Формування системи управління ефективністю господарської діяльності підприємства (на прикладі ФГ «Омельяненко», с. Іванівка Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл.)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-15

Authors

Разумний, Владислав Вікторович
Razumnyi, Vladyslav

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У першому розділі роботи розглянуто питання економічної сутності та видів ефективності; на основі аналізу різноманітних підходів до розуміння поняття «ефективність діяльності підприємства», запропоновано визначення даної категорії, яка повинні лягти в основу створення ефективної системи управління ефективністю господарської діяльності підприємств АПК; розглянуто основні методичні підходи до оцінки ефективності діяльності підприємства, а також існуючі системи управління нею; проаналізовано чинники та шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства. У другому розділі подано загальну характеристику ФГ «Омельяненко»; проведено поглиблений аналіз цільового ринку даного підприємства та аналіз його господарської діяльності за період з 2021 по 2023 роки, зокрема зроблено висновки щодо динаміки показників рентабельності роботи ФГ, прибутку, ефективності використання матеріальних факторів виробництва, трудових ресурсів, обсягу виробництва продукції та її собівартості, фінансового стану підприємства. В третьому розділі, на основі удосконалення сутності поняття «ефективність діяльності малого (середнього) підприємства агробізнесу», запропоновано удосконалену концепцію системи оцінки рівня економічної ефективності агропідприємства на основі критерію доданої вартості за трьома основними аспектами (абсолютним, відносним і динамічним); наведено концептуальний підхід до управління ефективністю підприємства агробізнесу; запропоновано комплекс заходів щодо її підвищення у розрізі окремих функціональних складових (технологічної, маркетингової, ресурсної, фінансової та соціальної); обґрунтовано доцільність виробництва на підприємстві альтернативних видів енергетичних ресурсів (паливних гранул). The first section of the paper considers the issues of economic essence and types of efficiency; based on the analysis of various approaches to understanding the concept of "efficiency of enterprise activity", the author proposes a definition of this category which should form the basis for creating an effective system for managing the efficiency of economic activity of agro-industrial enterprises; the main methodological approaches to assessing the efficiency of enterprise activity, as well as the existing systems for managing it, are considered; the factors and ways to improve the efficiency of activity are analyzed. The second section provides a general description of the Farming Enterprise «Omelianenko»; an in-depth analysis of the target market of this enterprise and an analysis of its economic activities for the period from 2021 to 2023 are carried out, in particular, conclusions are drawn regarding the dynamics of indicators of profitability of the farming enterprise, profit, efficiency of use of material factors of production, labor resources, production volume and cost, and the financial condition of the enterprise. In the third section, on the basis of improving the essence of the concept of "efficiency of small (medium) agribusiness enterprise", an improved concept of the system for assessing the level of economic efficiency of an agribusiness enterprise based on the criterion of added value in three main aspects (absolute, relative and dynamic) is proposed; a conceptual approach to managing the efficiency of an agribusiness enterprise is presented; a set of measures to improve it in the context of individual functional components (technological, marketing, resource, financial and social); the feasibility of producing alternative types of energy resources (fuel pellets) at the enterprise is substantiated.

Description

Keywords

ефективність, ефективність діяльності підприємства, оцінка ефективності, система управління економічною ефективністю, агропідприємство, підприємство агробізнесу, efficiency, enterprise performance, efficiency assessment, economic efficiency management system, agricultural enterprise, agribusiness enterprise

Citation

Разумний, В. В. Формування системи управління ефективністю господарської діяльності підприємства (на прикладі ФГ «Омельяненко», с. Іванівка Новоукраїнського р-ну Кіровоградської обл.) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. І. В. Журило ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 103 с.