Патенти та авторські свідоцтва кафедри машинобудування, мехатроніки і робототехніки

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 362
 • Item
  Верстат для розмірної обробки металів електричною дугою
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2022) Носуленко, В. І.; Шмельов, В. М.; Сергеєв, А. О.; Nosulenko, V.; Shmelyov, V.; Serheiev, A.
  Верстат для розмірної обробки металів електричною дугою містить станину, електрод, закріплений на електродотримачі у вигляді штока, який з'єднано з приводом подачі, герметизовану камеру з приводом притискання, що встановлена на штоку з ущільненням із можливістю її переміщення по штоку при обмеженні такого переміщення вниз за рахунок бурта на штоку, систему прокачування робочої рідини та систему її дренажу. Герметична камера по висоті поділена на дві частини в площині, яка при крайньому нижньому положенні камери і її опорі на бурт співпадає з верхньою площиною бурта. Для системи прокачування та дренажу робочої рідини передбачають два поздовжні отвори в штоку та отвір в столі верстата. A lathe for dimensional processing of metals by electric arc comprises a bed plate, an electrode fixed on an electrode holder as a rod connected to a feed drive, a sealed chamber with a pressure drive, at that the sealed chamber installed on the rod with sealing and possibility of its movement along the rod at limiting such downward movement due to a shoulder on the rod, a system for pumping the working fluid and its drainage system. The sealed chamber is divided in height into two parts in the plane, which coincides with the top plane of the collar in the extreme lower position of the chamber and its support on the shoulder. Two longitudinal apertures in the rod and an aperture in the table of the lathe are provided for the system for pumping and drainage of the working fluid.
 • Item
  Спосіб витягування порожнистих деталей коробчастої форми та прямокутного перерізу із плоскої металевої сітки з квадратним вічком
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2022) Боков, В. М.; Bokov, V.
  Заявлений спосіб витягування коробок прямокутного перерізу із плоскої металевої сітки з квадратним вічком. Витягування здійснюють із прямокутної заготовки, сторони якої паралельні дротам сітки. Заготовка має кутові фаски, які паралельні діагоналі вічка сітки. Disclosed is a method for drawing boxes of rectangular section from flat metal net with square eye. Drawing is carried out from a rectangular workpiece which sides are parallel to the wire net. The workpiece has angular chamfers parallel to a diagonal of the net eye.
 • Item
  Пристрій для закріплення заготовок
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності, 2022) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Скрипник, Д. О.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.; Skrypnyk, D.
  Пристрій для закріплення заготовок містить тягу, корпус, кільце, гайку, гофровану центрувальну втулку, що є набірною із тарілчастих пружин. Для збільшення коефіцієнта корисної дії центрувальної втулки тарілчасті пружини, що діють у напрямку прикладення зусилля затискання, мають більший коефіцієнт жорсткості порівняно із коефіцієнтом жорсткості тарілчастих пружин, що працюють у зворотному напрямку. A device for fixing workpieces comprises a rod, a casing, a ring, a nut, a corrugated centering sleeve assembled of disk springs. The disk springs acting in the direction of application of clamping force and have a higher stiffness coefficient compared to stiffness coefficient of the disk springs operating in the opposite direction, for increasing the coefficient of efficiency of the centering sleeve.
 • Item
  Спосіб витягування циліндричних деталей із металевої сітки з квадратним вічком
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2022) Боков, В. М.; Родін, Д. О.; Сіса, О. Ф.; Мірзак, В. Я.; Bokov, V.; Rodin, D.; Sisa, O.; Mirzak, V.
