Перший (бакалаврський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 13 of 13
 • Item
  Підвищення ефективності взаємодії автомобільного і залізничного транспортів при регіональному перевезенні вантажів у ТОВ "АТП-2004", м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Резніченко, Володимир Юрійович; Reznichenko, Volodymyr
  Мета роботи: підвищення ефективності змішаних автомобільно-залізничного при регіональному перевезенні вантажів. Для реалізації мети в роботі розв’язувалися наступні завдання: проаналізувати розвиток сегментного світового та в Україні ринку транспортних послуг змішаних перевезень вантажів; з’ясувати особливості та закономірності змішаних автомобільно-залізничних перевезень вантажів та їх конкурентоздатність; теоретично обґрунтувати підвищення ефективності автомобільно-залізничних перевезень вантажів в регіоні за групами показників і за критеріями вибору варіантів доставки. The purpose of the work: increasing the efficiency of mixed road and rail transport in regional cargo transportation. To realize the goal, the following tasks were solved in the work: to analyze the development of the segmental global and Ukrainian market of transport services for mixed cargo transportation; to find out the peculiarities and regularities of mixed road and rail transportation of goods and their competitiveness; to theoretically substantiate the improvement of the efficiency of road and rail transportation of goods in the region according to groups of indicators and according to the criteria for choosing delivery options.
 • Item
  Удосконалення пасажирських перевезень на автобусному маршруті №274 у ПП "Олікс", м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Постоловський, Юрій Павлович; Postolovskyi, Yurii
  Метою бакалаврської роботи є удосконалення організації пасажирських перевезень на автобусному маршруті № 274 та підвищення пасажиропотоку на основі критерію ефективності і використання оптимальної кількості транспортних засобів за результатами обстеження. В роботі розв’язувалися наступні завдання: з’ясувати проблеми, пов’язані з пасажирськими перевезеннями на маршрутах, методи та методики обстеження пасажиропотоків; обґрунтувати з точки зору математичного моделювання удосконалення пасажирських перевезень на маршрутах міста, та розробити алгоритм розв’язання питань мінімізації очікування пасажирів на зупинних пунктах та оптимальної кількості транспортних засобів на маршруті; шляхом обстеження пасажиропотоку на маршруті №274 побудувати гістограми розподілу пасажиропотоку та паса жирообігу та інтервалів руху транспортних засобів; здійснити вибір оптимальної кількості транспортних засобів, що покращить організацію пасажирських перевезень на маршруті та підвищить їх надійність і забезпечить перевезення з мінімальними витратами. The aim of the bachelor's thesis is to improve the organization of passenger transportation on bus route No. 274 and increase passenger traffic based on the criterion of efficiency and the use of the optimal number of vehicles according to the results of the survey. The following tasks were solved in the work: to find out the problems related to passenger transportation on the routes, methods and techniques of surveying passenger flows; justify from the point of view of mathematical modeling the improvement of passenger transportation on city routes, and develop an algorithm for solving the issues of minimizing the waiting of passengers at stops and the optimal number of vehicles on the route; by surveying the passenger flow on route #274, build histograms of the distribution of passenger flow and the fat circulation belt and vehicle movement intervals; choose the optimal number of vehicles, which will improve the organization of passenger transportation on the route and increase their reliability and ensure transportation with minimal costs.
 • Item
  Підвищення якості пасажирських перевезень на маршрутах міста у ПП "Олікс", м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Кургін, Андрій Сергійович; Kurhin, Andrii
  Мета роботи: організація пасажирських перевезень підвищеної якості на маршрутах м. Кропивницького перерозподілом пасажиропотоків та оптимізацією рухомого складу. Для реалізації мети в бакалаврській роботі розв’язувались наступні завдання: проаналізувати основні чинники та пріоритетні напрямки організації перевезень у містах, підвищеної якості; розглянути принципи і методи математичного моделювання пасажирських перевезень у містах та побудувати багатокритеріальну математичну модель організації автотранспортного підприємства з цільовими функціями для задоволення пасажирів якістю обслуговування та економічної ефективності (виручку) від підвищення якості перевезень; визначитися з показниками якості перевезень у м. Кропивницькому, уточнити анкету опитування пасажирів на зупинних пунктах мережі, обрати і представити результати опитування. The purpose of the work: the organization of high-quality passenger transportation on the routes of the city of Kropyvnytskyi by redistributing passenger flows and optimizing the rolling stock. To realize the goal, the following tasks were solved in the bachelor's work: to analyze the main factors and priority directions of the organization of high-quality transportation in cities; consider the principles and methods of mathematical modeling of passenger transportation in cities and build a multi-criteria mathematical model of the organization of a motor vehicle enterprise with target functions to satisfy passengers with the quality of service and economic efficiency (revenue) from improving the quality of transportation; determine the indicators of the quality of transportation in the city of Kropyvnytskyi, clarify the passenger survey questionnaire at the stops of the network, select and present the results of the survey.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у ТОВ Кіровоградське міжгосподарське підприємство по очистці, переробці насіння трав та інших сільськогосподарських культур «Тріфоліум» м. Кропивницький з розробкою складу для зберігання паливо-мастильних матеріалів
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Овдійчук, Антон Антонович; Ovdiichuk, Anton
  В представленій кваліфікаційній роботі для ТОВ «Тріфоліум» (м. Кропивницький), на основі проведеного ґрунтовного аналізу наявних структур земельних угідь та посівних площ, задіяного машинно-тракторного парку (МТП) та специфіки організації роботи ремонтної майстерні господарства, розроблені практичні рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування агрогосподарства, а саме. In the presented qualification work for "Trifolium" LLC (Kropyvnytskyi), based on a thorough analysis of the available structures of land and acreage, the machinery and tractor park (MTP) involved and the specifics of the organization of the farm's repair workshop, practical recommendations were developed to improve efficiency functioning of agriculture, namely.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у ФГ «Бойченко Світлана Андріївна» с. Івано-Благодатне Кропивницького району Кіровоградської області з розробкою складу для зберігання паливо-мастильних матеріалів
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Кунерт, Олександр Олександрович; Kunert, Oleksandr
  У кваліфікаційній роботі, що розроблена, освітлені питання, пов’язані з організацією роботи структурних ланок господарства. А саме виконано аналіз стану машинно-тракторного парку і розроблені заходи по організації технічного обслуговування і ремонту тракторів. Розраховано потребу в паливно-мастильних матеріалах і резервуарах нафтоскладу та виконано його планування. Виконано необхідні конструкторські розрахунки пристрою для закріплення корпусних деталей при виконанні механічній обробці їх поверхонь. Виконано складальне креслення пристрою та креслення основних його деталей. In the qualification work that was developed, issues related to the organization of the work of the structural units of the economy are clarified. Namely, an analysis of the condition of the machine and tractor park was performed and measures were developed to organize maintenance and repair of tractors. The need for fuel and lubricants and oil storage tanks was calculated and its planning was carried out. The necessary design calculations of the device for fixing the body parts during mechanical processing of their surfaces have been performed. The assembly drawing of the device and the drawing of its main parts have been completed.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у ФГ «Бойченко Світлана Андріївна» с. Івано-Благодатне Кропивницького району Кіровоградської області з розробкою сектору зберігання техніки
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Ракуленко, Юрій Сергійович; Rakulenko, Yurii
