Другий (магістерський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25
 • Item
  Вдосконалення експлуатаційних характеристик деталей типу вал трансмісії автотранспортних засобів у ТОВ "АТП 2004" м.Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-06-25) Щикот, Владислав Олександрович; Shchykot, Vladyslav
  В магістерській роботі розглядається проблема вдосконалення експлуатаційних характеристик деталей типу вал трансмісії автотранспортних засобів. Дано історію створення підприємства ТОВ "АТП 2004" м. Кропивницький", його організаційну структуру. На основі питомої витрати палива і характеристик транспортних засобів та виконаної транспортної роботи транспортних засобів введено коефіцієнт узгодження. Побудована математична модель узгодження характеристик транспортних засобів з умовами його функціонування. Встановлено характер зміни коефіцієнта питомої витрати палива від швидкісного режиму автомобіля КамАЗ-4308. Зроблено аналіз технологій відновлення та зміцнення деталей розподільної коробки вантажних автомобілів, зокрема, первинного валу. Ґрунтуючись на проведеному аналізу, запропоновано заходи щодо удосконалення технології відновлення первинного валу розподільної коробки автомобіля КамАЗ 4310. Запропонований спосіб відновлення, електролітичне залізнення, дозволяє одержати економічний ефект за рахунок автоматизації процесів, полегшити тяжкі умови роботи зварювальника і підвищити надійність відновленої деталі в порівнянні з базовим. The master's thesis considers the problem of improving the operational characteristics of parts such as transmission shafts of motor vehicles. The history of the establishment of the company "ATP 2004" LLC in Kropyvnytskyi, its organizational structure is given. Based on the specific fuel consumption and characteristics of vehicles and the performed transport work of vehicles, a matching coefficient was introduced. A mathematical model of matching the characteristics of vehicles with the conditions of its operation was built. It was established the nature of the change in the specific fuel consumption coefficient from the high-speed mode of the KamAZ-4308 car. An analysis of the technologies for restoring and strengthening parts of the distribution box of trucks, in particular, the primary shaft, was made. Based on the analysis, measures were proposed to improve the technology of restoring the primary shaft of the transfer box of the KamAZ 4310 car. The proposed method of restoration, electrolytic fertilizing, makes it possible to obtain an economic effect due to the automation of processes, to ease the difficult working conditions of the welder, and to increase the reliability of the restored part in comparison with the basic one.
 • Item
  Дослідження шляхів забезпечення ефективності знешкодження шкідливих речовин у відпрацьованих газах автомобільних ДВЗ в експлуатаційних умовах на базі кафедри «Експлуатація та ремонт машин» Центральноукраїнського національного технічного університету
  (ЦНТУ, 2022-06-25) Андрєєв, Владислав Володимирович; Andrieiev, Vladyslav
  В представленій магістерській роботі на основі оцінки впливу експлуатаційних факторів на технічний стан системи випуску відпрацьованих газів легкових автомобілів та ефективні показники роботи їх ДВЗ, проведені дослідження шляхів підвищення ефективності знешкодження шкідливих компонентів у відпрацьованих газах при застосуванні спеціальних присадок до моторних палив з ефектом очищення каталітичного нейтралізатора. In the presented master's thesis, based on the assessment of the influence of operational factors on the technical condition of the exhaust gas emission system of passenger cars and the effective performance of their internal combustion engines, research was carried out on ways to increase the efficiency of neutralization of harmful components in exhaust gases when using special additives for motor fuels with the effect of cleaning the catalytic converter.
 • Item
  Дослідження та розробка практичних рекомендацій щодо підвищення довговічності автомобільних шин на базі кафедри "Експлуатація та ремонт машин" Центральноукраїнського національного технічного університету
  (ЦНТУ, 2022-06-25) Нургільдієва, Ділдора; Nurheldiieva, Dildora
  В магістерській роботи представлена загальна інформація про кафедру «Експлуатація та ремонт машин» Центральноукраїнського національного технічного університету. Запропоновані рекомендації щодо підвищення довговічності автомобільних шин. Для цієї мети були розглянуті конструкція і експлуатаційні характеристики автомобільних шин та фактори, що вливають на їх довговічність, проведені ряд експериментів. Для підвищення терміну служби шин автомобіля сформульовані ряд положень. Виконано розрахунок шиномонтажної дільниці з розробкою її планування. Подані загальні відомості про шини легкових автомобілів та фактори, що впливають на їх довговічність. Розроблений технологічний процес ремонту шин легкових автомобілів. The master's thesis presents general information about the department "Operation and repair of machines" of the Central Ukrainian National Technical University. Recommended recommendations for increasing the durability of automobile tires. For this purpose, the design and operational characteristics of car tires and the factors affecting their durability were considered, and a number of experiments were conducted. To increase the service life of car tires, a number of provisions have been formulated. The calculation of the tire fitting station with the development of its planning has been completed. General information about passenger car tires and factors affecting their durability are provided. The technological process of car tire repair has been developed.
 • Item
  Підвищення ефективних показників автомобільних двигунів плазмовим напилюванням теплофізичних покриттів на базі кафедри «Експлуатація та ремонт машин» Центральноукраїнського національного технічного університету
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Чернобай, Олександр Олександрович; Chernobai, Oleksandr
  Розглянуто методи підвищення ефективних показників автомобільних двигунів та виконано аналіз впливу теплофізичних (теплозахисних) покриттів на ефективні показники автомобільних двигунів. Виконано тепловий розрахунок автомобільного двигуна з урахуванням зміни його показників в результаті застосування теплофізичних покриттів. Також, проаналізовано технологічні методи нанесення покриттів на деталі камери згорання, обґрунтовано використання плазмового напилювання на деталі камери згорання. Виконано аналіз матеріалів для напилювання та вибрано в якості матеріалу для теплофізичних покриттів оксид молібдену. Виконано аналіз безпеки проведення робіт при проведенні робіт з нанесення покриттів на деталі камери згорання двигунів. The methods of increasing the effective indicators of automobile engines were considered and the analysis of the influence of thermophysical (heat-protective) coatings on the effective indicators of automobile engines was performed. The thermal calculation of the car engine was performed, taking into account the change in its indicators as a result of the application of thermophysical coatings. Also, the technological methods of coating the combustion chamber parts are analyzed, the use of plasma spraying on the combustion chamber parts is substantiated. An analysis of materials for sputtering was performed and molybdenum oxide was selected as a material for thermophysical coatings. An analysis of the safety of the work was carried out during the coating work on the parts of the engine combustion chamber.
 • Item
  Дослідження дорожньої безпеки автомобільного транспорту в зимовий період у ТОВ «АГРОСПЕЦСЕРВІС» м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Трач, Ігор Дмитрович; Trach, Ihor
  Ефективність автомобільного транспорту значною мірою залежить від технічного рівня та стану дорожнього покриття. Погані технічні умови дорожнього покриття в зимовий період знижують продуктивність і безпеку дорожнього руху, а також збільшують транспортні витрати. Це необхідно для забезпечення в період снігопадів, ожеледиці, інших несприятливих погодних умов першочергового виконання обробки посипальними матеріалами дорожнього покриття із складними умовами руху. Визначена мета, об’єкт і предмет дослідження та наукова новизна. Проведений аналіз природно-кліматичних умов району дослідження та описаний вплив дорожнього покриття на аварійність в зимовий період на дорозі. Розроблено математичну модель для оцінки коефіцієнта зчеплення коліс автомобіля з дорожнім покриттям, а також розроблена модель для оцінки траєкторії руху автомобіля при гальмуванні. Проведені експериментальні дослідження впливу дорожнього покриття в зимовий період на гальмівний шлях і безпеку транспортного засобу та проведена оцінка економічної ефективності заходів з підвищення безпеки руху в зимовий період. The efficiency of road transport largely depends on the technical level and condition of the road surface. Bad technical conditions of the road surface in winter reduce the productivity and safety of road traffic, and also increase transport costs. This is necessary to ensure the priority execution of processing with aggregate materials of the road surface with difficult traffic conditions in the period of snowfall, ice, and other adverse weather conditions. The purpose, object and subject of research and scientific innovation are determined. An analysis of the natural and climatic conditions of the study area was carried out and the impact of the road surface on accidents in the winter period on the road was described. A mathematical model was developed to estimate the coefficient of adhesion of car wheels to the road surface, as well as a model was developed to estimate the trajectory of the car during braking. Experimental studies of the influence of the road surface in the winter period on the braking distance and safety of the vehicle were carried out, and an assessment of the economic effectiveness of measures to improve traffic safety in the winter period was carried out.
 • Item
  Оцінка рівня зміни динамічних властивостей легкових автомобілів в експлуатаційних умовах на ПП «Ковальов Авто» с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Терешко, Євген Миколайович; Tereshko, Yevhen
  Метою дослідження виступало встановлення впливу зміни ефективних показників двигуна та змінних експлуатаційних факторів на динамічні властивості автомобілів категорії М1. Проведена оцінка виробничого потенціалу підприємства та виконаний «SWOT-аналіз» ефективності організації його діяльності; визначене суттєве зниження ефективних показників двигунів автомобілів, що є причиною зниження їх динамічних властивостей; обґрунтована актуальність наукових досліджень роботи; визначено мету, об'єкт і предмет досліджень та сформовані основні завдання, які потребують розв’язання у роботі. Так об’єктом дослідження є динамічні властивості автомобілів категорії М1 в різних режимах руху, а предметом - виступають напрямки поліпшення динамічних властивостей автомобілів категорії М1 в експлуатаційних умовах. Основними завданнями кваліфікаційної роботи є: проведення аналітичних дослідження з оцінки динамічних властивостей легкових автомобілів; визначення основних експлуатаційних факторів, що визначають рівень динамічних властивостей легкових автомобілів; розроблення практичних рекомендації щодо експериментального визначення та відновлення динамічних властивостей легкових автомобілів. Встановлено основні показники оцінки динамічних властивостей ТЗ та розроблена удосконалена математична модель визначення коефіцієнтів динамічності автомобілів, яка дозволяє провести аналіз динамічних показників при зміні ефективних показників роботи ДВЗ та змінних дорожніх умовах. Запропоновано методику та проведені розрахунки коефіцієнтів формули С.Р. Лейдермана для побудови ЗШХ ДВЗ; розраховані зміни динамічних коефіцієнтів групи автомобілів категорії М1 при зниженні динамічних показників їх ДВЗ за ЗШХ; встановлені граничні значення коефіцієнтів динамічності дослідної групи автомобілів. Визначено особливості використання динамометричних стендів для оцінки динамічних показників автомобілів; наведені умови, правила та порядок проведення випробувань двигунів із дотриманням безпеки виробничих процесів та зроблені обґрунтовані практичні рекомендації із використання отриманих наукових результатів під час сервісу автомобілів на підприємствах галузі. The purpose of the study was to establish the influence of changes in effective engine parameters and variable operating factors on the dynamic properties of M1 category cars. An assessment of the production potential of the enterprise was carried out and a "SWOT-analysis" of the effectiveness of the organization of its activity was performed; a significant decrease in the effective performance of car engines was determined, which is the reason for the decrease in their dynamic properties; substantiated relevance of scientific work research; the goal, object and subject of research are determined and the main tasks that need to be solved in the work are formed. Thus, the object of the research is the dynamic properties of M1 category cars in different driving modes, and the subject is directions for improving the dynamic properties of M1 category cars in operational conditions. The main tasks of the qualification work are: conducting analytical research on the assessment of dynamic properties of passenger cars; determination of the main operational factors that determine the level of dynamic properties of passenger cars; development of practical recommendations for experimental determination and restoration of dynamic properties of passenger cars. The main indicators for evaluating the dynamic properties of vehicles have been established, and an improved mathematical model for determining the coefficients of dynamism of cars has been developed, which allows for the analysis of dynamic indicators when the effective performance indicators of the internal combustion engine and changing road conditions are changed. The method was proposed and the coefficients of the formula S.R. were calculated. Leiderman for the construction of ZSHH DVZ; calculated changes in the dynamic coefficients of the group of cars of the M1 category when the dynamic indicators of their internal combustion engines are reduced according to the ZSHh; the limit values of the dynamism coefficients of the experimental group of cars are set. The specifics of using dynamometric stands for evaluating the dynamic performance of cars are determined; the conditions, rules and procedure for conducting engine tests with compliance with the safety of production processes are given, and reasonable practical recommendations are made for the use of the obtained scientific results during car service at the enterprises of the industry.
 • Item
  Забезпечення стійкості автомобілів у неустановлених режимах руху у ТОВ «АГРОСПЕЦСЕРВІС» м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Рудий, Андрій Миколайович; Rudyi, AndriI
  Визначена мета та задачі дослідження, проведений аналіз курсової стійкості руху легкового автомобіля та досліджено вплив експлуатаційних і конструктивних параметрів шини на вибіг автомобіля. Зроблено опис впливу подовжньої сили, що виникає під час контакту дорожнього покриття з колесом, а також на курсову стійкість руху легкового автомобіля. Приведені результати дослідження стійкості автомобіля у неустановлених режимах руху, а також забруднення навколишнього середовища продуктами зношування автомобілів. The purpose and objectives of the research were determined, the directional stability of the passenger car was analyzed, and the impact of the operational and design parameters of the tire on the car's runout was investigated. The effect of the longitudinal force that occurs during the contact of the road surface with the wheel, as well as on the directional stability of the passenger car movement, is described. The results of the study of the car's stability in unspecified driving modes, as well as environmental pollution by car wear and tear products, are given.
