Конкурентні переваги підприємства як основа його стратегічного розвитку (на прикладі ПП «Кабекслайн» м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-12-25

Authors

Фесенко, Едуард Олександрович
Fesenko, Eduard

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У першому розділі роботи розглянуто стратегічні аспекти формування й утримання конкурентних переваг підприємства, їх сутність, особливості ідентифікації, підходи до класифікації; на основі аналізу різноманітних підходів до розуміння поняття «конкурентні переваги підприємства» (КПП), базуючись на ціннісно-компетентнісному підході, запропоновано визначення даної категорії, яке повинно лягти в основу створення ефективної системи управління конкурентними перевагами будівельного підприємства; удосконалено підхід до класифікації КПП, який передбачає їхній поділ на зовнішні та внутрішні, в результаті чого розширено їх різновиди, виокремлено індикатори конкурентної слабкості підприємства, що дозволяє сформувати підґрунтя для розробки стратегій його подальшого розвитку у вигляді сформульованих чинників розвитку КПП. У другому розділі подано загальну характеристику ПП «Кабекслайн»; проведено поглиблений аналіз сучасного стану будівельної галузі України, а також регіонального ринку будівельних послуг та конкурентної позиції, яку займає на ньому дане підприємство, аналіз його внутрішнього середовища; складено баланс факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ за методикою SWOT-аналізу. В третьому розділі обґрунтовано чинники формування, розвитку та укріплення конкурентних переваг диверсифікованого будівельного підприємства; на основі аналізу існуючих конкурентних переваг ПП «Кабекслайн» запропоновано стратегії його подальшого розвитку; в рамках реалізації стратегії концентрованого зростання отримала економічне обґрунтування пропозиція щодо облаштування в процесі зведення житлового будинку міжквартирних укриттів-вестибюлів, що надає підприємству вагому конкурентну перевагу у вигляді пропозиції спеціалізованої послуги відповідно до нових законів і будівельних норм. In the first chapter of the work, the strategic aspects of the formation and maintenance of competitive advantages of the enterprise, their essence, peculiarities of identification, approaches to classification are considered; based on the analysis of various approaches to understanding the concept of "competitive advantages of the enterprise" (CAE), based on the value-competency approach, a definition of this category is proposed, which should form the basis of the creation of an effective system for managing the competitive advantages of a construction enterprise; the approach to the classification of CAE has been improved, which involves their division into external and internal, as a result of which their varieties have been expanded, indicators of the company's competitive weakness have been singled out, which allows to form the basis for the development of strategies for its further development in the form of formulated factors of the development of CAE. In the second section, the general characteristics of the "Kabeksline" PE are given; an in-depth analysis of the current state of the construction industry of Ukraine, as well as the regional market of construction services and the competitive position of this enterprise in it, analysis of its internal environment was carried out; a balance of factors of the external and internal environments was drawn up using the SWOT analysis method. In the third section substantiates the factors of formation, development and strengthening of competitive advantages of a diversified construction enterprise; strategies for its further development are proposed based on the analysis of the existing competitive advantages of "Kabeksline" PE; as part of the implementation of the strategy of concentrated growth, the proposal regarding the arrangement of inter-apartment shelters-lobbies during the construction of a residential building, which gives the company a significant competitive advantage in the form of a specialized service offering in accordance with new laws and building regulations, received an economic justification.

Description

Keywords

конкурентні переваги підприємства, формування й утримання конкурентних переваг, стратегічний аналіз, будівельна галузь, будівельне підприємство, SWOT-аналіз, стратегічна область бізнесу, стратегія розвитку, competitive advantages of the enterprise, formation and maintenance of competitive advantages, strategic analysis, construction industry, construction enterprise, SWOT analysis, strategic area of business, development strategy

Citation

Фесенко, Е. О. Конкурентні переваги підприємства як основа його стратегічного розвитку (на прикладі ПП «Кабекслайн» м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / наук. кер. І. В. Журило ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 144 с.