Економічні науки. Випуск 30. – 2016

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 34
 • Item
  Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. Вип. 30
  (КНТУ, 2016)
  В збірнику викладені результати наукових досліджень з питань економічної теорії та практики, економіки праці, галузей промисловості, сільського господарства, транспорту; менеджменту організацій; фінансів, кредиту, грошового обігу; маркетингу; обліку, аудиту, аналізу господарської діяльності; міжнародних економічних відносин; економічної кібернетики; використання математичного механізму і сучасної обчислювальної техніки тощо.
 • Item
  Систематизація підходів до визначення категорії «економіка знань»
  (КНТУ, 2016) Подлужна, Н. О.; Podluzhna, N.
  Систематизовано основні підходи до визначення категорії «економіка знань». Визначено процеси, в яких приймають участь знання для забезпечення функціонування економіки знань у країні, та встановлено серед них основні: виробництво, нагромадження, використання та поширення знань. Запропоновано до складу цих процесів включити інвестування в людський розвиток, науку та інформаційно-комунікативні технології. The aim of scientific research is the development of conceptual and categorical apparatus of the knowledge economy and systematization of the main approaches to the definition of this category. The main approaches to the definition of «knowledge economy» category were systematized. The processes, in which knowledge take part to provide knowledge-based economy in the country were defined; the main among them are: production, stockpiling, use and dissemination of knowledge. It was proposed to include investing in human capital, science and ICT to the structure of these processes. The relevant factors and the main results of the functioning of knowledge economy in the country were identified. The structure of investment in human capital, which has been used in the development of the category of the knowledge economy, was clarified. The author's definition of the knowledge economy, which is a type of post-industrial economy, consists of the processes of production, storage, use, dissemination of the knowledge and investment in them. It contributes to the human growth in the country and increases its level of competitiveness and innovativeness.
 • Item
  Роль М. В. Левитського у створенні перших кооперативів на Єлисаветградщині та поширенні кооперативної ідеї
  (КНТУ, 2016) Панченко, О. П.; Панченко, В. А.; Panchenko, О.; Panchenko, V.
  На основі аналізу опублікованих та рукописних джерел окреслено роль М.В. Левитського у створенні перших сільськогосподарських виробничих кооперативів на території Україні, зокрема на Єлисаветградщині. Розглянуто передумови становлення Миколи Левитського як кооперативного діяча, визначено основні засади його артільної діяльності. Висвітлено різні погляди дослідників кооперативного руху на значення теоретичного та практичного доробку М. Левитського. The purpose of the article is to study the role and value of created by Mykola Levitskyi in Elysavethrad region grain-growing farms in distributing of cooperative idea in the late XIX - early XX century and retrieval of mechanisms of resolving the current actual problems in the agricultural sector of economy of Ukraine. Based on the analysis of published and manuscript sources, the role of Mykola Levitsky in the creation of the first co-operatives in Ukraine and directly in Yelysavethrad have been investigated. The conditions of formation of Mykola Levitsky as a co-operative leader have been considered. The main reasons for his craft activities have been analyzed. Different views of researchers on the importance of theoretical and practical developments of Mykola Levitsky have been characterized. It has been proved that the ideas of M.V. Levitskyi didn`t lost their importance in our time and in difficult economic conditions, during the search for ways of development, in the process of building a new, effective Ukrainian state, they can become the reference point that will lead to economic growth. Accordingly prospects for future researches are the concrete definition and systematization of benefits and shortcomings of the cooperative movement at different stages of historical development.
