Оцінка ефективності контейнерних міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом у ТОВ "АТП-2004" м. Кропивницький

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-19

Authors

Головченко, Ілля Станіславович
Holovchenko, Illia

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою дослідження є підвищення ефективності перевезення вантажів у контейнерах у міжнародному сполученні за рахунок впровадження технології тайм-слотування. Об'єкт дослідження – процес контейнерних перевезень вантажів у Міжнародному сполученні. Предметом дослідження – закономірності підвищення ефективного від показників контейнерних перевезень у міжнародному сполученні. Наукова новизна магістерської роботи полягає в наступному: запропоновано кібернетичну та математичну постановки завдання ефективної організації перевезень вантажів у контейнерах; в якості критеріїв ефективності контейнерних перевезень і витрати на перевезення; визначено із сукупністю показників технології слотування на контейнерному терміналі практична значущість результатів магістерської роботи; побудовані кібернетична та математичні моделі логістичного підходу до системи міжнародних контейнерних перевезень; визначено можливі схеми обслуговування замовлення по контейнерним перевезенням та сукупність транспортних операцій. The purpose of the study is to increase the efficiency of cargo transportation in containers in international traffic due to the introduction of time-slotting technology. The object of research is the process of container transportation of goods in international traffic. The subject of the study is the regularity of the increase in the effective indicators of container transportation in international traffic. The scientific novelty of the master's thesis is as follows: a cybernetic and mathematical formulation of the task of effective organization of cargo transportation in containers is proposed; as criteria for the efficiency of container transportation and transportation costs; the practical significance of the results of the master's work was determined with the set of indicators of the slotting technology at the container terminal; constructed cybernetic and mathematical models of the logistic approach to the system of international container transportation; possible service schemes for container transportation orders and the totality of transport operations are determined.

Description

Keywords

контейнерні перевезення, вантаж, міжнародне сполучення, технологія тайм-слотування, container transportation, cargo, international communication, time-slotting technology

Citation

Головченко, І. С. Оцінка ефективності контейнерних міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом у ТОВ "АТП-2004" м. Кропивницький : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / наук. кер. В. В. Аулін ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 67 с.