Предметом дослідження є теоретико-методичні та прикладні аспекти управління конкурентоспроможністю КП «Елегант М» на ринку послуг пошиву одягу та фінансово-економічний механізм її забезпечення. Завдання дослідження: визначити теоретико-методичні основи формування конкурентоспроможності підприємства; розглянути методи оцінки конкурентоспроможності підприємства; здійснити аналіз та оцінку господарської діяльності КП «Елегант М»; виявити особливості розвитку та тенденції ринку послуг пошиву та ремонту одягу; розробити та обґрунтувати організаційно-економічні заходи щодо формування конкурентоспроможності підприємства. Використана методика дослідження. В рамках дослідження використовуються змістовні (класичні) методи оцінки конкурентоспроможності підприємств, такі як: методи, що базуються на оцінці конкурентоспроможності продукції (продуктові); матричні методи; методи, що базуються на теорії ефективної конкуренції (операційні); комплексні методи та методи оцінки вартості бізнесу. Вихідні дані. Статут підприємства; статична звітність підприємства за 2019-2021 р.р.; планові та звітні показники роботи підприємства за досліджуваний період; інформація про споживачів, конкурентів підприємства, нормативні та законодавчі акти України. Actuality of theme. One of the main foundations of a successful enterprise in the conditions of market relations is the presence of competitive advantages compared to other producers of similar goods and services. Control over competitors and constant monitoring of one's own position on the market will allow the utility company "Elegant M" to develop an effective competitiveness management system. The purpose of the study is the formation of a financial and economic mechanism for ensuring the competitiveness of the "Elegant M" utility company. The object of the research is production and economic activity and the processes of forming a financial and economic mechanism for ensuring the competitiveness of KP "Elegant M". The subject of the study is the theoretical, methodological and applied aspects of managing the competitiveness of KP "Elegant M" on the market of tailoring services and the financial and economic mechanism of its support. The task of the research: to determine the theoretical and methodological foundations of the formation of the competitiveness of the enterprise; consider the methods of assessing the competitiveness of the enterprise; carry out an analysis and assessment of the economic activity of KP "Elegant M"; to reveal the peculiarities of the development and trends of the market of tailoring and clothing repair services; to develop and substantiate organizational and economic measures for the formation of the enterprise's competitiveness. The research method used. Within the framework of the research, meaningful (classical) methods of assessing the competitiveness of enterprises are used, such as: methods based on the assessment of the competitiveness of products (product); matrix methods; methods based on the theory of effective competition (operational); comprehensive methods and business valuation methods. Output data. The statute of the enterprise; static reporting of the enterprise for 2019-2021; planned and reported performance indicators of the enterprise for the researched period; information about consumers, competitors of the enterprise, regulatory and legislative acts of Ukraine.

Description

Keywords

конкурентоспроможність підприємства, система управління конкурентоспроможністю підприємства, послуги пошиття одягу, enterprise competitiveness, enterprise competitiveness management system, tailoring services

Citation

Проценко, Н. О. Шляхи формування конкурентних переваг підприємства (на прикладі Комунальне підприємство «Елегант М» м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. О. С. Чумаченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 99 с.