Розробка антикризової стратегії діяльності підприємства в умовах невизначеності

dc.contributor.authorКолєснік, Іван Васильович
dc.contributor.authorKolesnik, Ivan
dc.date.accessioned2024-04-02T09:07:47Z
dc.date.available2024-04-02T09:07:47Z
dc.date.issued2024-01-03
dc.description.abstractМета кваліфікаційної роботи полягає у вивченні вивчення теоретичних засад антикризової стратегії діяльності підприємства; здійснення аналізу економічної практики та стану результативності стратегічного керування с/г підприємством в умовах перманентної кризи товариства «Зоря»; надання пропозицій щодо розробки антикризової стратегії діяльності ТОВ «Зоря» в умовах невизначеності. Мета роботи зумовила постановку наступних завдань: - з’ясувати сутність антикризової діяльності сільськогосподарських підприємств; - окреслити концептуальні засади антикризової стратегії управління підприємством; - дослідити антикризову економічну політику держави та стійкість сільськогосподарських підприємств; - здійснити аналітичну роботу та оцінити наслідки антикризового стратегічного управління товариства «Зоря» ; - запропонувати напрями поліпшення підходів до антикризового стратегування у товаристві «Зоря»; - сформувати стратегію антикризового потенціалу підприємства ТОВ «Зоря». Об’єктом дослідження виступає процес розробки антикризової стратегії діяльності підприємства в умовах невизначеності. Предметом дослідження є набір теоретичних і прикладних питань антикризової стратегії діяльності підприємства. Перший розділ роботи присвячений теоретичним засадам антикризової стратегії діяльності підприємства. У другому розділі здійснена діагностика фінансово-господарського стану та оцінювання результатів антикризового стратегічного управління підприємством в умовах невизначеності. Третій розділ висвітлює пропозиції щодо розробки антикризової стратегії діяльності ТОВ «Зоря» в умовах невизначеності. За результатами дослідження сформульовані пропозиції щодо конструювання агрологістичної антикризової стратегії підприємства; стратегії формування антикризового потенціалу підприємства; стратегічних орієнтирів розвитку аграрної сфери України в контексті антикризової політики. Одержані результати можуть бути використані в практичній діяльності сільськогосподарських підприємств. The purpose of the qualification work is to study the theoretical foundations of the anti-crisis strategy of the enterprise; to analyse the economic practice and the state of effectiveness of the strategic management of the agricultural enterprise in the conditions of the permanent crisis of the company "Zorya"; to provide proposals for the development of an anti-crisis strategy for the activities of LLC "Zorya" in conditions of uncertainty. The purpose of the work led to the following tasks: -to clarify the essence of anti-crisis activities of agricultural enterprises; -to outline the conceptual foundations of the anti-crisis strategy of enterprise management; -to study the anti-crisis economic policy of the state and the sustainability of agricultural enterprises; -to carry out analytical work and evaluate the consequences of anti-crisis strategic management of the company "Zorya"; -to propose directions for improving approaches to anti-crisis strategising in the company "Zorya"; -to formulate a strategy of anti-crisis potential of the enterprise "Zorya". The object of the study is the process of developing an anti-crisis strategy for the enterprise under conditions of uncertainty. The subject of the study is a set of theoretical and applied issues of the anticrisis strategy of enterprise activity. The first section is devoted to the theoretical foundations of the anti-crisis strategy of enterprise. In the second section the article carries out diagnostics of the financial and economic status and assessment of results of anti-crisis strategic management of an enterprise under conditions of uncertainty. The third section highlights proposals for the development of an anti-crisis strategy for the activities of "Zorya" LLC under conditions of uncertainty. Based on the results of the study, the article formulates proposals for the construction of an agro-logistic anti-crisis strategy of the enterprise; strategy for the formation of the enterprise's anti-crisis potential; strategic guidelines for the development of the agrarian sector of Ukraine in the context of anti-crisis policy. The obtained results can be used in the practical activities of agricultural enterprises.
dc.identifier.citationКолєснік, І. В. Розробка антикризової стратегії діяльності підприємства в умовах невизначеності : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 051 «Економіка» / наук. кер. О. О. Смірнов ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2024. – 141 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/13897
dc.language.isouk
dc.publisherЦНТУ
dc.subjectантикризова стратегія
dc.subjectпідприємство
dc.subjectневизначеність
dc.subjectanti-crisis strategy
dc.subjectenterprise
dc.subjectuncertainty
dc.titleРозробка антикризової стратегії діяльності підприємства в умовах невизначеності
dc.title.alternativeDevelopment of an anti-crisis strategy for an enterprise under conditions of uncertainty
dc.typeOther

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Колєснік І. В..pdf
Size:
20.89 MB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: