Моніторинг технічного стану колій мостових за критерієм відхилень від проектного положення в плані

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-12-14

Authors

Чевільча, Ростислав Русланович
Chevilcha, Rostyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою дослідження є проаналізувати відхилення колій мостових кранів від проектного положення в плані за результатами геодезичних вимірювань, виконати їх імовірнісний опис, а також виявити закономірності зміни в процесі експлуатації досліджених цехів. За даними наявних науково-технічних звітів, наведено результати геодезичних вимірювань відхилень кранових колій від проектного положення в плані, проаналізовано стан кранових колій основних та допоміжних цехів Кременчуцького колісного заводу у 18 прольотах. Для статистичного аналізу горизонтальних відхилень кранових рейок від проектного положення з наявних результатів геодезичних вимірювань у середовищі Microsoft Excel створена електронна база даних. За результатами статистичної обробки вибірок відхилень кранових колій від проектного положення в плані отримані числові характеристики та закони розподілу. Перевірка за критерієм узгодженості Пірсона підтвердила можливість використання для їх опису нормального закону розподілу. The purpose of the study is to analyze the deviation of the tracks of bridge cranes from the design position in the plan based on the results of geodetic measurements, perform their probabilistic description, as well as identify patterns of change in the operation of the studied shops. According to the available scientific and technical reports, the results of geodetic measurements of deviations of crane tracks from the design position in the plan are presented, the condition of crane tracks of main and auxiliary shops of Kremenchug Wheel Plant in 18 spans is analyzed. An electronic database has been created for statistical analysis of horizontal deviations of crane rails from the design position from the available results of geodetic measurements in Microsoft Excel. According to the results of statistical processing of samples of deviations of crane tracks from the design position in the plan obtained numerical characteristics and distribution laws. Pearson's consistency test confirmed the possibility of using a normal distribution law to describe them.

Description

Keywords

кранові колії, геодезична зйомка, горизонтальні відхилення, crane tracks, geodetic survey, horizontal deviations

Citation

Чевільча, Р. Р. Моніторинг технічного стану колій мостових за критерієм відхилень від проектного положення в плані : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 «Будівництво та цивільна інженерія» / наук. кер. В. А. Пашинський ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 119 с.