Економічні науки. Випуск 21. – 2012

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 54
 • Item
  Напрямки інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку сільського господарства України
  (КНТУ, 2012) Попов, В. М.; Popov, V.
  В статті розглянуто теоретичні підходи та практичні передумови щодо активізації інноваційних процесів в сільському господарстві, визначено основні перешкоди формування ресурсної бази, які гальмують інноваційний розвиток галузі з урахуванням сучасних тенденцій в сільськогосподарському виробництві. In the article theoretical approaches and practical pre-conditions are considered in relation to activation of innovative processes in agriculture, certainly basic obstacles formings of resource base, which brake innovative development of industry taking into account modern tendencies in an agricultural production.
 • Item
  Зайнятість фахівців з вищою освітою в Україні: сучасний стан, проблеми та шляхи їх вирішення
  (КНТУ, 2012) Півнєва, О. В.; Pivnyeva, Е.
  Стаття присвячена дослідженню сучасного стану зайнятості фахівців з вищою освітою. За результатами статистичного аналізу розкрито основні проблеми у сфері зайнятості молодих фахівців після отримання вищої освіти та визначено актуальні шляхи їх вирішення. The article is devoted to the research of modern busy of graduates. On results of a statistical analysis basic problems in employment of young specialists after the receiving of higher education are exposed and the actual ways of their decision are determined.
 • Item
  Проблемні аспекти організації документообігу на підприємствах
  (КНТУ, 2012) Пронь, Н. О.; Pron, N.
  В статті розглянуто етапи організації документообігу на підприємстві, обґрунтовано необхідність складання графіку документообігу на всіх підприємствах незалежно від виду діяльності, розміру та форми організації бухгалтерського обліку. Також описано особливості електронного документообігу, які обов’язково повинні бути враховані при його організації. На основі проведеного дослідження надані відповідні пропозиції та визначено напрямки наступних досліджень. In the article the stages of organization of document circulation on an enterprise are considered, the necessity of draw up to the graph of document circulation on all enterprises regardless of the type of activity, size and form of organization of record-keeping is proved. The features of electronic document circulation, which necessarily must be taken into account during his organization, are also described. On the basis of the conducted research proper proposals are given and directions over the next researches are determined.
 • Item
  Стан та тенденції рівня забезпеченості продуктами харчування в Україні
  (КНТУ, 2012) Невесенко, В. Д.; Nevesenko, V.
  У даній роботі розглянуті проблеми забезпечення населення України продуктами харчування та визначено місце Черкаської області в контексті оцінки проблем та обґрунтування необхідних дій щодо перспективного поступу вітчизняної аграрної галузі на шляху до сталого розвитку. The problems of food supply of the population of Ukraine have been studied in this (research) work. The place of Cherkassy region in the context of problems evaluation and argumentation of necessary steps as for the prospective development of the agrarian sector on its way to the sustainable progress has been defined as well.
 • Item
  Метод документування в процесі організації збереження майна власників
  (КНТУ, 2012) Мірошник, В. В.; Miroshnik, V.
  В статті розглянуто метод документування, як один з основних засобів виявлення, попередження та запобігання розкраданню матеріально-відповідальними особами майнових цінностей. Запропоновано усунення окремих проблемних питань в організації документообороту на підприємстві з повнотою охоплення обліком усіх господарських операцій, не допускаючи можливості привласнення працівниками майнових цінностей власників. Documenting method as one of the major way of detecting, predicting and preventing the embezzlement of property by financially responsible employees has been considered in the article. Elimination of certain problematic issues in organization of documents circulation at an enterprise with complete covering by accounting all business transactions, barring from possibilities of owners’ property misappropriation by employees, has been suggested.
 • Item
  Приватизація та націоналізація в контексті сучасної фінансово – економічної кризи
  (КНТУ, 2012) Зимовець, В. В.; Кошик, О. М.; Легінькова, Н. І.; Фабрика, І. В.; Zymovets, V.; Kochik, А.; Leginkova, N.; Fabrika, І.
  У статті проаналізовані причини та шляхи подолання сучасної світової фінансово-економічної кризи, зокрема, її негативного впливу на економічну ситуацію в Україні. Особлива увага приділена проблемам приватизації та націоналізації в контексті подолання кризи та мінімізації її наслідків. The article analyzes the causes and ways to overcome current global financial crisis, particularly its impact on the economic situation in Ukraine. Particular attention is paid to the problems of privatization and nationalization in the context of the crisis and minimize its consequences.
 • Item
  Місце завдань з надання іншої впевненості в системі аудиторських послуг та історичний аспект їх становлення
  (КНТУ, 2012) Андрощук, І. І.; Androschuk, І.
  Наведено результати ретроспективного аналізу становлення завдань з надання впевненості та завдань з надання іншої впевненості, які не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, в системі аудиторських послуг. Досліджено процес переходу в міжнародній практиці аудиту від широкого визначення аудиту до терміну «завдання з надання впевненості». Запропоновано визначення завдання з надання іншої впевненості, яке не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації. Проведено аналіз вітчизняного ринку аудиторських послуг. The results of retrospective analysis of formation the assurance engagements and other assurance engagement not an audit or review of historical financial information in the audit services system have been produced. The process of transition from broad definition of “audit” to the term “assurance engagements” in the international practice of audit has been investigated. The definition of “other assurance engagement not an audit or review of historical financial information” has been proposed. The analysis of auditing market in our country has been carried out.
