Підвищення якості пасажирських перевезень на маршрутах міста у ПП "Олікс", м. Кропивницький

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06-27

Authors

Кургін, Андрій Сергійович
Kurhin, Andrii

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Мета роботи: організація пасажирських перевезень підвищеної якості на маршрутах м. Кропивницького перерозподілом пасажиропотоків та оптимізацією рухомого складу. Для реалізації мети в бакалаврській роботі розв’язувались наступні завдання: проаналізувати основні чинники та пріоритетні напрямки організації перевезень у містах, підвищеної якості; розглянути принципи і методи математичного моделювання пасажирських перевезень у містах та побудувати багатокритеріальну математичну модель організації автотранспортного підприємства з цільовими функціями для задоволення пасажирів якістю обслуговування та економічної ефективності (виручку) від підвищення якості перевезень; визначитися з показниками якості перевезень у м. Кропивницькому, уточнити анкету опитування пасажирів на зупинних пунктах мережі, обрати і представити результати опитування. The purpose of the work: the organization of high-quality passenger transportation on the routes of the city of Kropyvnytskyi by redistributing passenger flows and optimizing the rolling stock. To realize the goal, the following tasks were solved in the bachelor's work: to analyze the main factors and priority directions of the organization of high-quality transportation in cities; consider the principles and methods of mathematical modeling of passenger transportation in cities and build a multi-criteria mathematical model of the organization of a motor vehicle enterprise with target functions to satisfy passengers with the quality of service and economic efficiency (revenue) from improving the quality of transportation; determine the indicators of the quality of transportation in the city of Kropyvnytskyi, clarify the passenger survey questionnaire at the stops of the network, select and present the results of the survey.

Description

Keywords

пасажирські перевезення, якість, пасажиропотік, рухомий склад, оптимізація, passenger transportation, quality, passenger flow, rolling stock, optimization

Citation

Кургін, А. С. Підвищення якості пасажирських перевезень на маршрутах міста у ПП "Олікс", м. Кропивницький : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 275 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)» / наук. кер. С. В. Лисенко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 43 с.