 • Item
  Підвищення довговічності вантажних автомобілів покращенням фізико-хімічних характеристик моторної оливи у ПАТ "АТП 2004" м.Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Литвинчук, Артем Олександрович; Lytvynchuk, Artem
  Мета дослідження: підвищення довговічності вантажних автомобілів покращенням властивостей та фізико-хімічних характеристик моторної оливи додаванням композиційної добавки на основі геомодифікатору КГМТ-1. Об'єкт дослідження – процес покращення показників і властивостей моторної оливи при додаванні композиційної добавки на основі геомодифікатора. Предметом дослідження – закономірності впливу композиційної добавки на довговічність силового агрегату автомобіля. Робоча гіпотеза: між показниками надійності та ефективності процесу доставки сільськогосподарської продукції та значеннями часу доставки та часу затримки існують залежності, які дозволять розробити оперативну систему підвищення ефективності процесу перевезення. Наукова новизна магістерської роботи полягає в наступному: запропоновано механізм впливу композиційної добавки на показники і властивості моторної оливи і робочі поверхні рухомих спряжень деталей; теоретично обґрунтовано, а. експериментально доведено покращення показників і властивостей моторних олив і робочих поверхонь спряжень деталей і відповідно можливість підвищення довговічності силового агрегату, а отже і довговічності вантажного автомобіля. Практична цінність результатів досліджень містить наступне: запропоновано методики синтезу ефективної композиційної добавки до моторної оливи, дослідження показників і властивостей модифікованої оливи; отримані регресійні математичні моделі властивостей моторної оливи дають можливість здійснювати їх прогнозування з напрацюванням силового агрегату. The purpose of the study: increasing the durability of trucks by improving the properties and physicochemical characteristics of motor oil by adding a composite additive based on the КГМТ-1 geomodifier. The object of research is the process of improving the indicators and properties of motor oil when adding a composite additive based on a geomodifier. The subject of the study is the regularity of the effect of the composite additive on the durability of the car's power unit. Working hypothesis: there are dependencies between the indicators of reliability and efficiency of the agricultural product delivery process and the values of delivery time and delay time, which will allow the development of an operational system for improving the efficiency of the transportation process. The scientific novelty of the master's thesis is as follows: the mechanism of the effect of the compositional additive on the indicators and properties of motor oil and the working surfaces of movable couplings of parts is proposed; theoretically justified, a. it was experimentally proven to improve the indicators and properties of motor oils and the working surfaces of the coupling parts and, accordingly, the possibility of increasing the durability of the power unit, and therefore the durability of the truck. The practical value of the research results includes the following: methods of synthesis of an effective composite additive to motor oil, research of indicators and properties of modified oil are proposed; obtained regression mathematical models of engine oil properties make it possible to forecast them with the power unit running.
 • Item
  Підвищення надійності та ефективності функціонування пасажирських транспортних засобів у ПП «Олікс» м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Лановенко, Владислав Олександрович; Lanovenko, Vladyslav
  Кваліфікаційна магістерська робота присвячена зменшенню жорсткості підвіски пасажирських автобусів, амплітуди її коливань та впливу на плавність ходу, стійкість і керованість транспортних засобів при роботі на маршруті. Проведено аналіз працездатності і надійності підвіски пасажирських транспортних засобів і вибрано варіанти вирішення поставленої проблеми. Розглянуто характеристики експлуатаційної надійності автобуса та спосіб її підвищення для автобуса БАЗ 08110. Дано математичні моделювання функціонування підвіски автобуса за розрахунковою схемою підвіски транспортного засобу з пружнодемпфіруючим приводом регулятора рівня підлоги. Розглянуто схему і рівняння стійкості і керованості руху автобуса. Проведено оптимізацію передньої підвіски та рульового управління шасі автобуса. Наведено результати випробувань підвіски: розрахункові осцилограми коливань підресореної і непідресореної мас автобуса, осцилограми коливань підвіски автобуса з серійним результатом рівня підлоги та без нього. Запропоновано заходи безпеки під час проведення технічного обслуговування автобусів та під час проведення ТО і ремонту ходової частини автобусів. The qualifying master's thesis is devoted to reducing the stiffness of the suspension of passenger buses, the amplitude of its oscillations and the effect on the smoothness of the ride, stability and controllability of vehicles when working on the route. An analysis of the performance and reliability of the suspension of passenger vehicles was carried out and options for solving the problem were selected. The characteristics of operational reliability of the bus and the method of its improvement for the BAZ 08110 bus are considered. Mathematical simulations of the operation of the bus suspension according to the calculation scheme of the suspension of the vehicle with an elastic damping drive of the floor level regulator are given. The scheme and equations of stability and controllability of the bus are considered. Optimization of the front suspension and steering of the bus chassis was carried out. The results of the suspension tests are given: calculated oscillograms of the vibrations of the sprung and unsprung masses of the bus, oscillograms of the vibrations of the bus suspension with and without a serial result of the floor level. Safety measures during the maintenance of buses and during the maintenance and repair of the undercarriage of buses are proposed.
