Дослідження ефективності використання геотехнічного екрану з ґрунтовим масивом

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-20

Authors

Таран, Андрій Миколайович
Taran, Andriy

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Одним з основних завдань, що стоїть перед проектувальниками й будівельниками, є зниження негативного впливу від будівництва, зокрема влаштуванням котлованів і їх огороджень біля поруч розташованих будівель. При проектуванні оцінка цього впливу здійснюється, як правило, за допомогою чисельного моделювання в просторовій або плоскій постановці, але при цьому, влаштування огородження котловану не виділяється в окрему стадію розрахунків. У той же час, як показує практика, влаштування найбільш масового в сучасному будівництві огородження у вигляді монолітної залізобетонної «стіни в ґрунті» траншейного типу може привести до осідання будинків навколишньої забудови, що становить до 80% від їхнього осідання, викликаного всім будівництвом, що необхідно враховувати при проектуванні, ухвалюючи в кожному конкретному випадку найбільш ефективні заходи для її зниження до нормативного рівня. Одним з таких заходів є влаштування захисних геотехнічних екранів різного типу, розташовуваних між огородженням котловану й існуючим будинком. One of the main tasks faced by designers and builders is to reduce the negative impact of construction, in particular, the arrangement of pits and their enclosures near nearby buildings. When designing, the assessment of this effect is carried out, as a rule, with the help of numerical modeling in a spatial or planar setting, but at the same time, the arrangement of the pit fence is not allocated to a separate stage of calculations. At the same time, as practice shows, the installation of the most massive fence in modern construction in the form of a monolithic reinforced concrete "wall in the soil" of the trench type can lead to the subsidence of the buildings of the surrounding buildings, which is up to 80% of their subsidence caused by the entire construction, which is necessary take into account during design, adopting in each specific case the most effective measures to reduce it to the normative level. One of these measures is the installation of protective geotechnical screens of various types, located between the pit enclosure and the existing building.

Description

Keywords

геотехнічний екран, палі, грунт, geotechnical screen, fell, priming

Citation

Таран, А. М. Дослідження ефективності використання геотехнічного екрану з ґрунтовим масивом : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" / наук. кер. В. В. Яцун ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 103 с.