Економічні науки. Випуск 12. Частина 2. – 2007

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 70
 • Item
  Принципи формування системи індикаторів і показників економічної безпеки України
  (КНТУ, 2007) Шуршин, В. О.
  Стаття присвячена дослідженню існуючих методик оцінки рівня економічної безпеки; на основі виявлення їх недоліків та переваг автором визначено принципи побудови системи індикаторів і показників економічної безпеки України. The article is devoted research of existent methods of estimation of economic strength security; on the basis of exposure of their failings and advantages by an author certainly principles of construction of the system of indicators and indexes of economic security of Ukraine.
 • Item
  Права та обов’язки учасників податкових відносин
  (КНТУ, 2007) Шиш, А. С.
  Розглянуто вітчизняну практику та зарубіжний досвід гармонізації взаємовідносин між учасниками податкових відносин шляхом забезпечення рівності їх прав. It is written up domestic practice and foreign experience of harmonizing interrelationships between a state and taxpayers by providing equality of their rights.
 • Item
  Організаційна структура інтеграції оперативно-виробничих і управлінсько-інформаційних функцій управління водопровідно-каналізаційних підприємств
  (КНТУ, 2007) Шелковников, О. В.
  У статті доведено важливість дотримання принципу оптимального поєднання централізованої та децентралізованої форм організації персоналу і введення облікового персоналу в центри прийняття рішень. Запропоновано варіант організаційної структури, що дозволяє впровадити об’єктно-цільовий підхід у практику управління водопровідно-каналізаційними підприємствами з метою посилення інтеграційних можливостей функцій управління. In article the importance is led to of observance of principle of optimum combination of the centralized and decentralized forms of organization of personnel and introduction of registration personnel in the centers of acceptance of decisions. A variant is offered of organizational structure, that allows to inculcate objective-purpose approach in practice of management by the plumbing-sewage enterprises and strengthen integration possibilities of functions of management.
 • Item
  Сутність та загальні принципи адміністрування податків
  (КНТУ, 2007) Шалімова, Н. С.; Магопець, О. А.
  У статті досліджуються основні підходи щодо визначення сутності податкового адміністрування, запропоновано авторське тлумачення даної категорії. Визначена система законодавчих і виконавчих органів задіяних в процесі адміністрування податків та основні процедури адміністрування. Обґрунтовано напрямки розвитку системи податкового адміністрування. In the article basic approaches to determination of essence of tax administration are explored, author determination of the given category is offered. The system of the legislative and executive bodies of power, involved in the process of administration of taxes and also basic procedures of administration are expounded, is definite. Directions of development of the system of tax administration are grounded.
 • Item
  Щодо необхідності змін у податковій політиці держави
  (КНТУ, 2007) Чібісова, І. В.
  Розглянуті актуальні проблеми податкової системи в Україні. Акцентується увага на недоліках існуючої податкової системи, зокрема на питаннях адміністрування податку на додану вартість. Наголошується на необхідності впровадження ефективної та раціональної податкової системи, як важливого чинника розвитку економіки та соціальної сфери країни. The present-day problems of Ukraine’s tax system are considered in this article. The attention is payed to the disadvantages of the existing tax system, in particular to administering the VAT (value-added tax). The necessity of effective and rational tax system’s inculcation is emphasized being an important factor of the development of country’s economy and social sphere.
 • Item
  Дискусійні питання аналізу інвестицій сільськогосподарських підприємств
  (КНТУ, 2007) Стецюк, П. А.
  Проаналізовані теоретичні та практичні аспекти застосування сучасних методів аналізу реальних інвестицій в управлінні інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств та обгрунтовані напрями вирішення окремих дискусійних питань. The theoretical and practical aspects of application of modern methods of analysis of the real investments are analyses in the management of agricultural enterprises investment activity and directions of decision of separate debatable questions are grounded.
 • Item
  Впровадження систем автоматизації обліку на підприємстві
  (КНТУ, 2007) Стадник, М. В.
  В статті розглянуто використання нових понять при розробці проектів автоматизації обробки облікової інформації що дає можливість дотримуватись найважливіших методологічних вимог, виконання яких є одним з основних факторів підвищення ефективності автоматизації обробки облікової інформації. In the article, using of new concepts is considered for development of projects of automation of treatment of accounting information that enables to adhere to the major methodological requirements implementation of which is one of basic factors of increase of efficiency of automation of treatment of accounting information.