 • Item
  Modern approaches to regulation of public-private partnership (international experience)
  (КНТУ, 2016) Nayef Nabulsi, Husain; Наєф Набульсі, Хусейн
  The purpose of this publication is to summarize the methodological approaches to definition of essence of the category “public-private partnerships” (PPP) and the content of the mechanism of the regulation of its development in Ukraine; improve the classification of the forms and methods of the regulation of the PPP; generalize the current international experience of using different forms of the regulation of the PPP for its use in the economy of Ukraine; explore the features of the application of the various forms of the PPP at the macro level and mesoeconomic national economy related differences in terms of evaluating their effectiveness; explore the methodological and managerial aspects of the increasing of the efficiency of impact of the mechanism of the regulation of the PPP to solve issues of the social and economic development by preventing the inherent risks; to develop strategic directions for using the foreign experience of building the mechanism of the regulation of the PPP in Ukraine; to develop proposals for the organization of monitoring of the PPP procedures. Метою публікації є дослідження та узагальнення теоретико-методичних засад здійснення ДПП в масштабах національної економіки та розробка рекомендації щодо формування, практичного використання та подальшого поліпшення механізму його державного регулювання. Узагальнюються методологічні підходи до визначення сутності ДПП та змісту механізму його регулювання, уточняється класифікація сучасних форм та методів регулювання ДПП, систематизується міжнародний досвід використання форм регулювання з метою його застосування в економіці України, досліджуються особливості управління процесом партнерства органів державного управління (ОДУ) та приватного бізнесу на різних рівнях національної економіки, а також пов’язані з цим особливості функціонування механізму регулювання ДПП, досліджуються загрози та ризики реалізації договорів ДПП, розробляється система заходів їх попередження та усунення; розробляються стратегічні напрями використання зарубіжного досвіду застосування механізму регулювання ДПП в Україні, обґрунтовуються пропозиції щодо моніторингу ДПП. Удосконалено функціонуючу модель “матриці ризиків” реалізації проектів ДПП, розширено перелік категорій ризиків, уточнено місця їх дислокації, сформульовано пропозиції щодо розробки деталізованих карт засобів їх запобігання, послаблення та усунення. Встановлено, що адекватним сучасному стану та вимогам розвитку ДПП в Україні з врахуванням міжнародного досвіду є розширений перелік етапів реалізації їх проектів. Реалізація сформульованого підходу передбачає дотримання вимог стандарту PF2 стосовно фінансування проектів, забезпечення належного рівня їх прозорості, ефективності надання послуг (виробництва товарів), гнучкості сервісу, запобігання ризикам, фінансування можливих боргових зобов’язань у майбутньому, ефективності та цінності для користувачів, яку вони можуть набути за гроші. Розроблено блок-схему алгоритму спостереження за перебігом процесів реалізації ДПП, що задовольняє вимогам одночасного здійснення контролю цільових параметрів проектів, періодичної перевірки потреби у регулюючому впливі, у повній мірі відповідає вимогам здійснення контролю досягнення очікуваного рівня показників суспільного, комерційного та бюджетного ефектів співпраці.
 • Item
  Regulation mechanism of innovative development of research sector of the higher education system in Ukraine
  (КНТУ, 2016) Haidura, Hani Mohammad; Хайдура, Хані Мохаммад
  The purpose of this publication is to generalize and deepen the scientific approaches to defining the essence of the state regulation of the innovative development of the research sector of the higher education system (SRID RS HES); to develop the classification of the forms and models of the SRID RS HES; to explore the main areas of the SRID RS HES; to summarize the current national and international experience of using forms of the SRID RS HES to use it in the economy of Ukraine and Lebanon; to analyze and evaluate the features of the SRID RS HES the interregional and regional levels of the national economy; to develop the author’s model of rating evaluation of the competitive positions of the universities oriented on the innovative development; to develop the strategic directions of the SRID RS HES in Ukraine; to develop the proposals for improving the organizational and economic bases (mechanism) of the adjustment of the SRID RS HES; to form the financial conditions for the innovative leading of the higher education institutions in terms of the research activity under conditions of the integration processes in the higher education system. Метою публікації є розробка теоретичних положень, методичних підходів та науково- практичних рекомендації стосовно формування та використання механізму державного регулювання інноваційного розвитку дослідницького сектора системи вищої освіти (ІР ДС СВО) України. У статті узагальнюються та поглиблюються наукові підходи до визначення сутності поняття ІР ДС СВО України, розробляється класифікацію форм та моделей регулювання ІР ДС СВО, досліджуються основні напрями державного регулювання ІР ДС СВО. Узагальнено національний та міжнародний досвід використання форм регулювання ІР ДС СВО з метою використання в економіці України та Лівану, здійснено аналіз та оцінювання особливостей регулювання ІР ДС СВО на міжрегіональному та регіональному рівнях національної економіки. На основі проведених досліджень розроблено стратегічні напрями ІР ДС СВО в Україні, пропозиції щодо удосконалення організаційно-економічних основ (механізму) державного регулювання ІР ДС СВО в Україні, сформульовано фінансові умови інноваційного лідирування вищих навчальних закладів в частині дослідницької діяльності за умов інтеграційних процесів у СВО. Встановлено, що адекватним сучасному стану та вимогам розвитку ДС СВО України є набір засобів стимулювання інноваційної діяльності, що включає до свого переліку організаційні механізми залучення провідних вчених-викладачів з досвідом наукової, дослідницької та організаційної співпраці з провідними університетами світу; управління закладами вищої освіти із залученням стейкхолдерів; забезпечення академічної та фінансової автономії державних ВНЗ із формування їх статусу як отримувачів коштів бюджету, але з поступовим передавання майна із розпорядження у власність; регулярної діагностика ринку праці; забезпечення конкуренції на ринку освітніх послуг, а також фінансові механізми трансформації бюджетного фінансування ВНЗ; сприяння інтеграції університетів та наукових установ; підвищення соціального статусу інноваційно активних науково-педагогічних та наукових працівників; концентрації бюджетних ресурсів держави у провідних університетських центрах у поєднанні з фінансуванням провідних регіональних та галузевих ВНЗ.