  В кваліфікаційній роботі розглянуті природно-кліматичні умови в яких знаходяться угіддя господарства та структура посівних площ і земельних угідь. Також розглянуто стан організації і матеріальна база технічного обслуговування і ремонту машино-тракторного парку. Виконано висновки і задачі кваліфікаційної роботи. Розглянуті питання організації роботи структурних підрозділів фермерського господарства. Розглянуто стан машинно-тракторного парку та розраховано річний обсяг механізованих робіт. Розроблено річний план-графік ТО і ремонтів тракторного парку та інші заходи по організації технічного обслуговування і ремонту сільськогосподарської техніки. Значення і умови зберігання машин та їх агрегатів та вузлів. Визначення площі сектору зберігання сільськогосподарської техніки господарства. Організація зберігання і зняття машин із зберігання. Технологія підготовки машин до зберігання. Виконано необхідні конструкторські розрахунки елементів стенду для розбирання та складання агрегатів та вузлів сільськогосподарської техніки. Виконано складальне креслення стенду та робочі креслення основних його деталей. he qualification work examines the natural and climatic conditions in which farm land and the structure of cultivated areas and land are located. The state of the organization and material base of technical maintenance and repair of the machine-tractor park was also considered. The conclusions and tasks of the qualification work have been completed. The issues of organizing the work of structural divisions of the farm were considered. The condition of the machine and tractor park was considered and the annual volume of mechanized works was calculated. An annual plan-schedule of maintenance and repairs of the tractor fleet and other measures for the organization of technical maintenance and repair of agricultural machinery have been developed. The meaning and conditions of storage of machines and their aggregates and components. Determining the area of the farm's agricultural machinery storage sector. Organization of storage and removal of cars from storage. Technology of preparing machines for storage. Necessary design calculations of stand elements for disassembling and assembling aggregates and units of agricultural machinery were performed. Assembly drawing of the stand and working drawings of its main parts have been completed.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у СФГ «ЛИЧУК» с. Нова Павлівка Кропивницького району Кіровоградської області з розробкою сектору зберігання техніки
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Циганенко, Ярослав Сергійович; Tsyhanenko, Yaroslav
  Бакалаврська робота виконана на базі підприємства СФГ «Личук» с. Нова Павлівка Кіровоградського району Кіровоградської області. В роботі розглянута виробнича діяльність підприємства, рухомий склад машинно-тракторного парку СФГ та обґрунтовано доцільність розробок кваліфікаційної роботи. Визначено річний обсяг механізованих робіт в господарстві, необхідну кількість тракторів, витрати палива на виконання механізованих робіт, річний план робіт по ТО, ремонту і зберіганню техніки, виконано організацію і база ТО та ремонту машино-тракторного парку, визначено виробничу програму майстерні, виконано розрахунок роботи підприємства і розрахунок річних фондів часу, робочої сили і робочих місць майстерні. Виконано розробку сектора зберігання машин, визначено площу сектору зберігання машин, спроектовано майданчик для очищення та мийки машин, майданчик для регулювання, налаштування і комплектування агрегатів, матеріально-технічна база для підготовки машин до зберігання, розроблено технологічний процес підготовки машин до зберігання. Обґрунтовано необхідність розробки стенду для складання зчеплення, розглянуто будову стенду для складання зчеплення, викладено роботу на стенді для складання зчеплення та виконано розрахунок пневмоприводу стенду для складання зчеплення. Приведено загальні вимоги до території зберігання техніки та приміщень і майданчиків для зберігання техніки. The bachelor's work was carried out on the basis of the SFG enterprise "Lychuk" village. Nova Pavlivka, Kirovohrad district, Kirovohrad region. The work examines the production activity of the enterprise, the rolling stock of the SFG machine-tractor fleet, and the feasibility of developing qualification work is substantiated. The annual volume of mechanized work in the farm, the required number of tractors, fuel consumption for the performance of mechanized work, the annual plan for maintenance, repair and maintenance of equipment was determined, the organization and base of maintenance and repair of the machine-tractor park was carried out, the production program of the workshop was determined, the calculation of work was carried out enterprises and the calculation of annual funds of time, labor and workplaces of the workshop. The development of the machine storage sector has been carried out, the area of the machine storage sector has been determined, a platform for cleaning and washing machines, a platform for adjustment, adjustment and assembly of units, a material and technical base for preparing machines for storage has been designed, a technological process for preparing machines for storage has been developed. The need for the development of a clutch assembly stand is substantiated, the structure of a clutch assembly stand is considered, work on a clutch assembly stand is outlined, and the pneumatic drive of a clutch assembly stand is calculated. The general requirements for the territory of equipment storage and premises and sites for equipment storage are given.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у ТОВ Кіровоградське міжгосподарське підприємство по очистці, переробці насіння трав та інших сільськогосподарських культур «Тріфоліум» м. Кропивницький з розробкою сектору зберігання техніки
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Ємельянов, Євгеній Олегович; Yemelianov, Yevhenii
  В представленій кваліфікаційній роботі розглянуто ряд важливих питань, пов’язаних з експлуатацією машинно-тракторного парку, аналізом його стану в конкретному господарстві, організацією технічних обслуговувань і ремонтів. Розроблений сектор зберігання сільськогосподарської техніки дасть можливість зберігати техніку в належних умовах з подальшим обслуговуванням. Розроблений стенд для складання шатунно-поршневої групи, дасть можливість зменшити технологічний час на проведення збиральних робіт. In the presented qualification work, a number of important issues related to the operation of the machine-tractor park, analysis of its condition in a specific farm, organization of technical maintenance and repairs are considered. The developed agricultural machinery storage sector will provide an opportunity to store machinery in proper conditions with further maintenance. The developed stand for assembling the connecting rod-piston group will make it possible to reduce the technological time for assembly work.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку ТОВ «Стройінвест» м. Кропивницький»