 • Item
  Трансформація відносин власності
  (КНТУ, 2007) Спаських, О. Ю.
  В даній статті автором визначено сутність категорій „власність”, „регіональна власність” і „приватизація”, виявлено особливості управління регіональною власністю в умовах формування ринкової економіки. In this article by an author certainly essence of categories „ownness”, „regional ownness” and „privatization”, found out the features of regional property management in the conditions of forming of market economy.
 • Item
  SWOT-аналіз житлово-комунального господарства Черкаського регіону
  (КНТУ, 2007) Спаських, Н. М.
  В даній статті проаналізовано негативні чинники, що перешкоджають здійсненню позитивних змін у сфері ЖКГ, визначено шляхи їх подолання і виведення системи житлово-комунального господарства з кризи. Автором з метою виявлення основних напрямків реформування ЖКГ, визначення комплексу робіт по формуванню інвестиційного привабливого іміджу галузі проведено його функціональний аналіз. Negative factors which hinder realization of positive changes in the field of housing municipal economy are analysed in this article, certainly ways of their overcoming and destroying of the system of housing municipal economy from a crisis. An author with the purpose of exposure of basic directions of reformation of housing municipal economy, determination of complex of works on forming of investment attractive image of industry is conduct his functional analysis.
 • Item
  Методика оцінки інвестиційної привабливості районів Кіровоградської області
  (КНТУ, 2007) Сотніков, В. С.; Загреба, М. М.
  У сучасних умовах реальна оцінка інвестиційної привабливості регіону та його складових є надзвичайно важливим елементом успішної інвестиційної політики. У статті розглянуто метод оцінки, що базується на встановлених урядом показниках та враховує особливості економічного стану регіону. In present-day situation the real valuation of investment attraction of the region and its constituents is an extraordinarily important element of successful investment policy. The article contains the method of valuation, based on activities, established by the government, which takes into account the peculiarities of the economic condition of the region.
 • Item
  Обліково-аналітична модель управління витратами
  (КНТУ, 2007) Соболь, Г. О.
  Становлення ринкових відносин в Україні, комплексне реформування обліку та аудиту посилює вимоги до змісту та якості економічної інформації для обґрунтування управлінських рішень. Актуальною постала проблема побудови адекватної моделі інформаційного забезпечення процесу управління витратами підприємства. Автором уточнено зміст обліково-аналітичної моделі управління витратами. Formation of market attitudes in Ukraine, complex reforming of the account and audit deepens requirements to the maintenance and quality of the economic information for a substantiation of administrative decisions. The problem of creation of adequate model of a supply with information of management of expenses of the enterprise is actual. The author specifies the maintenance of modern accounting analytical model of management by expenses.
 • Item
  Облік послуг з обслуговування урочистостей у сільськогосподарських підприємствах ресторанного господарства
  (КНТУ, 2007) Смірнова, Н. В.
  У статті досліджено особливості документування та обліку послуг з обслуговування урочистостей, що надаються підрозділами ресторанного господарства в структурі сільськогосподарських підприємств. Запропоновано документальне забезпечення проведення урочистостей. Наведені методичні рекомендації щодо відображення в обліку операцій з обслуговування урочистостей в залежності від особливостей таких операцій. In the article the features of leadthrough and reflection are considered in the account of operations on maintenance of banquets of subdivisions of feed of agricultural enterprises. The documentary providing of leadthrough of such measures is offered. Methodical recommendations of reflection are developed in the account of operations to maintenance of the special measures depending on the features of such operations.
 • Item
  Порівняльний аналіз вітчизняної практики обліку нематеріальних активів з критеріями міжнародних стандартів
  (КНТУ, 2007) Смірнова, І. В.; Сімова, Л. О.
  В статті розглянуто нормативно-методологічні засади обліку нематеріальних активів за вітчизняними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та міжнародними стандартами фінансової звітності. Проведено аналіз сутності, класифікації нематеріальних активів та вимог до їх ідентифікації згідно з українським законодавством та міжнародними стандартами. In the article normatively-methodological principles of account of immaterial assets are considered after domestic positions (by standards) of record-keeping and international standards of the financial reporting. The analysis of essence, classification of immaterial assets and requirements is conducted to their authentication pursuant to the Ukrainian legislation and international standards.