 • Item
  Методологічні підходи до стратегічного управління розвитком мезосистем в структурі національної економіки
  (КНТУ, 2016) Фільштейн, Л. М.; Малаховський, Ю. В.; Алі Ахмед Кансо; Filshtein, L.; Malakhovsky, Yu.; Ali Ahmed Canso
  У статті узагальнюються методологічні підходи до стратегічного розвитку мезоекономічних систем, що переслідують мету заощадження суспільних витрат у ході управління процесами функціонування суб’єктів господарювання різних форм власності в умовах соціально орієнтованої ринкової економіки. Наводиться класифікація та дається характеристика основних видів витрат на організацію кругообігу життєвих благ в масштабах національної економіки. Обґрунтовується визначальний вплив процесів заощадження трансакційних коштів на рівень кінцевого споживання валового внутрішнього продукту в умовах державного управління розвитком секторальної структури за реалізації моделі постіндустріального технологічного устрою системи господарювання. The purpose of this publication is to summarize the methodological approaches to definition of essence of the category “mesosystems in the structure of the national economy” and the wording of the strategic principles of management in the conditions of state regulation of development of sectoral structures for the implementation of the model of post-industrial technological mode of economic system. The transition to the model of post-industrial technological mode of economic system at the national level requires addressing the negative impact of dismantling of the institutions of centralized management of the economy. Among the means of solving the problems in a coherent institutional construction of the field mesoeconomics segment of the economy. Mesostable, forming a stable composition of participants, internal factors and the nature of the trajectory of development is the objective regulation of economic formations of mesoeconomics systems in the structure of the national economy. The list of varieties to the regulation of relations is much wider from the competition and includes various forms of cooperation at sectoral and territorial level entities in the contact form, co-production, cooperation, coordination, co-evolution, and consolidation. The expansion of the range of functional relationships, the ways of exchange of current information on the activities of the subjects, the intensity of the perspective of the intentions of their activities can be carried out towards the establishment with the efforts of power structures of different levels of competence mesosystemic groups to ensure the development and implementation of all the possible savings of transaction costs to the national economy's sustainable, balanced and effective development.
 • Item
  Інноваційні чинники розвитку ринку праці в умовах трансформаційних змін
  (КНТУ, 2016) Чувардинський, В. О.; Chuvardynskyi, V.
  У статті досліджено інноваційні чинники розвитку ринку праці; проаналізовано специфіку їх дії в умовах трансформаційних змін; визначено передумови розвитку інноваційної моделі зайнятості, що стосуються зміни характеру праці, трансформації змісту соціально-трудових відносин, типів та форм зайнятості; обґрунтовано виклики реалізації інноваційних чинників розвитку ринку праці в умовах трансформаційних змін, запропоновано напрями мобілізації резервів реалізації інноваційних чинників розвитку ринку праці. The problems of realization of innovative factors of labour market development and definition of the specific features of its existence remain most important for modern researches and investigations. Until now the most serious problems of provision of competitiveness growth of Ukrainian economy are the lack of skills and competencies of labour force, non-adequate quality of management, low readiness of population and society to innovative changes due to not sufficient level of labour force competitiveness. That’s why it’s necessary to define most appropriate ways of the improvement situation in the sphere of labour potential using. The article is to deepen the approaches to definition of innovative factors of labour market development, to define most problematic factors for improvement of competitiveness of national economy (in context of the improvement of human resource using). The author had analyzed the main preconditions of the development of the innovative model of employment concerning the significant changes of labour character, transformation of the content of social and labour relations, types and forms of employment. It was defined the main risks and challenges for development of labour market on innovative basis, and main ways of the realization of innovative factors of its development were elaborated. It has been proven in the article that the possibilities of the transition to innovative model (pattern) of employment are significantly limited, since legislative basis for implementation of innovative state policy is not sufficient as well as readiness society to transformation changes. That’s why the prospects for further research foresee the necessity to mobilizing reserves for development of labour market in innovative way.
 • Item
  Передумови впровадження системи «шодзінка» в системі бережливого виробництва як умова стратегічного успіху підприємства
  (КНТУ, 2016) Харченко, І. В.; Романюк, Л. М.; Kharchenko, І.; Romaniuk, L.
  Стаття присвячена розгляду передумов впровадження системи «шодзінка» – однієї з важливих складових системи бережливого виробництва, яка дозволяє створити значні переваги в конкурентній боротьбі та досягати поставлених стратегічних цілей. Розглянуті питання впровадження потоку одиничних виробів на окремих українських машинобудівних підприємствах. З’ясовано, що таке впровадження можливе, якщо будуть забезпечені необхідні умови для професійного розвитку персоналу. Це дозволить активно нагромаджувати та використовувати досвід і професійні вміння кваліфікованого персоналу для успішної реалізації однієї з базових організаційних складових системи бережливого виробництва - системи регульованого потоку. The aim of our work was researching the problems of implementing a regulated flow on Ukrainian machine-building plants. Literature sources (mainly Japanese) as well as practical experience accumulated on Ukrainian enterprises have been analyzed. It has been substantiated that human resource management methods on Ukrainian facilities are completely different from Japanese. First of all, conditions for high-quality technological procedures created during the norm-setting process are completely different. Japanese rate-setters (e.g. on Toyota enterprise) establish the time amount (norm) required for certain operations and demonstrate how each operation should be performed. The main aim of a rate-setter on a Japanese enterprise is to achieve the highest quality of performance. Ukrainian rate-setters estimate the norm based on the desire to increase the performance productivity, which prevents achieving a high quality of production. Experienced and highly-skilled workers are in great value at Toyota enterprises and create all the necessary conditions for effective and productive work which include their physical and mental conditions are created. Every operation is planned based on the estimation of effort that should be applied by every worker, as well as maintaining just rewards for the amount of work, payment, and shift assignment. It stimulates workers to master several professions and creates conditions for multiprocessing of mills, and therefore - implementing a regulated flow. It has been discovered that enterprises of Kropyvnytskyi region possess a high level of employee turnover, even considering the high level of unemployment in Ukraine. This situation proves an unsatisfactory conditions and low payment, and does not stimulates workers to master multiprocessing performance, which therefore does not create favorable conditions for the creation of a regulated flow - an important part of lean production. It has been substantiated that complete implementation of such system would benefit the strategic situation of Ukrainian machine-building enterprises. Chief executive officers should alter their approach to forming the corporate culture of an enterprise, stimulating efforts of highly qualified and experienced workers and creating advantageous conditions for their professional growth.
 • Item
  Стан розвитку та особливості функціонування інноваційної інфраструктури в Кіровоградському регіоні
  (КНТУ, 2016) Фільштейн, Л. М.; Будулатій, В. В.; Бережньова, А. І.; Filstein, L.; Budulatiy, V.; Berezhnova, A.
  Досліджено стан розвитку та особливості функціонування інноваційної структури в Кіровоградському регіоні в контексті необхідності забезпечення реалізації державної регіональної політики та створення системи суб’єктів, здатних забезпечити ефективне здійснення інноваційної господарської діяльності в інтересах всього суспільства. Здійснено критичний аналіз умов функціонування діючих об’єктів інноваційної інфраструктури регіону. Визначені основні напрямки розвитку інноваційної інфраструктури Кіровоградської області. The aim of the article is to study the state of development and peculiarities of functioning of innovative infrastructure in Kirovohrad in order to determine the conditions necessary for the establishment or improvement of the formation of innovative infrastructure in the region taking into account its needs and potential. The state of development and peculiarities of functioning of innovative infrastructure in Kirovohrad region in the context of the implementation the state regional policy and the creation of a system of the subjects that can ensure effective implementation of innovative economic activities for the benefit of all society have been investigated The critical analysis of conditions functioning of innovative infrastructure objects existing has been carried out. The main directions of development of innovative infrastructure in Kirovohrad region have been determined. The experience of creation and activity of innovative infrastructure of foreign countries showed the need for further systematic and coordinated action by regional state administration, regional council, district state administrations and district councils, research institutions and universities, enterprises, institutions and organizations to maintain favorable conditions for innovation development of the region through the creation of new technologies, production facilities, materials, and other high-tech competitive products, including improving the formation of innovative infrastructure in the region considering its needs and potential. It has been substantiated that these measures should be considered as a prerequisite for successful economic reform in the region.
