Наукові публікації кафедри ОМТ та спецтехнологій

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 70
 • Item
  Вплив характеру течії робочої рідини на якість обробки в умовах розмірної обробки металів електричною дугою
  (ХПІ, 2019) Шмельов, В. М.; Носуленко, В. І.; Пащенко, А. А.
  Описано вплив характеру течії робочої рідини на якість обробки в умовах розмірної обробки металів електричною дугою
 • Item
  Вплив вогнища деформації на енергосилові параметри процесу пресування
  (KindleDP, 2020) Свяцький, В. В.; Sviatskyi, V.
  З аналізу поля ліній ковзання сталої стадії пресування через симетричну одноочкову матрицю запропоновано використовувати профіль матричної лійки, яка виконана по лінії ковзання, що розділяє пружну і пластичну зону. Результати теоретичних досліджень, комп’ютерного моделювання процесу прямого пресування за допомогою програмного комплексу Deform 2D/3D, аналіз експериментів показали, що оптимальні енергосилові умови досягаються при пресуванні через матрицю із профілем, виконаним по лінії ковзання. Based on the analysis of the slip lines field of the extrusion steady-stage through a symmetric single-hole matrix, it is proposed to use the matrix funnel profile made along the slip line separating the elastic and plastic zones. The results of theoretical studies, computer simulations of the direct pressing process using the Deform 2D/3D, and analysis of experiments showed that the optimal energy-force conditions are achieved by pressing through a matrix with a profile made along the slip line.
 • Item
  Аналіз моделювання енергосилових параметрів процесу прямого пресування
  (ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2020) Свяцький, В. В.; Sviatskyi, V.
  З аналізу поля ліній ковзання сталої стадії пресування через симетричну одноочкову матрицю запропоновано використовувати профіль матричної лійки, яка виконана по лінії ковзання, що розділяє пружну і пластичну зону. Результати теоретичних досліджень, комп’ютерного моделювання процесу прямого пресування за допомогою програмного комплексу Deform 2D/3D, аналіз експериментів показали, що оптимальні енергосилові умови досягаються при пресуванні через матрицю із профілем, виконаним по лінії ковзання. Based on the analysis of the slip lines field of the extrusion steady-stage through a symmetric single-hole matrix, it is proposed to use the matrix funnel profile made along the slip line separating the elastic and plastic zones. The results of theoretical studies, computer simulations of the direct pressing process using the Deform 2D/3D, and analysis of experiments showed that the optimal energy-force conditions are achieved by pressing through a matrix with a profile made along the slip line.
 • Item
  Мінімізація енергосилових параметрів процесу пресування за допомогою Deform 2D/3D
  (WayScience, 2020) Свяцький, В. В.; Крючков, Г. М.; Sviatskyi, V.; Kryuchkov, G.
  З аналізу поля ліній ковзання сталої стадії пресування через симетричну одноочкову матрицю запропоновано використовувати профіль матричної лійки, яка виконана по лінії ковзання, що розділяє пружну і пластичну зону. Результати теоретичних досліджень, комп’ютерного моделювання процесу прямого пресування за допомогою програмного комплексу Deform 2D/3D, аналіз експериментів показали, що оптимальні енергосилові умови досягаються при пресуванні через матрицю із профілем, виконаним по лінії ковзання. Based on the analysis of the slip lines field of the extrusion steady-stage through a symmetric single-hole matrix, it is proposed to use the matrix funnel profile made along the slip line separating the elastic and plastic zones. The results of theoretical studies, computer simulations of the direct pressing process using the Deform 2D/3D, and analysis of experiments showed that the optimal energy-force conditions are achieved by pressing through a matrix with a profile made along the slip line.
 • Item
  Анализ силовых параметров процесса прямой экструзии через различные профили матричных воронок
  (Otsuki Press, 2020) Свяцкий, В. В.; Крючков, Г. Н.; Sviatskyi, V.; Kryuchkov, G.; Свяцький, В. В.; Крючков, Г. М.