 • Item
  Сравнительный анализ метода выбора альтернатив на основе нечёткого отношения предпочтений с методом анализа иерархий на примере выбора оптимального инвестиционного портфеля
  (КНТУ, 2012) Смирнов, А. В.; Смирнов, А.; Smirnov, А.
  В данной статье приведены методы выбора оптимального инвестиционного кластера из заданного множества, в которых построены оптимальные инвестиционные портфели. Проведен сравнительный анализ метода выбора альтернатив на основе нечёткого отношения предпочтений и метода анализа иерархий (МАИ) для нахождения наилучшего кластера. Для двух методов были предложены сравнительные критерии альтернатив по риску, доходности и цене портфеля. У даній статті наведені методи вибору оптимального інвестиційного кластера з заданої множини, в яких побудовані оптимальні інвестиційні портфелі. Проведено порівняльний аналіз методу вибору альтернатив на основі нечіткого відношення переваг і методу аналізу ієрархій (МАІ) для знаходження найкращого кластера. Для двох методів були запропоновані порівняльні критерії альтернатив по ризику, прибутковості і ціні портфеля. This article describes methods for selecting the optimal investment cluster from the given set, and which constructed the optimal portfolios. A comparative analysis of the method of choice alternatives, based on fuzzy preference relations and the analytic hierarchy process (AHP) to find the best cluster, which is the optimal investment portfolio. For the two methods have been proposed comparative criteria for alternatives of risk, return and value of the portfolio.
 • Item
  Економічна безпека регіонів та подолання загроз в сучасних умовах
  (КНТУ, 2012) Олініченко, І. В.; Olinichenko, І.
  У статті розкрито підходи до визначення економічної безпеки регіону, розглянуто її внутрішню структуру, охарактеризовано фактори, які здійснюють дестабілізуючий вплив на економічну безпеку регіону. The article is describing the approaches to determination of economic security of the region, observed its inside structure, characterized factors which realized destabilized influence on economic security of the region.
 • Item
  Основні підходи до управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі
  (КНТУ, 2012) Лисенко, Ю. В.; Lisenko, Yu.
  У статті систематизовано основні підходи до управління конкурентними перевагами підприємств роздрібної торгівлі. Розглянуто властивості системи управління конкурентними перевагами. Визначено функції управління конкурентними перевагами підприємства торгівлі на всіх рівнях стратегічного управління підприємством. Запропоновано складові методики визначення і реалізації конкурентних переваг підприємства роздрібної торгівлі. In the article the basic going is systematized near the management of enterprises of retail business competitive edges. Properties of control the system by competitive edges are considered. The functions of management of enterprise of trade on all of levels of strategic management an enterprise competitive edges are certain. The component methods of determination and realization of competitive edges of enterprise of retail business are offered.
 • Item
  Ефективне використання енергоресурсів на промислових підприємствах
  (КНТУ, 2012) Тищенко, С. В.; Ярош, С. В.; Tishchenko, S.; Yarosh, S.
  Висвітлено формування організаційно - економічного механізму енергозбереження на переробних підприємствах Житомирської області. Запропоновано методика його використання та надано рекомендації щодо поліпшення енергозбереження на промислових підприємствах. It covers the formation of organizational - economic mechanism of energy efficiency at processing plants in Zhytomyr region. A method of using it, and provided recommendations for improving energy efficiency in industrial enterprises.
 • Item
  Про деякі аспекти застосування концепції «альтернативних витрат» у соціально-економічній компаративістиці
  (КНТУ, 2012) Ревчун, Б. Г.; Revchoun, В.
  У статті здійснено порівняльний аналіз деяких аспектів ефективності функціонування двох суспільно-економічних систем – ринкової та центрально-планової - крізь призму концепції «альтернативних витрат». The article contains the comparative analysis of some aspects of the efficiency of the two social-economic systems – market and centrally-planned – in the light of the “opportunity costs” concept.
 • Item
  Облік праці на підприємствах різних сфер економічної діяльності
  (КНТУ, 2012) Ядранський, Д. М.; Jadransky, D.
  В статті розглянуто напрямки обліку та механізм його проведення в різних галузях економічної діяльності. В ході проведеного аналізу було визначено, що окремі галузі мають певні принципові особливості в характері підходів до обліку витрат праці. Однак при цьому для всіх галузей може бути використаний єдиний метод обліку – стандарт костінг. In the article directions of account and mechanism of his leadthrough are considered in different industries of economic activity. It was exposed during the conducted analysis, that certain of principle features have separate industries in character of going near the account of expenses of labour. However here for all industries the single method of account – standard of kosting can be used.
 • Item
  Удосконалення організації обліку основних засобів та шляхи підвищення ефективності їх використання
  (КНТУ, 2012) Лисенко, А. М.; Білоус, Н. В.; Lysenko, А.; Bilous, N.