 • Item
  Методологічні аспекти безпеки інформаційних потоків підприємства
  (КНТУ, 2016) Волот, О. І.; Volot, О.
  Запропоновано методичне підґрунтя моделі побудови збалансованої системи інформаційної безпеки підприємства, описано взаємозв'язки між інформаційними потоками, визначено загрози інформаційній безпеці підприємства і оцінено вірогідність реалізації даних загроз. Доведено необхідність удосконалення існуючих методів впровадження інформаційних систем в умовах формування інформаційних потоків підприємства. The methodological basis of the model for the formation of a balanced system of information security at the enterprise was suggested. The relationship among information flows was described and the threats to the information security of the enterprise were defined. The probability of realization of the threats was estimated. The presented model of information security is a set of objective external and internal factors and their impact on the information security at the enterprise including safety of material and information resources. On the whole the methodical approach under consideration allows assessing or overestimating the level of the current state of information security of information flows at the enterprise, to develop recommendations on providing information security of the enterprise and to reduce possible costs of the enterprise by increasing the stability of the system of information flows. The approach also helps to develop the concept and policy of information security of the enterprise and offers protective plans for internal and external information flows which are created at the enterprise and transmitted by different kinds of communication channels protecting information of the enterprise from intentional distortion, unauthorized access, copying or use.
 • Item
  Концептуальні основи забезпечення життєздатності промислових підприємств
  (КНТУ, 2016) Жовновач, Р. І.; Zhovnovach, R.
  Стаття присвячена проблемі забезпечення життєздатності промислових підприємств. Розглянуто понятійний апарат та узагальнено основні положення концепцій життєздатності економічних систем, виокремлено складові елементи системи. Запропоновано основні напрями практичного застосування концептуальних основ забезпечення життєздатності промислових підприємств, які викладені у вигляді рекомендацій щодо формування вихідних умов їх функціонування та подальшого розвитку. Впровадження заходів підвищення життєздатності промислових підприємств в процесі їх розвитку рекомендовано здійснювати на основі забезпечення гнучкого управління. The article discloses the issue of viability support of industrial enterprises. The conceptual framework was considered and the main concepts of viability of economic systems were generalised. The constituents of the system of viability support of the enterprise were highlighted. They are resistance to changes, reliability and economic security of the enterprise, adaptation and improvement. The main directions of practical application of conceptual frameworks to ensure viability of industrial enterprises were suggested in the form of recommendations for the formation of initial conditions of their operation and further development. The implementation of these measures will enable taking justified decisions on the choice of strategic development of the enterprises. The implementation of measures to improve the viability of industrial enterprises in their development is recommended to carry out on the basis of flexible management that will further bring positive results that provide guaranteed survival and development of the national industrial enterprises in the conditions of instability and the growing influence of the environment on the internal parameters of their development.
 • Item
  Контроль в сфері державних закупівель та вплив його результатів на ефективність здійснення процедур закупівель
  (КНТУ, 2016) Заєць, Н. М.; Zaiets, N.
  Розглянуто види фінансового контролю, що застосовуються в сфері публічних (державних) закупівель. Проаналізовано показники перевірок публічних (державних) закупівель та розглянуто реалізацію їх результатів. Досліджено вплив результатів перевірок публічних (державних) закупівель на ефективність проведення процедур закупівель. Обґрунтовано необхідність реформування контролю у вигляді перевірок публічних (державних) закупівель з метою надання йому механізмів впливу на виправлення порушень в ході процедур закупівель без їх відміни, що дозволить підвищити ефективність їх здійснення. The purpose of this work is to investigate the procedure of control in Ukraine for the implementation of public (government) procurement and to analyze the results in terms of their impact on the effectiveness of procurement procedures. In the article the results of audits Ukraine in the implementation of public (government) procurement in recent years and analyzed their effectiveness regarding prevention of violations during the procurement process as well as their impact on the economy of public funds in the procurement. As a result, it is proved that the provision of financial control mechanisms improve the efficiency of procurement will have significant positive impact in terms of saving financial costs and time for procedures and provide the necessary requirements for procurement.
 • Item
  Розвиток підходів до стандартизації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації
  (КНТУ, 2016) Андрощук, І. І.; Androshchuk, І.