 • Item
  Формування властивостей одно- та багатошарових покриттів при відновленні деталей автомобілів електроконтактним наварюванням у КАТП «Агробудавтосервіс м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Куліш, Володимир Олександрович; Kulish, Volodymyr
  Метою магістерської роботи є розробка ефективного технологічного процесу відновлення важко навантажених деталей автомобілів з значним зношенням на основі дослідження впливу параметрів процесу електроконтактного наварювання на знеміцнення покриття. Об’єктом дослідження: процес формування покриттів значної товщини на поверхнях, що піддаються циклічним навантаженням. Предмет дослідження: – залежності, технології та методики формування покриттів значної товщини. Наукова новизна. Отримано залежності величини зон локального знеміцнення від параметрів технологічного процесу електроконтактного наварювання. Проведено дослідження кон’юнктури ринку в умовах сьогодення та особисті запити підприємства, що до потреб в відновленні важко навантажених деталей, що піддаються циклічним навантаженням. При цьому встановлено що найбільш актуальною є проблема відновлення цапф балок автомобілів. В зв’язку з значним рівнем зношування необхідно застосувати багатошарове електроконтактне наварювання дротовими матеріалами. Але цей метод не забезпечує належної зносостійкості покриття через наявність зон знеміцнення. Теоретично розраховано вплив параметрів процесу електроконтактного наварювання на знеміцнення покриття та визначено методику проведення дослідження. Розроблено технологію відновлення цапф балок нанесенням композиційного покриття та проведено експериментальні порівняльні дослідження зносостійкості та втомної міцності покриттів. Обґрунтовано нанесення багатошарових композиційних покриттів. The purpose of the master's thesis is to develop an effective technological process for the restoration of heavily loaded car parts with significant wear based on the study of the influence of the parameters of the electrocontact welding process on the weakening of the coating. The object of the study: the process of forming coatings of significant thickness on surfaces subjected to cyclic loads. Subject of research: - dependences, technologies and methods of formation of coatings of considerable thickness. Scientific novelty. Dependencies of the size of the local weakening zones on the parameters of the technological process of electric contact welding were obtained. A study of the market situation in today's conditions and personal requests of the enterprise regarding the needs for the restoration of heavily loaded parts subjected to cyclic loads was carried out. At the same time, it was established that the most urgent problem is the restoration of axle beams of cars. Due to the significant level of wear, it is necessary to apply multilayer electric contact welding with wire materials. But this method does not ensure proper wear resistance of the coating due to the presence of weakening zones. The influence of the parameters of the electrocontact welding process on the weakening of the coating is theoretically calculated and the research methodology is determined. The technology of restoring trunnion beams by applying a composite coating was developed, and experimental comparative studies of the wear resistance and fatigue strength of the coatings were conducted. The application of multi-layer composite coatings is substantiated.
 • Item
  Формування практичних рекомендацій щодо підвищення динамічних якостей легкових автомобілів на ПП «Ковальов Авто» с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Зацаринний, Сергій Віталійович; Zatsarynnyi, Serhii
  Вивчено вплив динамічних якостей легкових автомобіля на кількість ДТП. Метою роботи є розробка ефективними заходами щодо підвищення динамічних якостей легкових автомобіля. Об’єкт дослідження – динамічні властивості легкових автомобілів. Предмет дослідження – встановлення можливостей технічного вдосконалення окремих вузлів і механізмів задля підвищення динамічних якостей легкових автомобіля. Подано аналіз об’єкту дослідження. Встановлені фактори, що впливають на динамічні якості автомобілів. Виконано огляд сучасного обладнання для визначення тягово-швидкісних характеристик автомобіля. Розроблено ряд заходів задля підвищення динаміки автомобіля. Розроблені практичні рекомендації щодо підвищення динамічних якостей легкових автомобілів. Виконано обґрунтування ефективності прийнятих технічних рішень. The impact of the dynamic qualities of passenger cars on the number of road accidents was studied. The purpose of the work is to develop effective measures to improve the dynamic qualities of a passenger car. The object of research is the dynamic properties of passenger cars. The subject of the study is to establish the possibilities of technical improvement of individual components and mechanisms to improve the dynamic qualities of a passenger car. An analysis of the research object is presented. Factors affecting the dynamic qualities of cars are established. An overview of modern equipment was carried out to determine the traction and speed characteristics of the car. A number of measures have been developed to improve the car's dynamics. Practical recommendations for improving the dynamic qualities of passenger cars have been developed. The substantiation of the effectiveness of the adopted technical decisions has been carried out.
 • Item
  Підвищення ефективності антикорозійного захисту кузова легкового автомобіля в умовах ПП «Ковальов Авто» с. Соколівське Кропивницького району Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Дядик, Сергій Миколайович; Diadyk, Serhii
  Показано, що термін служби сучасного автомобіля багато в чому визначається корозійною стійкістю його кузова, який є основним елементом автомобіля. Встановлено, що на днищі кузова легкового автомобіля можливий прояв усіх видів корозійних проявів. Запропоновано варіант підвищення стійкості днища кузова легкового автомобіля до дії агресивних компонентів забруднення дорожнього покриття за рахунок застосування складу для антикорозійної обробки. Встановлено та експериментально підтверджено вимоги до складів, що визначають стійкість днища кузова легкового автомобіля до впливу агресивних компонентів. Метою представленої роботи є науково-обґрунтований вибір та розробка методів підвищення антикорозійної стійкості кузова легкового автомобіля до дії агресивних компонентів забруднення дорожнього полотна. На прикладі елементу кузова – днища автомобіля відмічено доцільність антикорозійного захисту кузова. Сформульовані предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження є підвищення стійкості днища кузова легкового автомобіля до дії агресивних компонентів забруднення дорожнього полотна у регіональних умовах експлуатації. Об'єкт дослідження – процес впливу агресивного середовища дорожнього полотна на днище кузова легкового автомобіля. Доведено, що за рахунок використання розглянутого складу підвищується ефективність антикорозійного захисту кузова автомобілів. It is shown that the service life of a modern car is largely determined by the corrosion resistance of its body, which is the main element of the car. It has been established that all kinds of corrosion manifestations are possible on the bottom of the passenger car body. An option to increase the resistance of the bottom of the passenger car body to the action of aggressive components of road surface pollution due to the use of a composition for anti-corrosion treatment is proposed. The requirements for compositions that determine the resistance of the bottom of the passenger car body to the influence of aggressive components have been established and experimentally confirmed. The purpose of the presented work is the scientifically based selection and development of methods of increasing the anti-corrosion resistance of the passenger car body to the action of aggressive components of road surface pollution. The expediency of anti-corrosion protection of the body is noted on the example of the body element - the bottom of the car. The subject and object of research are formulated. The subject of the study is to increase the resistance of the bottom of the passenger car body to the action of aggressive components of road surface pollution in regional operating conditions. The object of research is the process of the impact of the aggressive environment of the road surface on the bottom of the passenger car body. It has been proven that due to the use of the considered composition, the effectiveness of anti-corrosion protection of the car body increases.