  У способі витягування циліндричних деталей із металевої сітки з квадратним вічком для першого витягування плоску заготовку кладуть на матрицю, що закріплена на нижній нерухомій частини штампа, і штампують з притиском фланця пуансоном, що закріплений на верхній рухомій частині штампа. Для другого та подальшого витягування отриману об’ємну заготовку одягають на пуансон, який закріплений на нижній нерухомій частині штампа, і штампують матрицею, що закріплена на верхній рухомій частині штампа. Обрізування краю заготовки здійснюють гострою ступінчастою частиною останнього витяжного пуансона. In the method of drawing cylindrical parts from a metal mesh with a square mesh, for the first drawing, a flat workpiece is placed on a die fixed to the lower fixed part of the die and stamped with a flange pressed by a punch fixed to the upper movable part of the die. For the second and subsequent stretching, the resulting three-dimensional workpiece is put on a punch, which is fixed to the lower fixed part of the die, and stamped with a die, which is fixed to the upper movable part of the die. The edge of the workpiece is trimmed with a sharp stepped part of the last drawing punch.
 • Item
  Пристрій для закріплення заготовок
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2021) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Молокост, Л. А.; Черніченко, К. С.; Казимірко, Н. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.; Molokost, L.; Chernichenko, K.; Kazymirko, N.
  Пристрій для закріплення заготовок, на корпусі якого розміщена центрувальна гофрована втулка, призначена для взаємодії за допомогою кільця з гайкою, з'єднаною із тягою. З метою спрощення і здешевлення виготовлення пристрою, центрувальна гофрована втулка виконана набірною із тарілчастих пружин. A device for fixing workpieces, on the body of which there is a centering corrugated sleeve, designed to interact with a nut connected to a rod by means of a ring. In order to simplify and reduce the cost of manufacturing the device, the centering corrugated sleeve is made of plate springs.
 • Item
  Люнет для направлення рушничних свердел
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2021) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Молокост, Л. А.; Пух, Є. В.; Гуслістий, В. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.; Molokost, L.; Pukh, Y.; Huslistyi, V.
  Люнет для направлення рушничних свердел, у корпусі якого встановлені обертові циліндричні ролики, рухливі в напрямку, перпендикулярному осі свердла під дією механічного зусилля, у зовнішню поверхню яких упираються вершини канавки для виходу стружки, і які мають ширину, трохи більшу діаметра свердла, і нерухливі ролики, що мають профіль, відповідний до профілю свердла, при цьому рухливі і нерухливі ролики розташовані попарно в одній площині уздовж осі свердла, згідно з корисною моделлю рухливі і нерухливі ролики оснащені демпфувальними перекладками. A lunette for directing rifle drills, in the body of which are installed rotating cylindrical rollers, movable in a direction perpendicular to the axis of the drill under the action of mechanical force, against the outer surface of which the tops of the grooves for the exit of chips rest, and which have a width slightly greater than the diameter of the drill, and stationary rollers , having a profile corresponding to the profile of the drill, while the movable and immovable rollers are located in pairs in one plane along the axis of the drill, according to the useful model, the movable and immovable rollers are equipped with damping spacers.
 • Item
  Спосіб виготовлення пелет шляхом пресування котками подрібненої сировини в отвори плоскої кільцевої матриці
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2021) Боков, В. М.; Bokov, V.
  Спосіб виготовлення пелет виконують шляхом пресування котками подрібненої сировини в отвори плоскої кільцевої матриці. Процес здійснюють крізь отвори квадратної форми із загостреними з боку завантаження сировини перемичками між ними. The method of making pellets is performed by pressing crushed raw materials with rollers into the holes of a flat ring matrix. The process is carried out through square-shaped openings with bridges between them, pointed on the side of loading raw materials.
 • Item
  Пристрій для розмірної обробки електричною дугою до металорізальних верстатів
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2021) Носуленко, В. І.; Шмельов, В. М.; Сергеєв, А. О.; Юр'єв, В. В.; Nosulenko, V.; Shmelyov, V.; Serheiev, A.; Yuryev, V.