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Костенко, Дмитро Костянтинович; Kostenko, Dmytro
  Бакалаврська кваліфікаційна робота спрямована на розробку практичних рекомендацій агропідприємству при проведенні ним комплексу робіт з технічного обслуговування (ТО) машинно-тракторного парку (МТП), що сприятиме підвищенню ефективної його функціонування. Дослідження стосувалися: аналізу особливостей проведення сільськогосподарських робіт та достатньої забезпеченості підприємства МТП та іншою с/г технікою; виявлення недоліків в організації системи експлуатації, ТО та ремонту МТП; визначення обсягів робіт та раціональної структури виконання сервісних і ремонтних операцій; необхідності внесення змін у структуру ремонтної майстерні підприємства та організацію нового структурного підрозділу – ділянки ТО МТП; визначення техніко-експлуатаційних особливостей тракторів компанії John Deere та технологічного процесу їх обслуговування; розгляду вимог з охорони праці та пожежної безпеки при організації та під час проведення сервісних робіт в майстерні підприємства. The bachelor's qualification work is aimed at the development of practical recommendations for the agro-enterprise when it carries out a complex of maintenance works (maintenance) of the machine-tractor park (MTP), which will contribute to increasing its effective functioning. The studies concerned: analysis of the peculiarities of agricultural work and the sufficient provision of the enterprise with MTP and other agricultural machinery; identification of shortcomings in the organization of the system of operation, maintenance and repair of MTP; determination of scope of work and rational structure of service and repair operations; the need to make changes to the structure of the company's repair workshop and the organization of a new structural unit - MTP maintenance section; determination of the technical and operational features of tractors of the John Deere company and the technological process of their maintenance; consideration of labor protection and fire safety requirements during the organization and during service work in the company's workshops.
 • Item
  Розробка технологічного процесу відновлення внутрішньої чашки водила колісної передачі заднього мосту автомобіля MA3-53371 на базі ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України» ДП «Кіровоградський облавтодор» філії «Кіровоградська ДЕД» м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Рибченко, Ігор Віталійович; Rybchenko, Ihor
  В представленій кваліфікаційній роботі запропоновано технологічний процес відновлення зовнішніх поверхонь деталей заднього мосту при ремонті автомобілів сімейства МАЗ електроконтактним наварюванням композиційної стрічки. Наведена характеристика бази практики та перспективи розвитку. Міститься опис і розрахунок технологічного процесу відновлення чашки внутрішньої водила колісної передачі, що відновлюється. Суть даного процесу полягає в тому, що відновлення шийки під підшипник виконується електроконтактним наварюванням спеченої композиційної кераміко – металевої стрічки. Виконані розрахунки фондів часу, трудомісткості ремонтних робіт, числа робітників на дільниці, що проектується. Виконано добір сучасного технологічного обладнання та устаткування і розроблене планування дільниці. Розраховано витрати електроенергії, пара, палива, води, стиснутого повітря. Зроблено розрахунок природного і штучного освітлення та вентиляції. In the presented qualification work, the technological process of restoring the outer surfaces of the rear axle parts during the repair of MAZ cars by electrocontact welding of composite tape is proposed. The characteristics of the practice base and development prospects are given. It contains a description and calculation of the technological process of restoration of the cup of the inner carrier of the wheel gear, which is being restored. The essence of this process is that the restoration of the neck under the bearing is performed by electric contact welding of sintered composite ceramic - metal tape. Calculations of time funds, labor intensity of repair works, number of workers at the planned site have been performed. The selection of modern technological equipment and facilities was carried out and the layout of the site was developed. The consumption of electricity, steam, fuel, water, and compressed air is calculated. Natural and artificial lighting and ventilation have been calculated.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку у СФГ «ЛИЧУК» с. Нова Павлівна Кропивницького району Кіровоградської області з розробкою складу для зберігання паливо-мастильних матеріалів
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Горєв, Ігор Віталійович; Horiev, Ihor
  Кваліфікаційна робота є комплексним дослідженням спрямованим на вироблення практичних рекомендацій та напрямків підвищення ефективності виробничої діяльності СФГ за рахунок оптимізації параметрів технічного обслуговування та ремонту його МТП. The qualification work is a comprehensive study aimed at the development of practical recommendations and directions for increasing the efficiency of the production activity of SFG by optimizing the parameters of technical maintenance and repair of its MTP.