 • Item
  Балансова вартість іноземної валюти: проблеми бухгалтерського та податкового обліку
  (КНТУ, 2007) Смірнова, І. В.
  У статті розглянуто варіанти надходження іноземної валюти на підприємство, що займається зовнішньоекономічною діяльністю. Проаналізовано особливості бухгалтерського обліку балансової вартості іноземної валюти. Досліджено особливості застосування методів середньозваженої вартості та ідентифікованої собівартості щодо оцінки балансової вартості іноземної валюти при вибутті у відповідності до вимог податкового обліку. In the article the variants of receipt of foreign currency are considered on an enterprise which carries out operations in the field of external economic relations. The features of record-of book value of foreign currency are analysed. The features of the use of methods of average cost and identified prime price are investigational at the estimation of leaving of book value of foreign currency in accordance with the requirements of the fiscal accounting.
 • Item
  Облікова політика підприємства як елемент системи обліку
  (КНТУ, 2007) Смірнова, І. В.
  У статті проаналізовано підходи до розуміння сутності облікової політики. Розглянуто фактори, що впливають на формування облікової політики. Наведено етапи формування облікової політики суб’єкта господарської діяльності. Запропоновано складові Наказу про облікову політику. In the article essence of term is considered the «fixed assets», requirements, produced to classification of the fixed assets from point of financial and tax account, are analysed. An attempt to unite the requirements of the fiscal and financial accounting in relation to classification by development of the generalized classification is carried out. Offered to recommendation on the practical use of the developed classification.
 • Item
  Модифікація податкових відносин в контексті розбудови регіональної економіки
  (КНТУ, 2007) Слинько, І. М.
  В даній статті досліджено особливості модифікації податкових відносин в контексті розбудови регіональної економіки, визначено напрямки удосконалення системи оподаткування на державному і регіональному рівнях у контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів. In this article the features of modification of relations of taxes are explored in the context of alteration of regional economy, certainly directions of improvement of the system of taxation at state and regional levels in the context of activation of socio-economic development of regions.
 • Item
  Процес інвестування у фондові цінності на первинному ринку
  (КНТУ, 2007) Скічко, М. О.
  Стаття присвячена дослідженню особливостей процесу інвестування у фондові цінності на первинному ринку. В роботі виділено задачі створення і розвитку фондового ринку, проаналізовано основні проблеми його становлення в Україні. The article is given devoted research of features of process of investing in the values of funds at the primary market. The tasks of creation and fund market development are selected in work, the basic problems of his becoming are analysed in Ukraine.
 • Item
  Деякі проблеми і перспективи оцінки та стимулювання інноваційної діяльності спеціалістів
  (КНТУ, 2007) Сисоліна, Н. П.
  У статті приведено аналіз сучасних тенденцій розвитку інноваційної діяльності та модель комплексної оцінки і стимулювання діяльності спеціалістів. The analysis of modern progress trends of innovative activity and model of complex evaluation and stimulation of specialists are offered in the article.
 • Item
  Бухгалтерський облік як основа інформаційного забезпечення управління акціонерним товариством
  (КНТУ, 2007) Сидоренко, Л. О.
  Висвітлено проблеми формування інформаційного забезпечення управління акціонерним товариством; надано пропозиції стосовно вдосконалення обліку акціонерного капіталу, цінних паперів, дивідендів, витрат акціонерного товариства, фінансової звітності. The problems of forming of the informative providing of management by the joint-stock company are lighted up, suggestions, touching perfection of account of equity, securities, dividends, charges of joint-stock company, financial reporting, are given.
 • Item
  Принципи формування інноваційно-інвестиційної політики підприємств
  (КНТУ, 2007) Семанюк, В. З.; Рожелюк, В. М.
  В статті розкрито основні напрями та принципи інноваційно-інвестиціної політики підприємств у ринковому середовищі, обгрунтовано фактори що визначають інноваційно-інвестиційну політику підприємства в системі стратегічного менеджменту. In the article basic directions and principles of innovaciyno-investicinoy policy of enterprises are exposed in a market environment, grounded factors that determine an innovative investment policy taking into account the system of strategic management.