Розробка і аналіз стратегічних альтернатив підприємства (на прикладі ТОВ «Профістан», м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12

Authors

Крячко, Євгеній Юрійович
Kriachko, Yevheniy

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У першому розділі показано етапи розвитку стратегічного менеджменту як науки, його методологію, розкрито його діалектичний і раціональний підходи до стратегічного управління У другому розділі наведено характеристику досліджуваного підприємства, проведено стратегічний аналіз за методикою БКГ, тобто зовнішнього середовища, галузі і підприємства. Визначено стан зовнішнього середовища, його зміни в зв'язку з військовими діями і зміною дії конкурентних сил, проаналізовано характеристики галузі, визначена її привабливість, прибутковість, гострота конкурентної боротьби, визначено головних конкурентів підприємства, їх можливість впливати на загострення конкурентної боротьби, а також ключові фактори успіху та загальну привабливість галузі. Проаналізовано стан самого підприємства- ефективність його стратегії, проблеми, переваги, можливості і загрози, які надає зовнішнє середовище. Визначено конкурентне становище підприємства серед головних конкурентів. Проведено SWOT- аналіз підприємства. З'ясовано, що головною проблемою на даний момент є військові дії, які значно ускладнюють роботу підприємства, а також серйозна зміна конкурентного середовища внаслідок заходу на український ринок закордонних виробників сільськогосподарської техніки. Запропоновані кроки по покращенню становища підприємства, тобто розроблені стратегічні альтернативи щодо удосконалення продукції підприємства і доведення її до міжнародного рівня. Розроблені альтернативи передбачають більш активну співпрацю між українськими підприємцями і українськими науковцями, що дасть можливість створення високоякісної продукції. Для підприємства також актуальною є пропозиція подальшої диверсифікації у машинобудівну галузь. The first section shows the stages of development of strategic management as a science, its methodology, reveals its dialectical and rational approaches to strategic management The second section describes the characteristics of the enterprise under study, conducts a strategic analysis using the BCG methodology, i.e. the external environment, industry and enterprise. The state of the external environment, its changes due to military operations and changes in the impact of competitive forces are determined, the characteristics of the industry are analysed, its attractiveness, profitability, and the severity of competition are determined, the main competitors of the enterprise are identified, their ability to influence the intensification of competition, as well as the key success factors and the overall attractiveness of the industry. The state of the enterprise itself is analysed - the effectiveness of its strategy, problems, advantages, opportunities and threats posed by the external environment. The competitive position of the enterprise among its main competitors is determined. A SWOT analysis of the enterprise has been carried out. It has been found that the main problem at the moment is military actions, which significantly complicate the work of the enterprise, as well as a serious change in the competitive environment as a result of the entry of foreign producers of agricultural machinery into the Ukrainian market. The author proposes steps to improve the position of the enterprise, i.e., strategic alternatives for improving the enterprise's products and bringing them to the international level. The developed alternatives envisage more active cooperation between Ukrainian entrepreneurs and Ukrainian scientists, which will enable the creation of high-quality products. The proposal of further diversification into the machine-building industry is also relevant for the enterprise.

Description

Keywords

галузь виробництва сільськогосподарської техніки, постачальники, споживачі, конкурентна боротьба, стратегія підприємства, конкурентні сили галузі, стратегічні проблеми, стратегічні альтернативи, закордонні виробники, науковці, agricultural machinery production industry, suppliers, consumers, competition, enterprise strategy, competitive forces of the industry, strategic problems, strategic alternatives, foreign producers, scientists

Citation

Крячко, Є. Ю. Розробка і аналіз стратегічних альтернатив підприємства (на прикладі ТОВ «Профістан», м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. І. В. Харченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 95 с.