  На основні дослідження особливостей регламентації виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації, в Міжнародних стандартах завдань з надання впевненості обґрунтовано рівні їх стандартизації у вітчизняній практиці: загальнопрофесійний і рівень суб’єкта аудиторської діяльності. Ідентифіковано проблеми розробки внутрішніх стандартів аудиторського підприємства в сфері організації та методики виконання завдань, обґрунтовано шляхи їх розв’язання. Запропоновано укрупнену структуру внутрішніх стандартів для регламентації розмежування різних видів завдань для конкретного об’єкта та внутрішніх стандартів з виконання завдань з надання впевненості, інших ніж аудит чи огляд історичної фінансової інформації. The aim of this study is substantiation of the ways of development of national practice of standardization the performance of assurance engagements other than audits or review of historical financial information, determination of approaches to elaboration of internal standards of performance of assurance engagements, except for audit and review. It has been substantiated that the work in the sphere of standardization of assurance engagements should be done at generally professional level and at the level of individual audit entity. It is necessary to elaborate the Provisions of National Practice of performance of assurance engagements other than audits or reviews of historical financial information, to promote their implementation and harmonization of approaches to the performance that can be taken as mandatory standards and internal audit standards of individual audit entity as part of the internal quality control system. The problems of elaborating the internal standards of performance of other assurance engagements have been systematized and the ways if its solutions have been proposed. In the structure of internal standards of performance of assurance engagements, except for audit and review, two blocks have been proposed: standards to identify the type of audit services for the specific object and the standards which are concretizing the issues of organization and methodic of their implementation. It has been proved that in the process of formation of internal standards of performance of assurance engagements other than audits or review of historical financial information, it is advisable to use international practice of developing specific standards for particular subjects matter.
 • Item
  Доказова база для висновків та пропозицій під час аудиту ефективності
  (КНТУ, 2016) Абасов, В. А.; Abasov, V.
  У статті удосконалено методичні засади аудиту ефективності в частині формування та використання аудиторських доказів для розробки висновків та пропозицій. Розроблено методичний інструментарій у вигляді шаблону генерації результатів аудиту ефективності на основі отриманих доказів, який дозволяє членам групи аудиторів згенерувати необхідні аудиторські висновки на підставі отриманих доказів, а для користувачів звіту та інших зацікавлених сторін отримати достатній рівень упевненості в обґрунтованості висновків і пропозицій за результатами аудиту ефективності. The aim of the article is to deepen the methodical bases of performance audit in the formation and using of audit evidence to develop conclusions and proposals. The article defines audit procedures and audit evidence under performance audit, develops the methodical tools for performance audit as a template to generate conclusions and proposals on the basis of the received evidence. It has been established that it is worth considering the assessment of adequacy, efficiency and compliance of audit evidence under performance audit for the preparation of accounting documents and their submission for discussion in the working group. It has been considered that the audit evidence is mostly of documentary or calculated character. The performance audit objectives determine the reliability and relevance of audit evidence. The template for generating the results of performance audit on the basis of the audit evidence is developed and set forward. The information put together by auditors under the template involves the coordination of audit results, good practice, expected outcomes for the purpose of performance audit and tasks, set to achieve it. The template allows members of the audit team and other stakeholders having a spatial understanding of grounds of the findings and their components.
 • Item
  Антикризове управління банківською діяльністю в контексті інформаційної асиметрії
  (КНТУ, 2016) Пільгуй, С. С.; Pilgui, S.
  У статті систематизовано основні джерела інформації про фінансовий стан суб’єктів банківської системи в розрізі «банк-клієнт». Вказано, що рівень довіри до банківської системи ґрунтується на наявній інформації. Досліджено основні причини та особливості прояву інформаційної асиметрії в банківському секторі; визначено вплив та наслідки інформаційної асиметрії на фінансову стійкість банківської системи України та надано пропозицій для їх мінімізації. The purpose of this article is the analysis of the impact of information asymmetry in the financial stability of the banking system of Ukraine and the definition of the measures to leveling in the context of crisis management. In the article systematized the main sources of information for the bank and potential customers, the theoretical bases causes and features of display of information asymmetry in the banking sector. There is revealed the influence of information asymmetry on the financial stability of the banking system. The basic measures for prevention of the crisis minimize information asymmetry in banking of Ukraine and improving financial stability of the banking system of Ukraine were suggested. One of the most important functions of crisis management is the development and implementation of information policy at all levels of the banking system of Ukraine, which will increase the level of confidence (increase economic activity), and in times of crisis - will localize and neutralize crises. Further researches need further development of scientific-methodical approaches to implement anti-crisis information policy of the banking system.