 • Item
  Вплив конструктивних особливостей та технічного стану гальмівних систем легкових автомобілів на показники ефективності їх гальмування в контексті проведення експертного аналізу дорожньо-транспортної пригоди на базі кафедри «Експлуатація та ремонт машин» Центральноукраїнського національного технічного університету
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Димура, Олександр Миколайович; Dymura, Oleksandr
  Проведено оцінку стану безпеки дорожнього руху в Україні та визначений його вплив на формування задач автотехнічної експертизи ДТП; обґрунтовано актуальність обраного напрямку наукових досліджень; встановлено причинно-наслідковий механізм виникнення ДТП; визначені: мета, об'єкт, предмет досліджень та поставлені основні завдання, які потребують вирішення в роботі. Так об’єктом дослідження обрано процес гальмування транспортних засобів. Предметом дослідження була оцінка ефективності гальмування транспортних засобів при дослідженні ДТП. В кваліфікаційній роботі вирішені наступні завдання: підвищено точність методу оцінки ефективності гальмування ТЗ на основі підвищення точності визначення коефіцієнту ефективності гальмування та усталеного сповільнення; розроблено та вирішена математична модель оцінки ефективності гальмування ТЗ, яка враховує реальний технічний стан елементів основної гальмівної системи; проведено оцінку адекватності запропонованої математичної моделі та методу оцінки ефективності роботи гальмівної системи ТЗ. Проаналізовані методи оцінки гальмівного та зупиночного шляхів ТЗ; сповільнення транспортних засобів під час гальмування. У відповідності до діючих нормативних положень розроблена математична модель визначення коефіцієнту ефективності гальмування ТЗ з урахуванням ступеня ефективності роботи елементів гальмівної системи автомобіля категорії М1. Визначенні вимоги та особливості проведення оцінки технічного стану гальмівної системи автомобіля при забезпеченні безпечних умов праці й зроблені рекомендації щодо застосування результатів наукового дослідження. The state of road traffic safety in Ukraine was assessed and its impact on the formation of the tasks of auto technical examination of road accidents was determined; the relevance of the chosen direction of scientific research is substantiated; the cause-and-effect mechanism of road accidents is established; defined: the goal, the object, the subject of research and the main tasks that need to be solved in the work. Thus, the object of research was the braking process of vehicles. The subject of the study was the evaluation of the braking efficiency of vehicles in the study of road accidents. In the qualification work, the following tasks were solved: the accuracy of the method of evaluating the braking efficiency of motor vehicles was increased on the basis of increasing the accuracy of determining the coefficient of braking efficiency and steady deceleration; a mathematical model for assessing the braking efficiency of vehicles was developed and solved, which takes into account the real technical condition of the elements of the main braking system; an assessment of the adequacy of the proposed mathematical model and method of evaluating the performance of the braking system of the vehicle was carried out. Analyzed methods of evaluation of braking and stopping paths of vehicles; deceleration of vehicles during braking. In accordance with the current regulatory provisions, a mathematical model was developed for determining the coefficient of braking efficiency of vehicles, taking into account the degree of efficiency of the elements of the braking system of a category M1 car. The requirements and features of the assessment of the technical condition of the braking system of the car while ensuring safe working conditions were determined and recommendations were made regarding the application of the results of scientific research.
 • Item
  Підвищення ефективності технології відновлення і зміцнення корпусів шестеренних насосів гідросистем автомобілів спеціального призначення на ТОВ завод «Дзеркальник» м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Береславський, Микита Олегович; Bereslavskyi, Mykyta
  Наведено результати досліджень, щодо підвищення ефективності технології відновлення і зміцнення корпусів шестеренних насосів гідросистем автомобілів спеціального призначення. Одним з технічних засобів підвищення продуктивності автомобілів спеціального призначення є застосування гідравлічного приводу, джерелом енергії якого є шестеренний насос. Основні деталі шестеренного насоса такі, як корпус, кришка втулки – виготовляють з алюмінієвих сплавів. В процесі експлуатації в умовах підвищеної запиленості зазначені деталі потерпають від інтенсивного зношування. Тому підвищення ефективності технології відновлення і зміцнення корпусів шестеренних насосів гідросистем автомобілів спеціального призначення безумовно є актуальною. Наведена загальна характеристика та особливості конструкції шестеренного насосу, аналіз технічного стану зношених деталей шестеренних насосів типу НШ та аналіз сучасних способів відновлення корпусів насосів типу НШ. Наведено аналіз існуючих конструкцій корпусів шестеренних гідронасосів і методів їх зміцнення. Аналіз існуючих конструкцій корпусів шестеренних насосів. Конструктивні і технологічні заходи по підвищенню міцності корпусів шестеренних насосів. Здійснено експериментально-теоретичні дослідження деформації корпусів шестеренних насосів. Наведено аналіз результатів експериментального дослідження деформаційного стану корпуса шестеренного насоса та теоретичні дослідження деформаційного стану корпуса шестеренного насоса. Запропоновано пропозиції щодо подальшого зміцнення корпусів шестеренних насосів. Наведені технологічні та конструктивні пропозиції щодо подальшого зміцнення корпусів шестеренних насосів. Наведені також дослідження конструкцій корпуса шестеренного насоса на рівні ідей. The results of research on increasing the efficiency of the technology of restoration and strengthening of gear pump housings of hydraulic systems of special-purpose vehicles are presented. One of the technical means of increasing the performance of special-purpose vehicles is the use of a hydraulic drive, the energy source of which is a gear pump. The main parts of the gear pump, such as the housing and the sleeve cover, are made of aluminum alloys. In the process of operation in conditions of increased dustiness, these parts suffer from intensive wear and tear. Therefore, increasing the efficiency of the technology of restoration and strengthening of gear pump housings of hydraulic systems of special-purpose vehicles is definitely relevant. The general characteristics and design features of the gear pump, the analysis of the technical condition of the worn parts of gear pumps of the НШ type and the analysis of modern methods of restoring the casings of the НШ type pumps are given. An analysis of the existing structures of gear hydraulic pump housings and methods of their strengthening is given. Analysis of existing structures of gear pump housings. Constructive and technological measures to increase the strength of gear pump housings. Experimental and theoretical studies of the deformation of gear pump housings were carried out. The analysis of the results of the experimental study of the deformation state of the gear pump housing and the theoretical study of the deformation state of the gear pump housing are presented. Proposals for further strengthening of gear pump housings are offered. Technological and constructive proposals for further strengthening of gear pump housings are given. Studies of gear pump housing designs at the level of ideas are also given.