 • Item
  Організація технічного сервісу машино-тракторного парку в умовах СФГ «ЛИЧУК» с. Нова Павлівка Кропивницького району Кіровоградської області
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Дуйкова, Владислава Миколаївна; Duikova, Vladyslava
  В бакалаврській роботі приведена характеристика підприємства бази практики, проаналізовано наявну техніку (по видам і маркам), приведено машинно-тракторний парк господарства, виконано аналіз якості організації та матеріально-технічної бази виконання технічних обслуговувань машино-тракторного парку. Визначено річний обсяг механізованих робіт, необхідну кількість тракторів, витрату палива на здійснення механізованих робіт, розроблено річний план робіт по ТО, ремонту і зберіганню техніки. Визначено трудомісткість виконання робіт на дільниці ТО тракторів та комбайнів, виконано розрахунок фондів часу та кількості робітників дільниці. Виконано розрахунок, обґрунтування і вибір технологічного обладнання, площі дільниці по обслуговуванню тракторів та комбайнів та проведено енергетичні розрахунки виконання робіт на дільниці. Приведено характеристику трактора John Deer 7930, періодичність його техобслуговування та догляду. Розроблено операційно технологічні карти виконання мастильних операцій при обслуговуванні трактора. Також, вибрано мастильні матеріали, обладнання для виконання робіт по зливанню відпрацьованої оливи та заливанню свіжої, обладнання для мащення консистентним мастилом. In the bachelor's work, the characteristics of the company's practice base are given, the available equipment is analyzed (by types and brands), the machine-tractor park of the farm is given, the analysis of the quality of the organization and the material and technical base of the maintenance of the machine-tractor park is performed. The annual amount of mechanized work, the required number of tractors, fuel consumption for the implementation of mechanized work was determined, and an annual plan for maintenance, repair and storage of equipment was developed. The labor intensity of work at the tractor and combine maintenance site was determined, the time funds and the number of workers at the site were calculated. The calculation, substantiation and selection of technological equipment, the area of the site for servicing tractors and combines were carried out, and the energy calculations for the performance of work at the site were carried out. The characteristics of the John Deer 7930 tractor, the periodicity of its maintenance and care are given. Operational technological maps of performing lubrication operations during tractor maintenance have been developed. Lubricants, equipment for draining used oil and pouring fresh oil, equipment for greasing with consistent grease were also selected.
 • Item
  Проект організації технічного обслуговування і ремонту машинно-тракторного парку ТОВ "Східні Ласощі" м. Кропивницький
  (ЦНТУ, 2023-06-27) Каштелян, Нікіта Андрійович; Kashtelian, Nikita
  В представленій бакалаврській кваліфікаційній роботі висвітлені та проаналізовані головні задачі ефективної експлуатації МТП с/г підприємства, що створило передумови формування дієвих практичних рекомендацій задля підвищення ефективності його функціонування. Дослідження охоплювали: аналіз забезпечення господарства МТП та іншою потрібною для здійснення виробничого процесу технікою; розрахунки організації раціональної структури сервісних та ремонтних операцій на поточний рік; реорганізацію структури ремонтної майстерні господарства введенням до його складу нового структурного підрозділу – слюсарно-механічної дільниці; комплектування дільниці, що створюється, оригінальною установкою для свердлування отворів та нарізання різьб; опису вимог з дотримання охорони праці для працівників слюсарно-механічної дільниці тощо. The presented bachelor's qualification work highlights and analyzes the main tasks of the effective operation of the MTP agricultural enterprise, which created the prerequisites for the formation of effective practical recommendations to increase the efficiency of its functioning. The research covered: analysis of the provision of the farm with MTP and other equipment necessary for the implementation of the production process; calculations of the organization of a rational structure of service and repair operations for the current year; reorganization of the structure of the farm's repair shop by introducing a new structural subdivision into its composition - the locksmith and mechanical department; equipping the created site with an original installation for drilling holes and cutting threads; description of requirements for compliance with labor protection for employees of the metalworking and mechanical department, etc.