Підвищення ефективності технології відновлення і зміцнення корпусів шестеренних насосів гідросистем автомобілів спеціального призначення на ТОВ завод «Дзеркальник» м. Кропивницький

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-23

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Наведено результати досліджень, щодо підвищення ефективності технології відновлення і зміцнення корпусів шестеренних насосів гідросистем автомобілів спеціального призначення. Одним з технічних засобів підвищення продуктивності автомобілів спеціального призначення є застосування гідравлічного приводу, джерелом енергії якого є шестеренний насос. Основні деталі шестеренного насоса такі, як корпус, кришка втулки – виготовляють з алюмінієвих сплавів. В процесі експлуатації в умовах підвищеної запиленості зазначені деталі потерпають від інтенсивного зношування. Тому підвищення ефективності технології відновлення і зміцнення корпусів шестеренних насосів гідросистем автомобілів спеціального призначення безумовно є актуальною. Наведена загальна характеристика та особливості конструкції шестеренного насосу, аналіз технічного стану зношених деталей шестеренних насосів типу НШ та аналіз сучасних способів відновлення корпусів насосів типу НШ. Наведено аналіз існуючих конструкцій корпусів шестеренних гідронасосів і методів їх зміцнення. Аналіз існуючих конструкцій корпусів шестеренних насосів. Конструктивні і технологічні заходи по підвищенню міцності корпусів шестеренних насосів. Здійснено експериментально-теоретичні дослідження деформації корпусів шестеренних насосів. Наведено аналіз результатів експериментального дослідження деформаційного стану корпуса шестеренного насоса та теоретичні дослідження деформаційного стану корпуса шестеренного насоса. Запропоновано пропозиції щодо подальшого зміцнення корпусів шестеренних насосів. Наведені технологічні та конструктивні пропозиції щодо подальшого зміцнення корпусів шестеренних насосів. Наведені також дослідження конструкцій корпуса шестеренного насоса на рівні ідей. The results of research on increasing the efficiency of the technology of restoration and strengthening of gear pump housings of hydraulic systems of special-purpose vehicles are presented. One of the technical means of increasing the performance of special-purpose vehicles is the use of a hydraulic drive, the energy source of which is a gear pump. The main parts of the gear pump, such as the housing and the sleeve cover, are made of aluminum alloys. In the process of operation in conditions of increased dustiness, these parts suffer from intensive wear and tear. Therefore, increasing the efficiency of the technology of restoration and strengthening of gear pump housings of hydraulic systems of special-purpose vehicles is definitely relevant. The general characteristics and design features of the gear pump, the analysis of the technical condition of the worn parts of gear pumps of the НШ type and the analysis of modern methods of restoring the casings of the НШ type pumps are given. An analysis of the existing structures of gear hydraulic pump housings and methods of their strengthening is given. Analysis of existing structures of gear pump housings. Constructive and technological measures to increase the strength of gear pump housings. Experimental and theoretical studies of the deformation of gear pump housings were carried out. The analysis of the results of the experimental study of the deformation state of the gear pump housing and the theoretical study of the deformation state of the gear pump housing are presented. Proposals for further strengthening of gear pump housings are offered. Technological and constructive proposals for further strengthening of gear pump housings are given. Studies of gear pump housing designs at the level of ideas are also given.

Description

Keywords

відновлення, зміцнення, корпус шестеренного насосу, restoration, strengthening, gear pump housing

Citation

Береславський, М. О. Підвищення ефективності технології відновлення і зміцнення корпусів шестеренних насосів гідросистем автомобілів спеціального призначення на ТОВ завод «Дзеркальник» м. Кропивницький : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 274 «Автомобільний транспорт» / наук. кер. Ю. В. Кулєшков ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 49 с.