 • Item
  Оптимізація шляхів контролю технічного стану пневматичних приводів гальмівних систем вантажних автомобілів-тягачів на базі ДП «Кіровоградський облавтодор» ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» філія «Кіровоградська ДЕД»
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Арутюнян, Ігор Вартанович; Arutiunan, Ihor
  Наведена характеристика підприємства та його діяльності. Проведено аналіз основних несправностей гальмівних систем з пневматичним приводом та їх наслідки на безпеку руху транспортних засобів. Виконано порівняльний аналіз методів діагностування гальмівних систем взагалі, а також розглянуто методи оцінки технічного стану пневматичних приводів гальмівних систем вантажних автомобілів. Запропоновано спосіб підвищення ефективності діагностування гальмівної системи з пневмоприводом та виконано попередню оцінку ефективності застосування даного методу. Досліджено вплив зміни тиску в пневматичному приводі гальм автомобілів автопоїздів на гальмівні якості автомобіля. Розроблені вимоги безпеки під час проведення технічного обслуговування автомобілів та виконання робіт по обслуговуванню та ремонту гальмівних систем. Об'єктом дослідження є методичне забезпечення технології попередження дорожньо-транспортної пригоди автомобіля при гальмуванні по фактору технічного стану пневмоприводів гальмівних механізмів. Предметом дослідження є методика стендового контролю технічного стану пневмоприводів гальмівних механізмів автомобіля. The characteristics of the enterprise and its activities are given. An analysis of the main malfunctions of brake systems with a pneumatic drive and their consequences on the safety of the movement of vehicles was carried out. A comparative analysis of the methods of diagnosing braking systems in general was performed, as well as the methods of assessing the technical condition of pneumatic actuators of brake systems of trucks were considered. A method of increasing the efficiency of diagnosing a brake system with a pneumatic drive is proposed, and a preliminary assessment of the effectiveness of the application of this method is performed. The influence of the change in pressure in the pneumatic drive of the brakes of road trains on the braking qualities of the car was studied. Safety requirements have been developed during the maintenance of cars and the performance of maintenance and repair of brake systems. The object of the study is the methodical provision of the technology of prevention of a traffic accident of a car during braking based on the factor of the technical condition of the pneumatic actuators of the braking mechanisms. The subject of the research is the technique of bench control of the technical condition of the pneumatic actuators of the car's braking mechanisms.
 • Item
  Визначення впливу методу підготовки основи на адгезійну міцність електродугових покриттів при відновленні деталей автомобілів у КАТП «Агробудавтосервіс» м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Андрусенко, Дмитро Олександрович; Andrusenko, Dmytro
  Метою роботи є визначення оптимальних методів підготовки поверхонь деталей автомобілів при відновленні електродуговим напиленням з забезпеченням необхідного рівня адгезії. В роботі проведено дослідження впливу методів підготовки поверхні на адгезійну міцність: струминно абразивної обробки, дробоструменевої обробки, надзвукової термоабразивної обробки, накатування, нарізання «рваної» різьби та електроерозійної обробки. При цьому на основі літературного аналізу визначено технологічність, екологічну чистоту та інші переваги та недоліки застосування пропонованих методів попередньої підготовки поверхні основи. Розглянувши руйнівні та неруйнівні методи контролю адгезії визначено, що неруйнівні методи контролю потребують застосування складного обладнання в умовах сертифікованих лабораторій, вибрано метод дослідження в вигляді відриву конічного штифта від покриття. Враховуючи, що стандартами чітко не регламентовано застосування цього методу в дослідженнях, прийнято рішення розробити власний пристрій для контролю адгезії. Основними факторами, що впливають на адгезію покриттів є шорсткість поверхні для забезпечення механічного зчеплення часток покриття з основою, зварювання аморфних часток покриття з поверхнею та забезпечення міжатомної взаємодії. Тому актуально дослідити вплив цих факторів в залежності від конкретного технологічного методу обробки. Одним з найважливіших показників ефективності способу відновлення різних деталей машин, що піддаються дії змінної зовнішньої напруги, служити величина опору втомі матеріалу після відновлення. Втома металу є найбільш поширеною причиною руйнування деталей і механізмів різних машин в результаті дії на них змінної зовнішньої напруги в період всієї експлуатації деталей машин. Тому актуально дослідити вплив дослідити вплив методу підготовки поверхні на втомну міцність. Отже задача провести дослідження та на їх основі розробити технологічні рекомендації по вибору методу підготовки поверхонь деталей автомобілів для відновлення ЕДН з урахуванням їх характеристик та особливостей експлуатації є актуальною для забезпечення ефективності процесу ремонту та технічного обслуговування автомобілів. The purpose of the work is to determine the optimal methods of preparing the surfaces of car parts during restoration by electric arc spraying to ensure the required level of adhesion. In the work, the effect of surface preparation methods on adhesive strength was investigated: jet abrasive treatment, shot blasting treatment, supersonic thermoabrasive treatment, rolling, cutting of "torn" thread and electroerosion treatment. At the same time, on the basis of the literature analysis, the manufacturability, environmental cleanliness and other advantages and disadvantages of using the proposed methods of preliminary preparation of the base surface were determined. Having considered the destructive and non-destructive methods of adhesion control, it was determined that non-destructive control methods require the use of complex equipment in the conditions of certified laboratories, the research method was chosen in the form of a conical pin separation from the coating. Given that the standards do not clearly regulate the use of this method in research, it was decided to develop our own device for adhesion control. The main factors affecting adhesion of coatings are surface roughness to ensure mechanical adhesion of coating particles to the base, welding of amorphous coating particles to the surface, and ensuring interatomic interaction. Therefore, it is important to investigate the influence of these factors depending on the specific technological method of processing. One of the most important indicators of the efficiency of the method of restoration of various parts of machines exposed to the action of variable external voltage is the fatigue resistance of the material after restoration. Metal fatigue is the most common cause of destruction of parts and mechanisms of various machines as a result of the action of variable external stress on them during the entire operation of machine parts. Therefore, it is important to investigate the influence of the method of surface preparation on fatigue strength. Therefore, the task of conducting research and, based on them, developing technological recommendations for choosing a method of preparing the surfaces of car parts for the restoration of EDN, taking into account their characteristics and operational features, is relevant to ensure the efficiency of the process of car repair and maintenance.
