Економічні науки. Випуск 9. – 2006

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 61
 • Item
  Прогнозування та оцінка перспектив виробництва сівалок в Україні
  (КНТУ, 2006) Гамалій, В. Ф.; Романчук, С. А.; Фабріка, І. В.
  У статті розкривається сутність прогнозування та оцінки перспектив виробництва сівалок в Україні, проведено аналіз ситуації, що склалася в Україні за останні роки, зроблено прогноз розвитку галузі на кілька років вперед. In clause the essence of forecasting and rating of prospects of manufacture of seeders in Ukraine is opened, the analysis of a situation is carried out (spent) which has developed in Ukraine for last years, the forecast of development of branch on some years forward is made.
 • Item
  Сутність та функції місцевих бюджетів в умовах трансформації економіки
  (КНТУ, 2006) Науменко, А. М.
  В статті розкрито поняття та сутність місцевих бюджетів, їх функції та роль у розвитку регіонів, особливості та джерела формування коштів місцевих бюджетів, порядок здійснення видатків, описано складові місцевих бюджетів, резервний фонд та бюджет розвитку, наведено основні проблеми з якими стикаються місцеві органи влади у процесі складання та виконання місцевого бюджету і деякі шляхи щодо їх вирішення. In the article the notion and essence of the local budgets, their functions and in the regional development, peculiarities and sources of the formation of the funds of local budgets, the procedure of payments, are investigated. Also it deals with the description of the constituencies and the development budget. The major problems that local authorities face white working out and the local budget and carrying out some ways of their solving are given.
 • Item
  Методичні підходи до формування мотиваційного механізму ефективної зайнятості
  (КНТУ, 2006) Іщенко, Н. А.
  Стаття присвячена проблемі формування мотиваційного механізму ефективної зайнятості. Запропоновано заходи щодо забезпечення ефективної зайнятості населення. The article is dedicated to the formation of motivating mechanism of effective employment for population. Steps for ensuring of effective employment of population are suggested.
 • Item
  Оптимізація процесів реалізації інноваційного потенціалу України в трансформаційних умовах
  (КНТУ, 2006) Єресько, І. Г.
  У статті розглянуто перспективи подальшого розвитку інноваційного потенціалу України. Автором визначено принципи формування стратегії створення в Україні економічних засад інноваційної моделі розвитку. Розглянуто світовий досвід побудови та функціонування інноваційної інфраструктури в регіоні та доведено необхідність розвитку в Україні системи венчурного фінансування та венчурного підприємництва. In clause the prospects of the further development innovation potential of Ukraine are considered. The author determines principles of formation of strategy of creation in Ukraine of economic bases innovation model of development. The world experience of construction and functioning innovation infrastructure in region is considered and the necessity of development for Ukraine of system vencher financing and vencher of business is proved.
 • Item
  Соціально – економічний розвиток України в контексті інституціональних поглядів
  (КНТУ, 2006) Броварна, Т. І.; Маханькова, О. А.
  Автори статті розглядають ключові питання розвитку економіки України з позицій інституціоналістів. Приділяється увага тим пріоритетним сферам, які мають можливість вивести Україну на вищий рівень у соціально-економічному контексті. Показано, що “людський капітал” це головне джерело куди варто вкладати інвестиції і з якого очікуються результати. Конкретно вказано шляхи державної підтримки тієї частини населення професійність якої є некомерційною, але необхідною для нормальної життєдіяльності суспільства (освіта, медицина, наука, культура). The authors of the article examine the key questions of development of economy of Ukraine from positions of instiytutsyonalystov. Attention of sosredotachyvaetsya on those priorities spheres which are in a position to show out Ukraine on more high level in a socio-economic context. It is rotined that «human capital» this main source where it is expedient to inlay investments and results are from where expected. The ways of state support of that part of population are concretely indicated professionalism of which is noncommercial, but necessity for the normal vital functions of society (education, medicine, science, culture).
 • Item
  Побудова економіко-математичної моделі планування випуску нового виробу на базі нейронних мереж
  (КНТУ, 2006) Темченко, О. А.; Ільченко, В. О.
  Представлена детальна схема моделі нейронної мережі для задачі оптимізації варіантів сценаріїв випуску нового виробу. Розглянуті особливості алгоритмів навчання нейронних мереж. The detailed chart of model of neuron network is represented for the task of optimization of variants of scenarios of issue of new good. The features of algorithms of studies of neurons networks are considered.
 • Item
  Екологічні проблеми розвитку АПК України на сучасному етапі
  (КНТУ, 2006) Шереметьєва, О. І.
