Програмне забезпечення системи керування відносинами з клієнтами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-06

Authors

Бондаревський, Сергій Олександрович
Bondarevsky, Sergey

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою даної бакалаврської роботи є розробка програмного забезпечення, який буде відповідати вимогам з технічного завдання. Система реалізована на базі фреймворку Laravel та за допомогою The Maps JavaScript API. Бакалаврська робота містить такі розділи: призначення і область застосування системи; огляд існуючих програмних систем та рішень; обґрунтування вибору принципу розробки і методики побудови системи; опис і обґрунтування проектних рішень з проектування веб-додатку; розрахунки і експериментальні матеріали, що підтверджують вірність проектних та програмних рішень; впровадження системи в експлуатацію. Спочатку було проаналізовано інші схожі за основною темою системи, охарактеризовано їх плюси та недоліки. В процесі роботи було описано всі кроки розробки з поясненнями до них – розробка серверної частини, проектування бази даних, розробка веб-сторінок, робота з картою з JavaScript. Зроблено висновки в результаті реалізованої системи. Робота містить структурну схему системи, функціональну схему системи, 3 діаграми процесів та блок-схему алгоритмів роботи додатку. The purpose of this bachelor thesis is to develop software that will meet the requirements of the technical task. The system is implemented on the basis of the Laravel framework and using The Maps JavaScript API. The bachelor thesis contains the following sections: the purpose and scope of the system; review of existing software systems and solutions; justification of the choice of the development principle and method of building the system; description and substantiation of project solutions for web application design; calculations and experimental materials confirming the validity of design and program solutions; putting the system into operation. First, other systems similar to the main theme were analyzed, their advantages and disadvantages were characterized. In the course of work, all development steps were described with explanations for them - development of the server part, database design, development of web pages, work with a JavaScript map. Conclusions are made as a result of the implemented system. The work contains a structural diagram of the system, a functional diagram of the system, 3 process diagrams and a block diagram of the algorithms of the application.

Description

Keywords

комп’ютерна інженерія, веб-додаток, програмно-апаратні рішення, фреймворк, серверна частина, computer engineering, web application, hardware and software solutions, framework, server part

Citation

Бондаревський, С. О. Програмне забезпечення системи керування відносинами з клієнтами : кваліфікаційна бакалаврська робота : спец. 123 "Комп'ютерна інженерія" / наук. кер. Ю. М. Пархоменко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 98 с.