 • Item
  Підвищення ефективності діагностування систем живлення дизельних двигунів на базі ФГ «ГОНЧАРЕНКО» с. Трепівка Кропивницького району Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2022-12-23) Іващенко, Владислав Сергійович; Ivashchenko, Vladyslav
  Експлуатація сільськогосподарських машин супроводжується процесами зношування, фізичним та моральним старінням. Внаслідок цього знижуються техніко-економічні параметри застосування техніки. Для функціонування машин у справному стані слід підтримувати їх технічний стан, періодично та якісно проводити технічні обслуговування та ремонти, здійснювати зберігання техніки за оптимального витрачання трудових та матеріальних ресурсів. Значне підвищення ефективності використовуваної техніки досягається шляхом впровадження сучасних методів та засобів технічного діагностування, яке у свою чергу є найважливішою частиною планово-запобіжної системи технічного обслуговування та ремонту машин. Наукову новизну представляють: теоретичні передумови зменшення трудомісткості комплексного діагностування дизельних двигунів із ГТН та методика виконання операцій комплексного діагностування відповідно до принципів проектування технології діагностування, що дозволяє знижувати трудомісткість робіт. Практична значимість роботи полягає в удосконаленні методики та засобів діагностування дизельних двигунів з ГТН, заснованих на оцінці їх динамічних характеристик з урахуванням залежностей, що характеризують стан циліндропоршневої групи, газотурбінного нагнітача та паливної апаратури високого тиску. Застосування розробленої методики та діагностичного комплексу дозволяє визначати основні показники технічного стану дизельного двигуна, а також здійснювати постійний контроль технічного стану двигуна протягом усього періоду експлуатації, що забезпечує: можливість оцінювати загальний технічний стан дизельних двигунів та приймати рішення щодо доцільності їх подальшого використання в умовах експлуатації; зниження трудомісткості діагностування основних показників двигуна. На підставі вищевикладеного об'єктом досліджень обрано процес діагностування дизельного двигуна з газотурбінним нагнітачем (ГТН) та засоби для визначення технічного стану його систем. Предметом досліджень є залежності, що дозволяють діагностувати паливну апаратуру високого тиску, а також оцінювати стан циліндропоршневої групи та газотурбінного нагнітача дизельного двигуна на основі динамічних показників. Метою роботи є вдосконалення методики та засобів діагностування циліндропоршневої групи та систем паливо- та подачі повітря дизельних двигунів. Для досягнення поставленої мети було вирішено наступні завдання досліджень: виявити основні недоліки застосовуваних методик та технічних засобів діагностування та намітити шляхи їх удосконалення; удосконалити методику діагностування технічного стану дизельних двигунів, засновану на оцінці їх динамічних якостей та обґрунтувати структуру діагностичного комплексу; обґрунтувати параметри технічних засобів діагностування та виконати їхню виробничу перевірку. The operation of agricultural machines is accompanied by processes of wear and tear, physical and moral aging. As a result, the technical and economic parameters of the use of the equipment are reduced. In order for machines to function in good condition, their technical condition should be maintained, technical maintenance and repairs should be performed periodically and with high quality, and equipment should be stored for optimal use of labor and material resources. A significant increase in the efficiency of the used equipment is achieved through the introduction of modern methods and means of technical diagnostics, which in turn is the most important part of the preventive system of maintenance and repair of machines. The scientific novelty is represented by: theoretical prerequisites for reducing the labor-intensiveness of complex diagnostics of diesel engines with GTN and the method of performing complex diagnostic operations in accordance with the design principles of diagnostic technology, which allows reducing the labor-intensiveness of work. The practical significance of the work lies in the improvement of the methodology and means of diagnosing diesel engines with HTN, based on the assessment of their dynamic characteristics, taking into account the dependencies that characterize the state of the cylinder-piston group, gas turbine supercharger and high-pressure fuel equipment. The application of the developed methodology and diagnostic complex allows to determine the main indicators of the technical condition of the diesel engine, as well as to carry out constant control of the technical condition of the engine during the entire period of operation, which provides: the opportunity to assess the general technical condition of diesel engines and make decisions about the feasibility of their further use in operating conditions; reducing the complexity of diagnosing the main indicators of the engine. On the basis of the above, the object of research has chosen the process of diagnosing a diesel engine with a gas turbine supercharger (GTN) and means for determining the technical condition of its systems. The subject of research is dependencies that allow diagnosing high-pressure fuel equipment, as well as evaluating the state of the cylinder-piston group and the gas turbine supercharger of a diesel engine based on dynamic indicators. The purpose of the work is to improve the methods and tools for diagnosing the cylinder-piston group and the fuel and air supply systems of diesel engines. To achieve the set goal, the following research tasks were solved: to identify the main shortcomings of the applied methods and technical means of diagnosis and to outline the ways of their improvement; to improve the technique of diagnosing the technical condition of diesel engines, based on the assessment of their dynamic qualities, and to justify the structure of the diagnostic complex; justify the parameters of technical means of diagnosis and perform their production inspection.
 • Item
  Дослідження роботи турбокомпресорів ДВЗ сільськогосподарської техніки у ФГ «ГОНЧАРЕНКО» с. Трепівка Кропивницького району Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2023-12-23) Хавтулярін, Андрій Олегович; Havtularin, Andrew
  Незважаючи на стрімкий розвиток систем двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) довговічність деяких систем залишається низькою, до таких систем відноситься наддув в якому використовується нагнітач (турбокомпресор). Вихід з ладу турбокомпресора тягне за собою порушення нормальної роботи ДВЗ і як наслідок, простої техніки на ремонтних базах, а також зниження економічної ефективності його роботи. Існують два типи турбокомпресорів, а саме з механічним та турбінним приводами (якщо брати останній то він використовує енергію відпрацьованих газів, яка перетворюється на крутний момент, що приводить у дію турбокомпресор). Аналізуючи роботу турбокомпресора можна зробити висновок що деякі його деталі під час експлуатації піддаються зносу. Відмови турбокомпресорів відбуваються в результаті зносу поверхонь валу ротора, підшипника, середнього корпусу, диска ущільнення компресора, масловідбивача, кілець ущільнювачів. Через те, що вартість нового турбокомпресора в залежно від моделей і виробника складає від 6,0 тис. грн. до 30,0 тис. грн. На даний момент існують різні методи ремонту. Однак застосування одних передбачає велику трудомісткість за низьких витратах на запасні частини, що не доцільно, застосування інших – низьку трудомісткість ремонту, за високої вартості запасних частин, що становить до 70 % вартості нового турбокомпресора, що, своєю чергою, економічно невигідно. Крім цього застосування одного методу не завжди дозволяє відновлювати 100 % деталей турбокомпресора. Ефективність ремонту обумовлюється в основному наявністю в більшості деталей залишкових ресурсів довговічності закладених ще на етапі їх проектування і виготовлення. Тому для економії матеріальних ресурсів доцільно впроваджувати у виробництво спосіб вторинного використання деталей списаних машин. Despite the rapid development of internal combustion engine (ICE) systems, the durability of some systems remains low, such systems include supercharging in which a supercharger (turbocharger) is used. The failure of the turbocharger entails a violation of the normal operation of the internal combustion engine and, as a result, simple equipment at repair bases, as well as a decrease in the economic efficiency of its operation. There are two types of turbochargers, namely with mechanical and turbine drives (if you take the latter, it uses the energy of the exhaust gases, which is converted into torque, which drives the turbocharger). Analyzing the operation of the turbocharger, we can conclude that some of its parts are subject to wear and tear during operation. Failures of turbocompressors occur as a result of wear of the surfaces of the rotor shaft, bearing, middle housing, compressor sealing disk, oil deflector, and sealing rings. Due to the fact that the cost of a new turbocharger, depending on the model and manufacturer, is from UAH 6,000. up to UAH 30,000 Currently, there are various methods of repair. However, the use of some involves high labor intensity at low costs for spare parts, which is not advisable, the use of others - low labor intensity of repair, at high cost of spare parts, which is up to 70% of the cost of a new turbocharger, which, in turn, is economically unprofitable. In addition, the use of one method does not always allow restoring 100% of turbocharger parts. The effectiveness of the repair is determined mainly by the presence in most parts of residual durability resources laid down at the stage of their design and manufacture. Therefore, in order to save material resources, it is advisable to introduce into production a method of secondary use of scrapped machine parts.