 • Item
  Економічні категорії в системі податкових відносин : взаємозв’язок, взаємозалежність та змістовні відмінності у сутності понять
  (КНТУ, 2016) Магопець, О. А.; Magopets, О.
  В статті обгрунтовано взаємозв’язок та взаємозалежність економічних категорій в системі податкових відносин, висвітлено їх сутність та визначено змістовні відмінності. На основі узагальнення та систематизації наукових підходів до визначення сутності таких економічних категорій як «податкова система», «система оподаткування», «податковий механізм», «механізм оподаткування», їх критичного аналізу, з’ясування місця і ролі в системі податкових відносин запропоновано авторське трактування зазначених понять, що дозволило охарактеризувати їх внутрішню будову та визначити структурні складові. The aim of this research is to study the essence, interrelation and interdependence of economic categories such as "tax system", "system of taxation", "tax mechanism," "taxation mechanism" in tax relations system. The study proved that a component of the tax system is the system of taxation. The tax system is a set of tax relations, built on the basis of the relevant principles, functions, elements and methods of taxation, based on the legislative consolidation of the combination of types and forms of taxes and duties established by the mechanism of calculation and payment (the mechanism of taxation), a specific order of administration and the activities of authorized state authorities and taxpayers to ensure full and timely receipt of taxes and duties to the budgets of different levels. The system of taxation is a combination of taxes and fees charged within the legally established procedure. Tax mechanism is a set of rules, tools and methods of organizational, legal and administrative nature which ensure the functioning and regulation of the tax system and focused on the implementation of state tax policy. Mechanism of taxation is a structural component of the tax mechanism, and its elements are the instruments of tax mechanism. The approaches to understanding the nature, content and interrelationship and interdependence of these categories have been proposed. These approaches are aimed at building rational tax relations that can stimulate the development of the national economy.
 • Item
  Розвиток підходів до вибору ознак класифікації податкового планування
  (КНТУ, 2016) Кузьменко, Г. І.; Шалімов, В. В.; Kuzmenko, Н.; Shalimov, V.
  В статті запропоновано нові підходи щодо податкового планування, які можуть бути враховані при розробці фінансових планів суб’єктів господарювання поточного та стратегічного характеру на макрорівні, плануванні доходної частини бюджетів різних рівнів на мезо- та макрорівнях. Обґрунтовані такі класифікаційні ознаки податкового планування, як «цикли фінансово-господарської діяльності» (базується на показниках податкового поля суб’єкта господарювання за відповідними стадіями кругообігу капіталу) та «елементи податків» (враховує обов’язкові елементи податків, передбачені податковим законодавством). На основі дослідження комплексу показників, які визначають процес податкового планування, побудовано інформаційну модель його здійснення. Criteria of classification of tax planning need further development to ensure efficiency and effectiveness of tax planning of certain taxes, fees and charges at the entity level, regional and national levels. The purpose of this research is the study of approaches to classification of tax planning, taking into account tax items as an economic category and nature of financial and economic activity of the entity. Dynamic modeling of economic activity of the entity allowed to formalize the criteria on which should be based tax planning - tax field of entity for the relevant stages of circulation of capital in the process of economic activity: (1) the acquisition of economic resources for doing business; (2) production of goods (works, services); (3) sales of goods (works, services) and the formation of financial results). Based on the study of a set of indicators that define the process of tax planning, information model of its implementation has been built, the original elements of which are: the main indicators of the entity; the tax base for specific tax obligations objects of taxation which occur at appropriate stages of the circulation of capital; tax benefits provided by law which give the right to release the taxpayer from the obligation of calculation and payment of tax or fee or paying of tax or charge in a lesser amount; arrears of the taxpayer for certain tax payments. It have been substantiated that in order to make a more detailed classification of tax planning elements of tax provided by the current tax laws should take into account. The approaches to the classification of tax planning taking into account the peculiarities of the economic activities of the entity and elements of tax as an economic category on the grounds of such criteria as "cycles of financial and economic activity" and "elements taxes" enable a more reasonable approach to the definition of "control" indicators which should be taken into account when developing financial current and strategic plans of the enterprises at the micro level and in the formation of budget revenues at different levels at the mesolevel and macrolevel. Given the theoretical focus of this study, further developments in this area should focus on building specific models and methods of tax planning for specific tax considering its elements and the cycle of financial and economic activity.
