Другий (магістерський) рівень

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 6 of 6
 • Item
  Статистичне вивчення та моделювання діяльності сільськогосподарських підприємств
  (ЦНТУ, 2021-12-15) Бабаєва, Арзу Азергизи; Babaieva, Arzu
  Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Статистичне вивчення та моделювання діяльності сільськогосподарських підприємств" Сільське господарство належить до життєзабезпечених систем суспільства, формуючи його продовольчий ресурс, стан якого визначає національну та економічну безпеку країни. Крім того, воно виступає як базова галузь розвитку сільських територій, оскільки значною мірою забезпечує зайнятість сільського населення, рівень його життя, вектор демографічних процесів і, в кінцевому підсумку, відтворення сільського соціуму. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Statistical study and modeling of agricultural enterprises" Agriculture belongs to the vital systems of society, forming its food resource, the condition of which determines the national and economic security of the country. In addition, it acts as a basic branch of the development of rural areas, as it largely ensures the employment of the rural population, its standard of living, the vector of demographic processes and, ultimately, the reproduction of the rural society.
 • Item
  Маркетингова діяльність на підприємстві
  (ЦНТУ, 2021-12-09) Попов, Володимир Володимирович; Popov, Volodymyr
  Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Маркетингова діяльність на підприємстві" На сучасному етапі розвитку економіки маркетинг безпосередньо використовується недостатньо широко в діяльності більшості підприємств. Нині,безумовно, можна цілком закономірно стверджувати, що в розвинутих країнах світу звички, наміри і в цілому поведінку економічних суб’єктів формує культура маркетингу. Належне місце завойовує маркетинг і в Україні. На початку 90-х років ХХ ст. це явище економічного життя безпосередньо було тут відоме здебільшого спеціалістам, проте тепер його розвиток – одна з головних умов розвитку підприємств, виходу їх із кризи, формування ринкових відносин. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Marketing activities at the enterprise" At the current stage of economic development, direct marketing is not widely used in the activities of most enterprises. Today, of course, it can be quite logically stated that in the developed countries of the world, the habits, intentions and overall behavior of economic subjects are formed by the culture of marketing. Marketing is gaining its rightful place in Ukraine as well. At the beginning of the 90s of the XX century. this phenomenon of economic life was directly known here mostly to specialists, but now its development is one of the main conditions for the development of enterprises, their exit from the crisis, and the formation of market relations.
 • Item
  Системи прийняття рішень на криптовалютному ринку
  (ЦНТУ, 2021-12-15) Плахотна, Юлія Костянтинівна; Plakhotna, Yuliia
  Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Системи прийняття рішень на криптовалютному ринку" В епоху високих технологій, люди все більше часу проводять у мережі: спілкуються, читають новини, купують та продають різноманітні товари тощо. Разом із розвитком технологій, стає ширшим коло зацікавленостей користувачів. Таким чином, все більше людей звертають увагу на тему блокчейну, криптовалют та трейдингу. Нині ці теми користуються неабияким попитом як серед людей пов’язаних з темою фін-теху, так і серед науковців. Варто відмітити, що проводиться все більше дослідів, метою яких є досконале вивчення криптовалют, а також пошук шляхів для полегшення взаємодії з блокчейном. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Decision-making systems in the cryptocurrency market" In the age of high technology, people are spending more and more time online: communicating, reading the news, buying and selling a variety of goods and more. Along with the development of technology, a wider range of user interests. Thus, more and more people are paying attention to the topic of blockchain, cryptocurrency and trading. Today, these topics are in great demand both among people related to the topic of fin-tech and among scientists. It should be noted that more and more experiments are being conducted with the aim of thoroughly studying cryptocurrencies, as well as finding ways to facilitate interaction with the blockchain.
 • Item
  Політика розподілу на підприємстві
  (ЦНТУ, 2021-12-15) Гулько, Наталія Сергіївна; Hulko, Nataliia
  Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Політика розподілу на підприємстві" Становлення ринкових відносин висунуло відповідно велику кількість проблем, практичне вирішення яких ускладнено через відсутність відповідних теоретичних розробок. Однією з таких актуальних проблем, є проблема безпосередньо розподілу продукції. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Distribution policy at the enterprise" The formation of market relations raised a large number of problems, the practical solution of which is complicated due to the lack of relevant theoretical developments. One of such urgent problems is the problem of direct distribution of products.
 • Item
  Маркетингова діяльність на підприємстві
  (ЦНТУ, 2022-05-15) Майданик, Олександр Сергійович; Maidanyk, Oleksandr
  Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему: "Маркетингова діяльність на підприємстві" Прискорення темпів науково-технічного прогресу, дозволило задовольнити попит на основні споживчі товари. Водночас мало місце загострення конкуренції, ускладнення економічних умов господарювання, за яких звична схема виробництво - ринок вже не гарантувала фінансової стабільності. Потрібний був новий ринковий інструмент для ефективного подолання невідповідностей між зростаючими виробничими і відносно обмеженими ринковими можливостями. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic: "Marketing activities at the enterprise" Accelerating the pace of scientific and technological progress has allowed meet the demand for basic consumer goods. At the same time, there was an intensification of competition, the complication of economic conditions, under which the usual scheme of production - the market no longer guaranteed financial stability. A new market tool was needed to effectively bridge the gap between growing production and relatively limited market opportunities.
 • Item
  Розробка комплексу маркетингу сільськогосподарських підприємств
  (ЦНТУ, 2021-12-15) Демченко, Юрій Володимирович; Demchenko, Yurii
  Кваліфікаційна робота за ступенем вищої освіти "Магістр" на тему "Розробка комплексу маркетингу сільськогосподарських підприємств" Аграрна сфера займає особливе місце в економіці кожної країни. Такий сектор є виробничою та життєво необхідною забезпечувальною системою. Він забезпечує суспільство продукцією, виробництвом якого займаються сільськогосподарські підприємства. Qualification work on the degree of higher education "Master" on the topic "Development of marketing of agricultural enterprises " The agricultural sector occupies a special place in the economy of each country. Such a sector is a productive and vital supply system. It provides society with products produced by agricultural enterprises.