 • Item
  Підвищення надійності та ефективності доставки швидкопсувальної сільськогосподарської продукції в торгівельну мережу м. Кропивницького у СТОВ «ХУТІРСЬКЕ» Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2022-12-19) Гончар, Олександр Олексійович; Honchar, Oleksandr
  Мета дослідження: підвищити надійність та ефективність процесу перевезення швидкопсувної сільськогосподарської продукції за рахунок вибору раціональних маршрутів та транспортних засобів від постачальника. Об’єктом дослідження є процес перевезення швидкопсувної продукції від виробника до торгівельної мережі м. Кропивницького. Предметом дослідження є закономірності зміни показників надійності та ефективності процесу доставки швидкопсувної сільськогосподарської продукції у торгівельну мережу м. Кропивницького в залежності від маршруту перевезень, затримок під час перевезення та типу транспортних засобів. Робоча гіпотеза: між показниками надійності та ефективності процесу доставки сільськогосподарської продукції та значеннями часу доставки та часу затримки існують залежності, які дозволять розробити оперативну систему підвищення ефективності процесу перевезення. Розроблена математична модель оцінки надійності та ефективності транспортного обслуговування під час доставки швидкопсувної сільськогосподарської продукції. Доведено, що зниження часу затримок при одночасному збільшенні часу перебування на маршруті призводить до збільшення коефіцієнта надійності від 0,75 до 0,93. Встановлено, що укрупнення партії вантажу від 1,5 до 5 т, а також використання розвізних маршрутів замість маятникових, дозволяє підвищити ефективність доставки овочів від виробника до замовника. Виконано оцінку ефективності доставки сільськогосподарської продукції по заданих маршрутах. Розраховані питомі витрати на доставку сільськогосподарської продукції і встановлено, що об'єднання маятникових маршрутів в кільцеві, при одночасному збільшенні маси вантажу, є одним з напрямків підвищення ефективності перевезень. The purpose of the study: to increase the reliability and efficiency of the process of transportation of perishable agricultural products due to the selection of rational routes and vehicles from the supplier. The object of the study is the process of transportation of perishable products from the manufacturer to the trading network of the city of Kropyvnytskyi. The subject of the study is the pattern of changes in reliability and efficiency indicators of the process of delivery of perishable agricultural products to the trading network of the city of Kropyvnytskyi, depending on the route of transportation, delays during transportation, and the type of vehicles. Working hypothesis: there are dependencies between the indicators of reliability and efficiency of the agricultural product delivery process and the values of delivery time and delay time, which will allow the development of an operational system for improving the efficiency of the transportation process. A mathematical model for assessing the reliability and efficiency of transport service during the delivery of perishable agricultural products has been developed. It has been proven that the reduction of the delay time while simultaneously increasing the time spent on the route leads to an increase in the reliability coefficient from 0.75 to 0.93. It has been established that the bulking of the consignment from 1.5 to 5 tons, as well as the use of delivery routes instead of pendulum routes, allows to increase the efficiency of the delivery of vegetables from the producer to the customer. An assessment of the efficiency of the delivery of agricultural products along the specified routes was carried out. The specific costs for the delivery of agricultural products were calculated and it was established that the combination of pendulum routes into ring routes, with a simultaneous increase in the weight of the cargo, is one of the directions for increasing the efficiency of transportation.
 • Item
  Формування логістичної моделі транспортування сільськогосподарської продукції на агропідприємстві у СТОВ «ХУТІРСЬКЕ» Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2022-12-21) Івасишена, Вікторія Валентинівна; Ivasyshena, Viktoriia
  Визначено актуальність питання логістики та обґрунтовано техніко-економічну доцільність логістичного підходу в агропромисловому виробництві. Виявлено проблеми інтенсивного розвитку логістики в Україні, зокрема в сфері сільськогосподарських перевезень. Показано перспективи системного підходу в логістиці, порівняно існуючі моделі логістики перевезень сільськогосподарських культур, запропоновано вдосконалену логістичну модель в цьому напрямку. Показано доцільність застосування в моделі переходу на багатовісні автопоїзда з причепами і напівпричепами. В цьому відношенні найбільш ефективною компонувальною схемою є сідельний тягач з напівпричепом вантажопідйомністю більш, ніж 18 тон. Запропоновано модель підприємства по наданню транспортно-технологічних послуг, що дасть змогу підвищити ефективність використання основних фондів агропідприємства. Обґрунтовано використання на підприємствах такого типу моніторингових систем типу "Teletrack". Оглянуто і проаналізовано конструкції накопичувачів – перевантажувачів зерна та запропоновано власну конструкцію перевантажувача відповідно до логістичної моделі. Обґрунтовано заходи з екологічної безпеки проекту та охорони праці на автотранспортних роботах, показано економічну доцільність запропонованих заходів. The relevance of the issue of logistics is determined and the technical and economic feasibility of the logistics approach in agro-industrial production is substantiated. The problems of the intensive development of logistics in Ukraine, in particular in the field of agricultural transportation, have been identified. The prospects of the system approach in logistics are shown, the existing models of the logistics of transportation of agricultural crops are compared, and an improved logistics model in this direction is proposed. The expediency of using in the model of the transition to multi-axle road trains with trailers and semi-trailers is shown. In this regard, the most effective structural scheme is a tractor unit with a semi-trailer with a carrying capacity of more than 18 tons. A model of the enterprise for the provision of transport and technological services is proposed, which will make it possible to increase the efficiency of the use of the fixed assets of the agricultural enterprise. The use of "Teletrack" type monitoring systems at enterprises of this type is substantiated. The designs of storage units - grain transloaders were examined and analyzed, and the own design of the transloader was proposed in accordance with the logistic model. Measures for environmental safety of the project and occupational health and safety at motor vehicle works are substantiated, and the economic feasibility of the proposed measures is shown.