  Запропоновані способи удосконалення механізму взаємодії державного управління шляхом вирішення екологічних проблем у галузі аграрно-промислового комплексу України. The ways for mechanism of in teraction functions of state management improvelment by means solution of ecological problems into Agrarion-Industry Complex of Ukraine branch are proposed.
 • Item
  Побудова системи оцінок процесу управління регіональними фінансовими потоками
  (КНТУ, 2006) Черевко, В. О.
  У статті доведено необхідність оцінки процесу управління фінансовими потоками для визначення сформованих фінансових пропорцій в регіоні. На основі ґрунтовного аналізу праць вітчизняних та зарубіжних економістів проведено систематизацію оцінок процесу управління регіональними фінансовими потоками та його ефективності. Автором одержано спектр агрегованих і часткових показників функціонування регіональних фінансових потоків. In clause the necessity of an estimation of process of management of financial flows for definition of the generated financial proportions in region is proved. On the basis of the thorough analysis of works of the domestic and foreign economists the ordering of estimations of process of management of regional financial flows and its efficiency is carried out. The author receives a spectrum and partial parameters of functioning of regional financial flows.
 • Item
  Інвестиційна привабливість конкурентоспроможного регіону
  (КНТУ, 2006) Булах, Н. А.
  У статті розкрито концептуальні основи визначення та оцінки інвестиційної привабливості окремих регіонів країни, виявлено основні проблеми поліпшення інвестиційного клімату на регіональному рівні в Україні. Дане дослідження дає змогу розробити основні напрями зростання інвестиційної привабливості регіону. Тhe conceptual bases of definition and estimation of investment appeal of separate regions of the country are opened, the basic problems of improvement of an investment climate at a regional level in Ukraine are revealed. The given research enables to develop the basic directions of increase of investment appeal of region.
 • Item
  Про сутність категорії “продуктивність праці”
  (КНТУ, 2006) Синенко, О. В.
  В роботі проводиться узагальнення різноманітних точок зору на зміст категорії “продуктивність праці” в ретроспективі. Вивчаються особливості підходу до визначення продуктивності факторів виробництва за різних форм економічного устрою, здійснюється спроба дати найбільш повне визначення її змісту за сучасних умов розвитку. In work the generalization of various points of view on maintenance of category is conducted “labour productivity” in a retrospective view. The features of approach to determination of productivity of factors of production at different forms of the economic mode are studied, an attempt to give the most complete determination of its maintenance at the modern terms of its development is carried out.
 • Item
  До питання про управління розвитком малих підприємств в регіоні
  (КНТУ, 2006) Немченко, А. Б.; Немченко, Т. Б.
  В статті досліджується стан розвитку малих підприємств в Україні та основні напрямки покращення управління розвитком малим підприємництвом на регіональному рівні. In the article development status of small enterprises is explored in Ukraine and basic directions of improvement of management by development by the small enterprise at regional level.
 • Item
  Чинники розвитку економічної активності населення та ринків праці регіонів України в контексті забезпечення економічного зростання
  (КНТУ, 2006) Терон, І. В.
  Стаття присвячена дослідженню головних чинників забезпечення продуктивної зайнятості населення регіонів України на етапі переходу до постіндустріального суспільства, а також їх ранжуванню за ступенем пріоритетності та мірою впливу. Виокремлені елементи цього досвіду, доцільні для впровадження в Україні на етапі нарощування темпів економічного зростання та переходу до постіндустріального суспільства. The article is dedicated to the analysis of experience of state regulation of an employment field and labour market of developed countries with market economics in the postindustrial term of their development. The some elements of this experience may be suitable for application in Ukraine at a phase of escalating of rate of economic growth and transition to postindustrial society.
 • Item
  Специфіка законів функціонування аварійно-рятувальних служб
  (КНТУ, 2006) Півень, А. О.
  В даній статті автор проводить огляд та осмислення основних законів функціонування аварійно- рятувальних служб, акцентуючи увагу на специфіці та певних особливостях даних законів, розглядає основні принципи, яким підпорядковується діяльність служб. Визначаються основні вимоги, яким мають відповідати дані служби під час створення, реконструкції, проектування чи вдосконалення. In the article an author conducts a review and comprehension of basic laws and conformities to the law of functioning of emergency-rescue services, accenting attention on a specific and certain features of the given laws, examines basic principles that activity of services submits to. The basic requirements, that the given services during creation must answer, reconstructions, planning or perfections, are determined.
 • Item
  Актуальні проблеми організації ефективного виробництва м’яса великої рогатої худоби в ринкових умовах господарювання
  (КНТУ, 2006) Кернасюк, Ю. В.
  В статті розглянуто актуальні проблеми організації ефективного виробництва яловичини в сільськогосподарських підприємствах Кіровоградської області, обґрунтовано необхідність розробки раціональної системи забезпечення беззбиткового виробництва м’яса великої рогатої худоби, еквівалентного обміну, запропоновано новий механізм державної підтримки виробників яловичини. In the article the issue of the day of organization of effective production of beef is considered in the agricultural enterprises of the Kirovograd region, the necessity of development of the rational system of providing of break-even production of meat of cattle, equivalent exchange is grounded, offered the new mechanism of state support of producers of beef.
 • Item
  Формування ринкової інфраструктури як основа забезпечення конкурентоспроможності виробництва зернових культур в умовах вступу України до СОТ
  (КНТУ, 2006) Гирич, Н. Б.
  В статті розглянуто сучасний стан розвитку ринку зерна в Кіровоградській області, досліджено тенденцію формування ринкової інфраструктури, актуальні проблеми підвищення конкурентоспроможності зернової галузі. In the article the modern market condition of corn is considered in the Kirovograd region, investigational the tendency of forming of market infrastructure, the issue of the day of increase of competitiveness of corn industry.
 • Item
  Економіко–екологічні проблеми при порушенні оптимального розміщення посівів соняшнику в Кіровоградській області
  (КНТУ, 2006) Громова, О. В.
  В статті розглядаються питання ефективного виробництва соняшнику, економіко–екологічні збитки від порушення рівноваги в структурі землекористування, запропоновано шляхи оптимізації розміщення соняшнику в Кіровоградській області. In the article considers the questions efficiency of sunflower production, losses economic and ecological of breach balance in structure of sowing area, suggest ways optimal land use in Kirovograd region.
 • Item
  Экономическая оценка стратегии вертикальной интеграции
  (КНТУ, 2006) Варава, Л. Н.
  В статье определены предпосылки слияния железорудных комбинатов с предприятиями подземного комплекса с целью получения дополнительных источников сырья и улучшения качества исходной руды. Обоснована экономическая целесообразность вертикальной интеграции. Представлены методические основы оценки синергетического эффекта при вертикальной интеграции. В статті визначено передумови злиття залізорудних комбінатів з підприємствами підземного комплексу з метою отримання додаткових джерел сировини та покращення якості вихідної руди. Обґрунтовано економічну доцільність вертикальної інтеграції. Надано методичні основи оцінки синергетичного ефекту при вертикальній інтеграції. The rudiments of the iron-ore combines and underground complex enterprises integration with the purpose of raw material supplementary sources reception and initial ore quality improvement are determined in the article. The vertical integration economic expediency is substantiated. The vertical integration synergy effect estimation methodological bases are presented.
 • Item
  Проблеми аграрних формувань в умовах ринкових перетворень
  (КНТУ, 2006) Лисенко, М. І.
  У статті розглядаються питання сукупності недоліків та їх подолання в процесі становлення ринкових форм господарювання в сільському господарстві. In the article the questions of aggregate of failings and their overcoming are examined in the making markets forms of menage in agriculture.
 • Item
  Використання інформаційних технологій в процесі регулювання доходів населення
  (КНТУ, 2006) Саловська, Л. В.; Липчанський, В. О.; Сисоліна, І. П.
  В статті розглянуто сучасні тенденції інформатизації суспільства та їх вплив на механізм регулювання доходів населення. Проаналізовано класичну цільову спрямованість втручання держави в економіку країни. In the article the modern tendencies of informatization of society and their influence are considered on the mechanism of adjusting of profits of population. The analysis of classic having a special purpose orientation of intervention from the state in the economy of country is conducted.
 • Item
  Економічна сутність поняття витрати
  (КНТУ, 2006) Ланова, М. І.
  В даній статті автор проводить дослідження виникнення поняття витрати та його тлумачення з погляду різних видів господарського обліку. Розкривається необхідність глибокого розумінні економічної категорії «витрати» для ведення обліку на підприємстві та пошуку більш раціональних методів та прийомів обліку витрат. The author of the article has been making a research in the purpose of finding a source of appearing the “expenditures” meaning and gives their interpretation from the point of view of different kinds of economic accounting. The necessity of deep understanding the “expenditures” category is developed with the purpose of producing the accounting on the enterprise and searching more rational methods of expenditures accounting.