 • Item
  The influence of open source on the quality of education
  (КНТУ, 2016) Zaro, K.; Hainulin, S.; Заро, К.; Гайнулін, С.
  Aim of this article is to analyse the impact of Open Source on the quality of education. The article discusses main trends in development of Open Source, its application, benefits and drawbacks of exploiting the approach with regards to education, and the potent of Open Source to change the traditional tertiary education. Openness contributes to emergence of a more available and competitive higher education system, with the ability to improve access to learning materials and their development in conformity with regional particularities. Development of Open Education has initiated a significant global shift in the area which complements and diversifies the forms and methods of learning. Мета статті полягає в аналізі впливу ресурсів відкритого доступу (Open Source) на якість освіти. У статті розглядаються основні тенденції розвитку відкритих ресурсів та їх застосування в галузі освіти, переваги їх використання та як вони змінюють традиційні освітні процеси. Відкритість сприяє формуванню більш доступної та конкурентної системи вищої освіти, з потенціалом для поліпшення доступу до освіти, її розвитку відповідно до регіональних особливостей. Розвиток відкритої освіти ініціював значні глобальні зміни у системі освіти, які доповнюють і диверсифікують форми і методи навчання.
 • Item
  Ринок праці та його розвиток: гносеологічний аналіз
  (КНТУ, 2016) Пасєка, А. С.; Paseka, А.
  Висвітлено сутність гносеологічного аналізу категорії «ринок праці». Розкрито особливості трактування понять «ринок праці» і «розвиток ринку праці». Зосереджено увагу на тінізації зайнятості та їх негативних наслідках для розвитку національної економіки. Доведено необхідність вдосконалення державного регулювання ринку праці, налагодження активного соціального діалогу для підвищення рівня офіційної зайнятості, забезпечення соціальної відповідальності держави та бізнесу за створення продуктивних робочих місць. The goal of the problem is to systematize the scientific ideas about the nature of labour market and its diverse development, deepening of the epistemological analysis of “labor market” and “labour market development” categories from the standpoint of the present. Epistemological analysis of the concept of the labour market makes us think about what it actually is: a meeting place for an employer and an employee – a real picture of the market as a physical object; a mechanism, a system – an abstract picture of the market as what occurs during the interactions of different subjects. Similarly, there may be controversy over the reference of the market to certain spatial conditions. In different spatial and temporal dimensions, labour market may manifest itself quite differently and more - lose its traditional features (e.g. the labour market of mono-specialized cities; for them, labour market does not meet all the features, and in case of branch crisis, it actually loses its functionality). Modern problems and peculiarities of Ukraine labour market reflect deep internal contradictions and features being peculiar to national economics, employment sphere due to the incomplete nature of the structural reconstruction of economics, political shocks, the poor control of social-economic policy in the labour scope, the distortion of social values, the weak mechanisms of state regulation, inadequate marketing techniques.
 • Item
  Комунікаційні процеси в ефективному управлінні персоналом
  (КНТУ, 2016) Панченко, В. А.; Panchenko, V.
  У статті розглянуто суть та роль комунікаційних процесів на підприємстві в сучасних умовах господарювання, охарактеризовано значення інформації та механізму її поширення під час забезпечення ефективного застосування комунікаційних процесів, визначено основні шляхи та проблеми формування комунікаційної стратегії підприємства, проаналізовано найбільш поширені форми комунікаційної взаємодії. The aim of this study is to examine the nature of the communication processes and problems of their effectiveness, to identify communication processes impact on the effectiveness of personnel and the possibility of improving communication structures, to substantiate the optimal directions of development of communication strategy in order to enhance the effectiveness of labor. The essence and role of communication processes in the company in the current economic conditions has been investigated, the importance of information and its dissemination mechanism while ensuring the effective using of communication processes have been characterized, the main problems and ways of forming the communication strategy company have been determined, the most common forms of communication interaction have been analyzed. It has been substantiated that there is a direct correlation between well-established communication process and the quality of the structural divisions, individual employee, groups of employees and businesses in general. It has been proved that communication creates favorable conditions for the disclosure of professional and business skills of employees, promotes their creative potential, which in turn improves the effectiveness of labor. It has been determined that the communication should be a required element of the personnel management system that is the impetus for the development of qualitatively new scientific methods and approaches to the design of internal communications.