  На основе анализа поля линий скольжения установившейся стадии прессования через симметричную одноочковую матрицу предложено использовать профиль матричной воронки, выполненный по линии скольжения, разделяющий упругую и пластическую зону. Результаты теоретических исследований, компьютерного моделирования процесса прямого прессования с помощью программного комплекса Deform 2D/3D, анализ экспериментов показали, что оптимальные энергосиловые условия достигаются при прессовании через матрицу с профилем, выполненным по линии скольжения. Based on the analysis of the slip lines field of the extrusion steady-stage through a symmetric single-hole matrix, it is proposed to use the matrix funnel profile made along the slip line separating the elastic and plastic zones. The results of theoretical studies, computer simulations of the direct pressing process using the Deform 2D/3D, and analysis of experiments showed that the optimal energy-force conditions are achieved by pressing through a matrix with a profile made along the slip line.
 • Item
  Інтенсифікація технологічного процесу пресування профільним інструментом
  (WayScience, 2019) Свяцький, В. В.; Юшко, О. В.; Sviatskyi, V.; Yushko, O.
  З аналізу поля ліній ковзання сталої стадії пресування через симетричну одноочкову матрицю запропоновано використовувати профіль матричної лійки, яка виконана по лінії ковзання, що розділяє пружну і пластичну зону. Результати теоретичних досліджень, комп’ютерного моделювання процесу прямого пресування за допомогою програмного комплексу Deform 2D/3D, аналіз експериментів показали, що оптимальні енергосилові умови досягаються при пресуванні через матрицю із профілем, виконаним по лінії ковзання. Based on the analysis of the slip lines field of the extrusion steady-stage through a symmetric single-hole matrix, it is proposed to use the matrix funnel profile made along the slip line separating the elastic and plastic zones. The results of theoretical studies, computer simulations of the direct pressing process using the Deform 2D/3D, and analysis of experiments showed that the optimal energy-force conditions are achieved by pressing through a matrix with a profile made along the slip line.
 • Item
  Mechanism of Formation of Plane Surfaces with an Electric Arc
  (Allerton Press, Inc., 2019) Bokov, V.; Sisa, O.; Mirzak, V.; Боков, В. М.; Сіса, О. Ф.; Мірзак, В. Я.
  A new method is offered for high-performance dimensional treatment by an electric arc (DTEA) of two similar plane surfaces in the components of hard-for-treatment materials in a bipolar mode without the traditional application of an electrode, which in contrast to the method of DTEA, with the application of an electrode, provides the rise in the efficiency of treatment by 230 %. It is shown that while transfering from the unipolar DTEA of the hard alloy BK-15 by the graphite electrode-tool to the bipolar DTEA of two samples of the same alloy, there is a considerable increase of thermal energy of the cathode area due to the energy of the arc column, which can overrun the thermal energy of the anode area and invoke the inversion, that is, the change of the direction of prevailing electric erosion. This increase of the thermal energy of the cathode area of the arc explains the increase of productivity of the bipolar DTEA of the two samples of the hard alloy BK-15 in contrast to the unipolar one. Запропоновано новий спосіб високопродуктивної розмірної обробки металів електричною дугою (РОД) двох однакових плоских поверхонь в деталях з важкооброблюваних матеріалів в біполярному режимі без традиційного застосування електрода-інструмента, який в порівнянні з способом РОД із застосуванням електрода-інструмента забезпечує підвищення продуктивності обробки на 230 %. Показано, що при переході від уніполярної РОД твердого сплаву ВК-15 графітовим електродом-інструментом до біполярної РОД двох зразків з цього ж сплаву спостерігається істотне збільшення теплової енергії катодного області за рахунок енергії стовпа дуги, що може перевищити теплову енергію анодної області і викликати інверсію, тобто зміна напрямку переважної електричної ерозії. Таке збільшення теплової енергії катодного області дуги пояснює збільшення продуктивності біполярної РОД двох зразків з твердого сплаву ВК-15 в порівнянні з уніполярною.
 • Item
  Использование электрической дуги для получения металлических порошков
  (2019) Боков, В. М.; Сиса, О. Ф.; Bokov, V.; Sisa, O.
  Получены и исследованы порошки из титанового сплава ВТЗ-1 и твердого сплава ВК-15, предлагается их промышленное использование, а именно для поверхностного напыления. Предложены высокопроизводительные способы и устройства для получения металлических порошков с использованием электрической дуги в поперечном гидродинамическом потоке рабочей жидкости, которая горит без пауз, позволяющие по сравнению с электроэрозионным диспергированием в насыпном слое повысить производительность диспергирования на порядок и более, а также снизить количество концевых технологических отходов (электродов) в 4-6 раз. Modern methods of electro-erosive dispersion of electrically conductive materials that use non-stationary forms of electrical discharges in fluid have low productivity. That is associated with long pauses of discharges. The objective of this research is to raise the productivity of obtaining metal powders. From a methodological point of view, a metal powder was obtained during in the process of research using an electric arc in the transverse hydrodynamic flow of the working fluid as a product of dispersion of specially prepared work-pieces and as a waste item (electrodes erosion products) of implementing the method of electric-arc treatment of two flat surfaces in the bipolar mode. During the research work, powders from the BT3-1 titanium alloy and the BK-15 hard alloy were obtained and investigated. The proposal was put forward on a possibility of their industrial use, especially for surface spraying. The high-performance methods and appliances were suggested to obtain metal powders using an electric arc in the transverse hydrodynamic flow of the working fluid that burns without a pause. They make it possible to increase dispersion productivity in a fixed-bed layer by an order of magnitude and more as compared with the electro-erosive dispersion, as well as to reduce the number of terminal process waste (i.e. electrodes) by 4 to 6 times.
 • Item
  Підвищення якості тонколистового розділового штампування механічним компенсатором похибок системи "прес-штамп"
  (ПП «Ексклюзив-Систем», 2017) Мірзак, В. Я.; Mirzak, V.
  Дисертація присвячена підвищенню якості тонколистового розділового штампування шляхом застосування механічних компенсаторів похибок системи «прес–штамп». Показано, що 60 % втрат якості пов’язано з похибками системи «прес–штамп», а подальше підвищення якості – з компенсацією цих похибок. Запропоновано принцип динамічного підстроювання, реалізований шляхом експлуатації штампу на механічному компенсаторі. Запропонована методика оптимізації геометричних параметрів і моделювання деформаційної картини компенсатора для кривошипного пресу. Отримано математичні моделі, які дозволяють ефективно керувати показниками міцності та визначати оптимальні геометричні параметри компенсатора. Виявлено позитивний вплив компенсатора на напружено-деформований стан елементів штампового блоку, що приводить до істотної зміни деформаційної картини системи «прес–штамп», Зафіксовано покращення якості штампування пластин ротора з використанням компенсатора, порівняно зі штампуванням без нього. Запропоновані нові технічні рішення та проведені промислові випробування компенсаторів. Отриманий результат підтверджує доцільність використання механічних компенсаторів похибок системи «прес–штамп» для підвищення якості тонколистового розділового штампування. Dissertation is devoted to the improvement of quality of thin plate separate blanking by the application of mechanical error compensators of the “press-stamp” system. It is shown that 60% of the loss of quality is due to the errors of the "the press-stamp" system and further improvement of the quality is connected with compensation of these errors A dynamic adjustment principle is suggested which is realized by operating the die on a mechanical compensator. The methodology of optimization of geometrical parameters and modeling of the deformation pattern of the compensator for crank press was suggested. The mathematical models were worked out that allow controlling effectively the indicators of strength and determine the optimal geometric parameters of the compensator. A positive effect of the compensator on the stress-strain state of the stamp block elements was gained. That leads to a significant change in the deformation pattern of the "press-stamp" system. The improvement of quality blanking of the rotor plates using the compensator was fixed. New technical solutions were suggested and production testing of compensators was carried out. The result confirms the usefulness of application of mechanical error compensator in the "press-stamp" system for the improvement of quality of thin plate separate blanking.
 • Item
  Газогідратні технології в імпульсних процесах обробки тиском
  (НТУ "ХПІ", 2017) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  Наведено нові технічні рішення по використанню газогідратів як джерела енергії в імпульсних процесах обробки тиском. Запропоновано спосіби штампування з метою підвищення безпеки та збільшення економічної ефективності технологічного процесу за рахунок використання стабільних газових компонентів, застосування більш простого технологічного обладнання. New technical decisions on the use of gas hydrates as an energy source in impulse processes of pressure treatment are given. The methodі of forming is proposed with the aim of increasing safety and increasing the economic efficiency of the process through the use of stable gas components and the use of simple process equipment.
 • Item
  Підвищення продуктивності процесу обробки отворів у виробництві сільськогосподарських машин
  (ЦНТУ, 2017) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.
  Наведені дослідження механізмів приводів верстатів для обробки глибоких отворів. Показано, що застосування пристроїв із змінною величиною вильоту інструмента, а також механізмів вібраційного свердлення підвищують ефективність обробки глибоких отворів. Способи вирішують задачі зниження складових технологічного навантаження і дозволяють розширити технологічні можливості процесу свердління по глибині обробки. The researches of mechanisms of machine tools drives for the deep drilling are considered. The application of devices with a variable quantity of tool extension, and also mechanisms of vibration drilling raise effectiveness of deep-hole machining are demonstrated. The methods solve a problem of technological load components decrease and allows expanding technological capability of drilling process on depth of processing.
 • Item
  Інноваційні технології застосування газогідратів в агропромисловому комплексі
  (ЦНТУ, 2017) Скрипник, О. В.; Клименко, В. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Klymenko, V.; Sviatskyi, V.
  Розглянуто приклади інноваційних технологій застосування газових гідратів в галузях агропромислового комплексу. Examples of innovative technologies for the use of gas hydrates in the agro-industrial complex are considered.
 • Item
  Перспективи розвитку способу виготовлення піщаних форм по льодяним моделям
  (ЦНТУ, 2017) Скрипник, О. В.; Клименко, В. В.; Свяцький, В. В.; Конончук, С. В.; Skrypnyk, O.; Klymenko, V.; Sviatskyi, V.; Kononchuk, S.
  Розглянуто застосування кріогеніки для одержання металевих виливків у піщаних формах для реалізації маловідходної і безвідхідної технології з повторним використанням формувальних матеріалів. The use of cryogenics for metal castings production in sand forms for the implementation of low-waste and non-waste technology with the repeated use of molding materials is considered.
 • Item
  Перспективні напрямки технологічного застосування гідратів двооксиду вуглецю
  (ХНТУ, 2017) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  Наведено аналіз останніх досліджень і приклади застосування газових гідратів двооксиду вуглецю. Наведено приклад можливості заміщення двооксидом вуглецю метану у природніх гідратах, організовуючи контрольований видобуток метану із субаквальних газогідратних покладів. Розглянуто питання про обмеження викиду парникових газів за рахунок їх уловлювання і зберігання за допомогою технології CCS (Carbon Capture and Storage). Наведено приклад каскадних систем на базі аміаку з двооксидом вуглецю із сумішами вуглеводнів як основу холодильних установок для одержання глибокого холоду. Розглянуто спосіб вибухового штампування з метою підвищення безпеки та збільшення економічної ефективності технологічного процесу за рахунок використання стабільних газових компонентів, застосування більш простого технологічного обладнання. Зроблено висновок, що використання двооксиду вуглецю в складі газових гідратів дозволяє на принципово нових основах істотно покращити технологічні процеси в різних галузях промисловості, а також ефективність енерго- та ресурсозбереження. The analysis of the latest studies and application examples of gas hydrates of carbon dioxide is given. An example of the possibility of replacing methane carbon dioxide in natural hydrates by organizing controlled methane production from subaquatic gas hydrate deposits is given. The issue of limiting the emission of greenhouse gases through their capture and storage using Carbon Capture and Storage technology is considered. An example of cascade systems based on ammonia with carbon dioxide and hydrocarbon mixtures as a basis for refrigeration facilities for obtaining deep cold is given. The method of explosive stamping is considered with the purpose of increasing safety and increasing the economic efficiency of the technological process due to the use of stable gas components, the use of more simple technological equipment. It is concluded that the use of carbon dioxide in gas hydrates allows essentially new ways to improve technological processes in various industries, as well as the efficiency of energy and resource saving.
 • Item
  Підвищення продуктивності процесу глибокого свердління
  (ХНТУ, 2017) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.
  Наведені теоретичні і експериментальні дослідження механізмів приводів верстатів для обробки глибоких отворів. Показано, що застосування пристроїв із змінною величиною вильоту інструмента, а також механізмів вібраційного свердлення підвищують ефективність обробки глибоких отворів. Наведено схеми розвантаження свердла, що основані на використанні комбінованої обробки „різання - пластична деформація” і підведенням мастильно-охолодного технічного засобу з надлишковим тиском. Способи вирішують задачі зниження складових технологічного навантаження і дозволяють розширити технологічні можливості процесу свердління по глибині обробки. The theoretical and experimental researches of mechanisms of machine tools drives for the deep drilling are considered. The application of devices with a variable quantity of tool extension, and also mechanisms of vibration drilling raise effectiveness of deep-hole machining are demonstrated. The schemes of drill unloading, based on use of the combined processing „cutting - plastic deformation” and admission lubricant-cooling agent with overpressure, are considered. The methods solve a problem of technological load components decrease and allows expanding technological capability of drilling process on depth of processing.
 • Item
  Перспективні напрямки технологічного застосування гідратів двооксиду вуглецю
  (ХНТУ, 2017) Скрипник, О. В.; Свяцький, В. В.; Skrypnyk, O.; Sviatskyi, V.
  Наведено аналіз останніх досліджень і приклади застосування газових гідратів двооксиду вуглецю. Наведено приклад можливості заміщення двооксидом вуглецю метану у природніх гідратах, організовуючи контрольований видобуток метану із субаквальних газогідратних покладів. Розглянуто питання про обмеження викиду парникових газів за рахунок їх уловлювання і зберігання за допомогою технології CCS (Carbon Capture and Storage). Наведено приклад каскадних систем на базі аміаку з двооксидом вуглецю із сумішами вуглеводнів як основу холодильних установок для одержання глибокого холоду. Розглянуто спосіб вибухового штампування з метою підвищення безпеки та збільшення економічної ефективності технологічного процесу за рахунок використання стабільних газових компонентів, застосування більш простого технологічного обладнання. Зроблено висновок, що використання двооксиду вуглецю в складі газових гідратів дозволяє на принципово нових основах істотно покращити технологічні процеси в різних галузях промисловості, а також ефективність енерго- та ресурсозбереження. The analysis of the latest studies and application examples of gas hydrates of carbon dioxide is given. An example of the possibility of replacing methane carbon dioxide in natural hydrates by organizing controlled methane production from subaquatic gas hydrate deposits is given. The issue of limiting the emission of greenhouse gases through their capture and storage using Carbon Capture and Storage technology is considered. An example of cascade systems based on ammonia with carbon dioxide and hydrocarbon mixtures as a basis for refrigeration facilities for obtaining deep cold is given. The method of explosive stamping is considered with the purpose of increasing safety and increasing the economic efficiency of the technological process due to the use of stable gas components, the use of more simple technological equipment. It is concluded that the use of carbon dioxide in gas hydrates allows essentially new ways to improve technological processes in various industries, as well as the efficiency of energy and resource saving.
 • Item
  Підвищення продуктивності процесу глибокого свердління
  (ХНТУ, 2017) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.
  Наведені теоретичні і експериментальні дослідження механізмів приводів верстатів для обробки глибоких отворів. Показано, що застосування пристроїв із змінною величиною вильоту інструмента, а також механізмів вібраційного свердлення підвищують ефективність обробки глибоких отворів. Наведено схеми розвантаження свердла, що основані на використанні комбінованої обробки „різання - пластична деформація” і підведенням мастильно-охолодного технічного засобу з надлишковим тиском. Способи вирішують задачі зниження складових технологічного навантаження і дозволяють розширити технологічні можливості процесу свердління по глибині обробки. The theoretical and experimental researches of mechanisms of machine tools drives for the deep drilling are considered. The application of devices with a variable quantity of tool extension, and also mechanisms of vibration drilling raise effectiveness of deep-hole machining are demonstrated. The schemes of drill unloading, based on use of the combined processing „cutting - plastic deformation” and admission lubricant-cooling agent with overpressure, are considered. The methods solve a problem of technological load components decrease and allows expanding technological capability of drilling process on depth of processing.
 • Item
  Особенности технологии получения металлических волокон прессованием литых гранул
  (ДДМА, 2002) Свяцкий, В. В.; Sviatskyi, V.
  В статье рассмотрена технология производства свинцовых волокон прессованием литых гранул с последующим использованием их в качестве исходного сырья в производстве пористых систем для фильтрации агрессивных сред. In the article are considered leaden fibres production methods by cast granules extrusion with following use of them as basic material in production for porous systems for the hostile environments filtration.
 • Item
  Шляхи підвищення ефективності обробки глибоких отворів. Оцінка можливості розв’язку завдання найпростішими засобами
  (Політехніка, 2017) Свяцький, В. В.; Скрипник, О. В.; Sviatskyi, V.; Skrypnyk, O.
  У статті розглянуті способи і методи оптимізації обробки глибоких отворів малих діаметрів за критеріями стійкості і продуктивності процесу. In the article optimization methods of deep holes processing of small diameters by the criteria of process stability and productivity are considered.