  Пристрій до металорізальних верстатів містить герметичну камеру. Має корпус, в якому закріплено електрод-інструмент з отвором та виготовлено канали для підведення робочої рідини до електрод-інструменту та її відведення від нього. По корпусу вільно рухається герметична камера за наявності ущільнення поміж корпусом та камерою. Камеру складено з двох секцій - верхньої, металевої, та нижньої, з електроізоляційного матеріалу, з ущільненням між ними. Секції камери з'єднано в одне ціле, наприклад різьбовим з'єднанням. До верхньої частини корпусу закріплено тримач для кріплення пристрою на металорізальному верстаті, який електроізольовано від корпусу діелектричними прокладками. Робоча частина тримача, наприклад для кріплення в патроні настільного свердлувального верстата, є стержнем діаметром 12 мм і довжиною 40 мм. The device for metal cutting machines contains a sealed chamber. It has a housing in which an electrode-tool with a hole is fixed and channels are made for supplying the working fluid to the electrode-tool and its removal from it. The hermetic chamber moves freely along the housing if there is a seal between the housing and the chamber. The camera consists of two sections - the upper, metal, and the lower, made of electrical insulating material, with a seal between them. Sections of the camera are connected into one whole, for example, by a threaded connection. A holder for fixing the device on a metal cutting machine is attached to the upper part of the case, which is electrically isolated from the case with dielectric spacers. The working part of the holder, for example for fastening in the chuck of a desktop drilling machine, is a rod with a diameter of 12 mm and a length of 40 mm.
 • Item
  Спосіб прямого видавлювання ковпачків
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2021) Боков, В. М.; Ганул, Д. В.; Bokov, V.; Hanul, D.
  Спосіб прямого видавлювання ковпачків здійснюють в два етапи. На першому етапі першим пуансоном прошивають глухий отвір із залишенням заданої товщини дна ковпачка. На другому етапі другим пуансоном спочатку видавлюють бічну частину ковпачка, далі ковпачок відокремлюють від залишку металу ступінчастою частиною другого пуансона. Зайвий залишковий матеріал видавлюють із робочої зони в концентрично розташовану облойну канавку. The method of direct extrusion of caps is carried out in two stages. At the first stage, a blind hole is sewn with the first punch, leaving the specified thickness of the bottom of the cap. At the second stage, the side part of the cap is first pressed out with the second punch, then the cap is separated from the rest of the metal by the stepped part of the second punch. The excess residual material is squeezed out of the working area into a concentrically located obloja groove.
 • Item
  Спосіб прямого видавлювання ковпачків з гладкою зовнішньою поверхнею
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2020) Боков, В. М.; Ганул, Д. В.; Bokov, V.; Hanul, D.
  Спосіб прямого видавлювання ковпачків з гладкою зовнішньою поверхнею здійснюють в одній закритій матриці у три етапи: на першому етапі першим пуансоном прошивають глухий отвір із залишенням заданої товщини дна ковпачка; на другому етапі другим пуансоном з центральним отвором, який з'єднано з атмосферою, видавлюють циліндричну частину ковпачка; на третьому етапі третім пуансоном з центральним отвором, який з'єднано з атмосферою, відокремлюють ковпачок від залишку металу. The method of direct extrusion of caps with a smooth outer surface is carried out in one closed matrix in three stages: at the first stage, a blind hole is pierced with the first punch, leaving a given thickness of the bottom of the cap; at the second stage, the cylindrical part of the cap is squeezed out with a second punch with a central hole, which is connected to the atmosphere; at the third stage, a third punch with a central hole, which is connected to the atmosphere, separates the cap from the rest of the metal.
 • Item
  Механічний компенсатор похибок системи "прес-штамп" для розділового штампування
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2024) Мірзак, В. Я.; Боков, В. М.; Сіса, О. Ф.; Свяцький, В. В.; Шмельов, В. М.; Богатирьов, Д. В.; Брагінець, Т. П.; Mirzak, V.; Bokov, V.; Sisa, O.; Sviatskyi, V.; Shmelyov, V.; Bohatyrov, D.; Brahinets, T.
  Механічний компенсатор похибок системи "прес-штамп" для розділового штампування, виконаний з можливістю динамічного підстроювання в напрямку збігання осей прикладання технологічного зусилля від преса та центра тиску штампа, який складається з пристрою для створення протитиску переміщенню пуансона. Пристрій для створення протитиску переміщенню пуансона виконано у вигляді парної кількості жорстких обмежувачів, двох або чотирьох, з вбудованими в них рухомими в напрямку штампування навантажувачами, кожен із яких опирається на пружний елемент, а саме пружину, поліуретановий буфер тощо, причому пристрій встановлено між нижньою та верхньою плитами штампа. Mechanical error compensator of the "press-die" system for parting stamping, made with the possibility of dynamic adjustment in the direction of coincidence of the axes of application of technological force from the press and the pressure center of the die, consisting of a device for creating back pressure to the movement of the punch. The device for creating backpressure against the punch movement is made in the form of an even number of rigid limiters, two or four, with loaders built into them moving in the direction of stamping, each of which is supported by an elastic element, namely a spring, polyurethane buffer, etc., and the device is installed between the lower and upper plates of the die.
 • Item
  Електроерозійна головка розмірної обробки дугою на базі настільного свердлувального верстата з ручною подачею електрода-інструмента від вала-шестірні
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2024) Сергеєв, А. О.; Боков, В. М.; Шмельов, В. М.; Serheiev, A.; Bokov, V.; Shmelyov, V.
  Електроерозійна головка розмірної обробки дугою на базі настільного свердлувального верстата з ручною подачею електрода-інструмента від вала-шестірні полягає в тому, що на місце штурвала привода вала-шестірні встановлено самогальмівну передачу, наприклад однозахідну черв'ячну, з маховичком та рукояткою, а головка оснащується амперметром, що вимірює силу струму в процесі обробки. При цьому амперметр розташований в полі зору оператора. An EDM head for dimensional arc machining on the basis of a benchtop drilling machine with manual electrode-tool feed from a gear shaft is characterized by the fact that a self-locking gear, such as a single-worm gear, with a handwheel and a handle, is installed in place of the gear shaft drive steering wheel, and the head is equipped with an ammeter that measures the current during machining. The ammeter is located in the operator's field of vision.
 • Item
  Кулько-гвинтовий гідропідсилювач
  (Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, 2024) Підгаєцький, М. М.; Апаракін, А. Р.; Артюхов, А. М.; Селєхова, В. М.; Pidgaetsiy, M.; Aparakin, A.; Artiukhov, A.; Seliekhova, V.
  Кулько-гвинтовий гідропідсилювач. Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до рульових механізмів з вмонтованим гідравлічним підсилювачем, які встановлюються, на вантажних автомобілях, автобусах, тролейбусах тощо. Ball-screw hydraulic booster. The useful model belongs to transport engineering, namely to steering mechanisms with a built-in hydraulic amplifier, which are installed mainly on trucks, buses, trolleybuses, etc.
 • Item
  Пристрій для закріплення заготовок
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2024) Свяцький, В. В.; Шмельов, В. М.; Мірзак, В. Я.; Сіса, О. Ф.; Зайцев, Т. І.; Тєлєвний, Р. Р.; Sviatskyi, V.; Shmelyov, V.; Mirzak, V.; Sisa, O.; Zaitsev, T.; Tielievnyi, R.
  Корисна модель належить до верстатобудування, зокрема до пристроїв для закріплення порожнистих заготовок, переважно тонкостінних, при механічній обробці. The useful model belongs to machine tool construction, in particular to devices for fixing hollow workpiece, mainly thin-walled, during mechanical processing.
 • Item
  Хонінгувальна головка зі змінною геометрією
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій, 2023) Щербина, К. К.; Підгаєцький, М. М.; Гречка, А. І.; Торчілов, Д. Р.; Дяченко, Т. В.
  Корисна модель належить до галузі машинобудування, а саме до засобів для отримання точних отворів у виробах, та може бути використана в процесі хонінгування. The utility model belongs to the field of mechanical engineering, namely to the means of obtaining precise holes in products, and can be used in the honing process.
 • Item
  Кулько-гвинтовий гідропідсилювач
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023) Підгаєцький, М. М.; Апаракін, А. Р.; Лисенко, О. В.; Щербина, К. К.
  Корисна модель належить до транспортного машинобудування, а саме до рульових механізмів з вмонтованим гідравлічним підсилювачем, які встановлюються, переважно, на вантажних автомобілях, автобусах, тролейбусах тощо. The useful model belongs to transport engineering, namely to steering mechanisms with a built-in hydraulic amplifier, which are installed mainly on trucks, buses, trolleybuses, etc.
 • Item
  Пристрій для закріплення заготовок
  (ДО "Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій", 2023) Свяцький, В. В.; Годунко, М. О.; Мажара, В. А.; Скібінський, О. І.; Валявський, І. А.; Ботов, Б. А.; Sviatskyi, V.; Hodunko, M.; Mazhara, V.; Skibinskyi, O.; Valiavskyi, I.; Botov, B.
  Корисна модель належить до верстатобудування, зокрема стосується пристроїв для закріплення порожнистих заготовок, переважно тонкостінних, при механічній обробці. The utility model relates to the machine tool industry, namely, it concerns devices for fixing hollow blanks, mainly thin-walled ones, during machining.
 • Item
  Сошник
  (ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, 2022) Артеменко, Д. Ю.; Шепілова, Т. П.; Мажара, В. А.; Нестеренко, О. В.; Богатирьов, Д. В.; Онопа, В. А.; Mazhara, V.
  Корисна модель належить до галузі сільськогосподарського машинобудування і може бути використана на посівних секціях просапних сівалок. The utility model belongs to the field of agricultural engineering and can be used on sowing sections of row seeders.
 • Item
  Двохкоординатний стіл
  (Производственно-издательский комбинат «Патент», 1990) Крижанівський, В. А.; Пестунов, В. М.; Крыжановский, В. А.; Бондаренко, М. П.; Тыналиев, Ш. С.; Kryzhanivskyi, V.; Pestunov, V.
  Винахід відноситься до машинобудування, а саме до механізмів, що забезпечують лінійні переміщення різних деталей по двох координатах. З метою скорочення габаритів та маси столу, гвинт, що переміщує платформу, зафіксований від обертання, а кінематичний зв'язок виконаний у вигляді гвинтової зубчастої передачі, зуби якої виконані на зовнішній поверхні гайок гвинтових пар. The invention relates to mechanical engineering, namely to mechanisms for linear movement of workpieces along two coordinates. To reduce the size and weight of the table, the screw moving the platform is fixed against rotation, and the kinematic connection is made in the form of a helical gear transmission, the teeth of which are made on the outer surface of the nuts of the screw pairs.
 • Item
  Пристрій для захисту від перевантаження за крутним моментом
  (Производственно-издательский комбинат «Патент», 1989) Пестунов, В. М.; Лебедєв, Ю. В.; Лебедев, Ю. В.; Перцев, В. П.; Цишевский, С .В.; Pestunov, V.; Lebedev, Y.
  Винахід відноситься до верстатобудування, зокрема до систем автоматичного керування верстатами. Для зменшення габаритів та підвищення надійності роботи, пружна ланка пристрою виконана у вигляді сепаратора та забезпечена тілами кочення, встановленими з можливістю взаємодії з провідним та провідним елементами. The invention relates to machine tools, in particular to automatic control systems for machine tools. To reduce the size and increase the reliability of operation, the elastic link of the device is made in the form of a separator and is equipped with rolling elements installed with the possibility of interaction with the driven and driving elements.