  У статті розглянуто проблеми організації облікового процесу та визначено шляхи удосконалення організації обліку основних засобів, досліджуються питання необхідності покращення стану та ефективності використання основних засобів на підприємствах України з метою поліпшення результативності господарської діяльності. In the article is considered problems of organization of registration process and certainly ways of improvement of organization of account of the fixed assets, the questions of necessity of improvement of the state and efficiency of the use of the fixed assets are probed on the enterprises of Ukraine with the purpose of improvement of effectiveness of economic activity.
 • Item
  Національні проекти України: проблеми їх інституціонального та ресурсного забезпечення
  (КНТУ, 2012) Кушнір, Л. Л.; Kushnir, L.
  У статті здійснено огляд сучасного стану національних проектів України. Виявлено особливості і результати національного проектування в зарубіжних країнах. Проаналізовано базові обмеження інституціонального та ресурсного забезпечення вітчизняних національних проектів і вказано можливі шляхи їх подолання. Current condition of national projects in Ukraine is observed in the article. Peculiarities and results of national projection in foreign countries are defined in this investigation. Basic restrictions of institutional and resource provision of national projects were analyzed and possible ways of solving these problems were indicated.
 • Item
  Причини виникнення та фундаментальні принципи аудиту з позицій моделі людини та проблеми конфлікту інтересів
  (КНТУ, 2012) Шалімова, Н. С.; Shalimova, N.
  Досліджені причини виникнення аудиту, використовуючи розробки економічної науки в сфері моделі людини та конфлікту інтересів. Розглянута сутність принципу професійного скептицизму та його відображення в постулатах та міжнародних стандартах аудиту. Проаналізовані види, причини та форми конфлікту інтересів та його вплив на подальший розвиток аудиту. The origin of auditing using elaboration of economic science in the sphere of human model and interest conflict problem has been investigated. The essence of professional skepticism principle and the way of its reflection in audit postulates and international standards of audit have been considered. The kinds, motives and forms of interest conflict and its influence on the subsequent development of audit have been analyzed.
 • Item
  Фінансова глобалізація: загрози і переваги для інвестиційної безпеки України
  (КНТУ, 2012) Коваль, Л. А.; Романчук, С. А.; Фабрика, І. В.; Koval, L.; Romanchuk, S.; Fabrika, І.
  В статті проаналізовано переваги і ризики фінансової глобалізації для ринку України і зроблено висновки, щодо можливих перспектив і загроз. The article analyzes the benefits and risks of financial globalization for the market of Ukraine and conclusions regarding the possible prospects and threats.
 • Item
  Оцінка інноваційної складової інноваційно-активних підприємств Запорізького регіону
  (КНТУ, 2012) Бойченко, В. С.; Boichenko, V.
  В статті проаналізовано показники, які характеризують суб’єктів інноваційної діяльності Запорізького регіону. Зокрема, здійснено аналіз кількості підприємств, науково-дослідних та інших організацій, які займаються інноваційною діяльністю. Проаналізована кількість підприємств, які займалися впровадженням інновацій. Відмічена кількість зайнятих науковою, науково-технічною діяльністю та дослідно-конструкторськими розробками. Визначено об’єм витрат на інноваційну, наукову та науково-технічну діяльність та дослідно-конструкторські розробки. The article analyzes the indicators that characterize the subjects of innovative activity of Zaporizhia region. In particular, there was carried out the analysis of the number of enterprises, researching and other organizations that are engaged in innovative activities. The number of companies that are engaged in innovative activities were analyzed. The number of employees of scientific, technical operations’ employees and development activities’ employees were noted. The amount of innovational, researching, scientific and technological activities’ cost and design work costs were determined.
 • Item
  Оцінка соціально-економічної ефективності підприємства з використанням показника прибутку його діяльності
  (КНТУ, 2012) Явдак, М. Ю.; Yavdak, М.
  Метою дослідження у роботі є вивчення і узагальнення теоретичних підходів до визначення економічної природи, сутності, джерел виникнення та факторів формування прибутку, а також розробка практичних рекомендацій щодо використання прибутку в системі показників оцінки соціально-економічної ефективності діяльності підприємства. The aim of this paper is studying and generalisation of theoretical approaches to definition of the economic nature, essence, sources of occurrence and factors of formation of profit, and also working out of practical recommendations about use have arrived in system of indicators of an estimation of social and economic efficiency of activity of the enterprise.
 • Item
  Бюджетне регулювання економіки: дослідження сутності
  (КНТУ, 2012) Сидор, І. П.; Sydor, І.
  Розглянуто дискусійні питання сутності поняття «бюджетне регулювання» та «бюджетне регулювання економіки». Визначено і обґрунтовано власну позицію щодо змісту цих понять, а також досліджено їх роль у процесі державного регулювання економіки. The debatable questions of essence concept «budgetary adjusting» and «budgetary adjusting of economy are considered». Certainly and grounded own position in relation to maintenance of these concepts, and also investigational their role in the process of government control of economy.