Конкурентні переваги підприємства як основа його стратегічного розвитку (на прикладі ПП «Кабекслайн» м. Кропивницький)

dc.contributor.authorФесенко, Едуард Олександрович
dc.contributor.authorFesenko, Eduard
dc.date.accessioned2024-07-01T10:36:29Z
dc.date.available2024-07-01T10:36:29Z
dc.date.issued2023-12-25
dc.description.abstractУ першому розділі роботи розглянуто стратегічні аспекти формування й утримання конкурентних переваг підприємства, їх сутність, особливості ідентифікації, підходи до класифікації; на основі аналізу різноманітних підходів до розуміння поняття «конкурентні переваги підприємства» (КПП), базуючись на ціннісно-компетентнісному підході, запропоновано визначення даної категорії, яке повинно лягти в основу створення ефективної системи управління конкурентними перевагами будівельного підприємства; удосконалено підхід до класифікації КПП, який передбачає їхній поділ на зовнішні та внутрішні, в результаті чого розширено їх різновиди, виокремлено індикатори конкурентної слабкості підприємства, що дозволяє сформувати підґрунтя для розробки стратегій його подальшого розвитку у вигляді сформульованих чинників розвитку КПП. У другому розділі подано загальну характеристику ПП «Кабекслайн»; проведено поглиблений аналіз сучасного стану будівельної галузі України, а також регіонального ринку будівельних послуг та конкурентної позиції, яку займає на ньому дане підприємство, аналіз його внутрішнього середовища; складено баланс факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ за методикою SWOT-аналізу. В третьому розділі обґрунтовано чинники формування, розвитку та укріплення конкурентних переваг диверсифікованого будівельного підприємства; на основі аналізу існуючих конкурентних переваг ПП «Кабекслайн» запропоновано стратегії його подальшого розвитку; в рамках реалізації стратегії концентрованого зростання отримала економічне обґрунтування пропозиція щодо облаштування в процесі зведення житлового будинку міжквартирних укриттів-вестибюлів, що надає підприємству вагому конкурентну перевагу у вигляді пропозиції спеціалізованої послуги відповідно до нових законів і будівельних норм. In the first chapter of the work, the strategic aspects of the formation and maintenance of competitive advantages of the enterprise, their essence, peculiarities of identification, approaches to classification are considered; based on the analysis of various approaches to understanding the concept of "competitive advantages of the enterprise" (CAE), based on the value-competency approach, a definition of this category is proposed, which should form the basis of the creation of an effective system for managing the competitive advantages of a construction enterprise; the approach to the classification of CAE has been improved, which involves their division into external and internal, as a result of which their varieties have been expanded, indicators of the company's competitive weakness have been singled out, which allows to form the basis for the development of strategies for its further development in the form of formulated factors of the development of CAE. In the second section, the general characteristics of the "Kabeksline" PE are given; an in-depth analysis of the current state of the construction industry of Ukraine, as well as the regional market of construction services and the competitive position of this enterprise in it, analysis of its internal environment was carried out; a balance of factors of the external and internal environments was drawn up using the SWOT analysis method. In the third section substantiates the factors of formation, development and strengthening of competitive advantages of a diversified construction enterprise; strategies for its further development are proposed based on the analysis of the existing competitive advantages of "Kabeksline" PE; as part of the implementation of the strategy of concentrated growth, the proposal regarding the arrangement of inter-apartment shelters-lobbies during the construction of a residential building, which gives the company a significant competitive advantage in the form of a specialized service offering in accordance with new laws and building regulations, received an economic justification.
dc.identifier.citationФесенко, Е. О. Конкурентні переваги підприємства як основа його стратегічного розвитку (на прикладі ПП «Кабекслайн» м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / наук. кер. І. В. Журило ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 144 с.
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/14157
dc.language.isouk
dc.publisherЦНТУ
dc.subjectконкурентні переваги підприємства
dc.subjectформування й утримання конкурентних переваг
dc.subjectстратегічний аналіз
dc.subjectбудівельна галузь
dc.subjectбудівельне підприємство
dc.subjectSWOT-аналіз
dc.subjectстратегічна область бізнесу
dc.subjectстратегія розвитку
dc.subjectcompetitive advantages of the enterprise
dc.subjectformation and maintenance of competitive advantages
dc.subjectstrategic analysis
dc.subjectconstruction industry
dc.subjectconstruction enterprise
dc.subjectSWOT analysis
dc.subjectstrategic area of business
dc.subjectdevelopment strategy
dc.titleКонкурентні переваги підприємства як основа його стратегічного розвитку (на прикладі ПП «Кабекслайн» м. Кропивницький)
dc.title.alternativeCompetitive advantages of the enterprise as the basis of its strategic development
dc.typeOther

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Фесенко Е.О..pdf
Size:
2.05 MB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: