Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Ельбрук Плюс» м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-06

Authors

Дегрик, Ігор Сергійович
Dehryk, Ihor

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Актуальність теми. Фактором успіху компанії в умовах ринкових відносин − це високий рівень конкурентоспроможності його продукції. Потенціал конкурентоспроможності підприємства відображає ступінь переваги сукупності показників оцінки його можливостей, над сукупністю аналогічних показників підприємств-конкурентів. При наявності у підприємства широкого набору компетенцій високої якості, то є всі передумови передумови для перемоги в конкурентній боротьбі. Мета роботи є визначити величину потенціалу конкурентоспроможності ТОВ «Ельбрук Плюс», дослідити його конкурентне середовище і розробити заходи для зростання конкурентного потенціалу підприємства. Об’єктом роботи є конкурентоспроможність ТОВ «Ельбрук Плюс» в сучасних умовах. Предмет дослідження є теоретичні і методичні основи формування конкурентоспроможності підприємства, напрями підвищення його конкурентного потенціалу. Для досягнення мети були поставлені та вирішені наступні завдання: - дослідити економічну сутність поняття «конкурентного потенціалу» та виділити основні її складові; - виявити головні фактори, які впливають на конкурентоспроможність ТОВ «Ельбрук Плюс»та розкрити особливості їх виникнення; - визначити та проаналізувати основні принципи системи управління потенціалом конкурентоспроможності на підприємстві; - оцінити потенціал конкурентоспроможності ТОВ «Ельбрук Плюс» на основі розглянутих методів дослідження; - визначити основні проблеми та запропонувати заходи підвищення конкурентоспроможності підприємства з метою зміцнення конкурентних позицій на ринку. При дослідженні були використані такі методики: спостереження – за допомогою якого був здійснений моніторинг вітчизняних комунальних підприємств; графічно-аналітичний метод – для наочної ілюстрації досліджуваних явищ та процесів за допомогою рисунків та діаграм; економіко-математичні методи – для здійснення безпосередньої оцінки конкурентоспроможності результатів діяльності підприємств та для обчислення рівня платоспроможності, прибутковості та ліквідності підприємства; порівняння – для дослідження особливостей сучасної конкуренції в комунальній сфері; опитування – для одержання інформації про важливість реалізації соціальних проектів; аналіз і синтез – для обґрунтування теоретичних положень та практичних рекомендацій; узагальнення – за допомогою якого було зроблено загальні висновки. Actuality of theme. A factor of the company's success in terms of market relations is the high level of competitiveness of its products. The potential of the enterprise's competitiveness reflects the degree of superiority of the set of indicators for assessing its capabilities over the set of similar indicators of competing enterprises. If the enterprise has a wide range of high-quality competences, then all the prerequisites for victory in the competition are present. The purpose of the work is to determine the value of the competitive potential of "Elbrook Plus" LLC, to investigate its competitive environment and to develop measures to increase the competitive potential of the enterprise. The object of the work is the competitiveness of "Elbrook Plus" LLC in modern conditions. The subject of the study is the theoretical and methodical basis of the formation of the competitiveness of the enterprise, directions for increasing its competitive potential. To achieve the goal, the following tasks were set and solved: - investigate the economic essence of the concept of "competitive potential" and identify its main components; - identify the main factors affecting competitiveness "Elbrook Plus" LLC and to reveal the peculiarities of their occurrence; - to define and analyze the main principles of the management system of the potential of competitiveness at the enterprise; - assess the potential of competitiveness of "Elbrook Plus" LLC based on the considered research methods; - identify the main problems and propose improvement measures competitiveness of the enterprise in order to strengthen the competitive positions on the market. The following methods were used during the research: observation - with the help of which the monitoring of domestic utility enterprises was carried out; graphic and analytical method - for visual illustration of the studied phenomena and processes with the help of drawings and diagrams; economic-mathematical methods - for direct evaluation of the competitiveness of enterprise results and for calculating the level of solvency, profitability and liquidity of the enterprise; comparison - to study the features of modern competition in the utility sector; survey - to obtain information about the importance of implementing social projects; analysis and synthesis - to justify theoretical provisions and practical recommendations; generalization - with the help of which general conclusions were made.

Description

Keywords

потенціал конкурентоспроможності підприємства, система управління конкурентним потенціалом, бруківка, enterprise competitiveness potential, competitive potential management system, paving

Citation

Дегрик, І. С. Визначення потенціалу конкурентоспроможності підприємства (на прикладі ТОВ «Ельбрук Плюс» м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. О. С. Чумаченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 93 с.