Управління ризиками в автотранспортному бізнесі (на прикладі ТОВ «ДАК-ТРАНС», м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01

Authors

Рибковський, Євген Анатолійович
Rybkovskyi, Yevhen

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В першому розділі роботи досліджувалися питання теоретичні основи управління ризиками в бізнесі. Розкрито сутність управління ризиками в бізнесі; здійснено ідентифікацію ризиків як важливого складника процесу управління ризиками. В другому розділі здійснено аналіз стану управління ризиками в автотранспортному бізнесі на прикладі підприємства ТОВ “ДАК-ТРАНС”; охарактеризовано організацію та виробничо-комерційну діяльність підприємства; проведено аналіз індикаторів фінансового та економічного стану підприємства автотранспортного бізнесу “ДАК-ТРАНС”; здійснено оцінку управлінського впливу на захищеність від ризиків в автотранспортному бізнесі підприємства “ДАК-ТРАНС”. В третьому розділі надані пропозиції щодо дій з удосконалення управління ризиками в автотранспортному бізнесі; запропоновані інструменти адаптування підприємства автотранспортного бізнесу до умов ризикованого середовища. The first chapter of the work examines the theoretical foundations of risk management in business. The essence of risk management in business is revealed; risks are identified as an important component of the risk management process. The second section analyses the status of risk management in the motor transport business on the example of the enterprise "DAK-TRANS" LLC; describes the organisation and production and commercial activity of the enterprise; analyses indicators of the financial and economic status of the enterprise of motor transport business "DAK-TRANS"; assesses managerial influence on protection against risks in the motor transport business of the enterprise "DAK-TRANS". The third section provides proposals for actions to improve risk management in the road transport business; tools for adapting the road transport business enterprise to the conditions of a risky environment are proposed.

Description

Keywords

управління, ризики, автотранспорт, бізнес, management, risks, motor transport, business

Citation

Рибковський, Є. А. Управління ризиками в автотранспортному бізнесі (на прикладі ТОВ «ДАК-ТРАНС», м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / наук. кер. Т. Г. Васильців ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 102 с.