Економічні науки. Випуск 8. – 2005

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 64
 • Item
  Дослідження стійкості виробничого плану молочного комплексу
  (КНТУ, 2005) Ніколаєв, І. В.; Nikolaiev, I.; Николаев, И. В.
  У роботі розглядаються можливості практичного застосування методів дослідження стійкості автоматичних систем управління для визначення стійкості виробничого плану молочного комплексу. Запропонована методика оцінки запасу стійкості виробничого плану.
 • Item
  Використання логістичного підходу для підвищення рівня фінансово-кредитного забезпечення підприємств харчової промисловості регіону
  (КНТУ, 2005) Назаренко, С. А.
  В дослідженні проаналізовано особливості та можливості використання логістичного підходу до підвищення кредитного забезпечення підприємств харчової галузі регіону, визначено вимоги до збільшення оборотних активів підприємств за рахунок логістичного фактору. In research the features and opportunities of use logistiks of the approach to increase of credit maintenance of the enterprises of a food-processing industry of region are analysed, the requirements to increase of turnaround actives of the enterprises for the logistiks of the factor are determined.
 • Item
  Роль податкової та бюджетної політики у стимулюванні економічного розвитку регіону
  (КНТУ, 2005) Любченко, О. М.
  В статті аналізуються роль та місце місцевих бюджетів в бюджетній системі України; досліджуються проблеми наповнення доходної бази місцевих бюджетів на прикладі Кіровоградської області та шляхи забезпечення економічного розвитку регіон. In the article a role and place of local budgets in the budgetary system of Ukraine are analysed; the problems of filling of profitable base of local budgets on the example of the Cirovograds region and ways of providing of economic development are explored region.
 • Item
  Дослідження факторів формування податкового потенціалу регіону
  (КНТУ, 2005) Пасенко, В. М.
  У статті досліджено основні фактори формування податкового потенціалу регіону, запропоновано їх класифікацію та визначено основні характеристики; докладно проаналізовано фактори, що мають особливий вплив на сучасному етапі розвитку податкової системи. In clause the major factors of formation of tax potential of region are investigated, their classification is offered and the basic characteristics are determined; the factors are in detail analysed which have especial influence at the present stage of development of tax system.
 • Item
  Витрати олійно-жирових підприємств – класифікаційний аспект
  (КНТУ, 2005) Черновол, О. М.
  Розглянуто різні існуючі класифікації витрат. Запропоновано раціональну класифікацію витрат на виробництво для олійно-жирових підприємств з врахуванням всіх особливостей цієї галузі. Different classifications of costs which are exist now are considered in the article. The rational classification of product costs for oil-food industry with taking into account all peculiarities of this branch is proposed in the article.
 • Item
  Напрями забезпечення конкурентоспро-можності робочої сили в контексті Стратегії економічного та соціального розвитку Кіровоградської області
  (КНТУ, 2005) Глевацька, Н. М.
  Стаття присвячена проблемі забезпечення конкурентоспроможності робочої сили в контексті Стратегії соціально-економічного розвитку Кіровоградської області. Запропоновані напрями забезпечення зростання конкурентного рівня робочої сили регіону. Summary: the article is devoted to the problem of providing of competitiveness of labour force in the context of Strategy of socio-economic development of the Kirovogradskoy region. Directions of providing of growth of competition level of labour force of region are offered.
 • Item
  Оцінка конкурентоспроможності організацій оптової торгівлі
  (КНТУ, 2005) Шпак, Л. О.
  В статті розкрита оцінка конкурентоспроможності організації оптової торгівлі. Та відображені найвагоміші моменти сфери оптової торгівлі, такі як конкуренція і конкурентоспроможність оптових організацій та ключові фактори конкурентоспроможності оптових організацій. In clause the opened estimation of competitiveness of organization of wholesale trade. And displayed weighty moments of sphere of wholesale trade, such as a competition both competitiveness of wholesale organizations and key factors of competitiveness of wholesale organizations.
 • Item
  Some aspects of comparison of efficiency of the socio-economic market systems (on the example of Sweden and Germany)
  (КНТУ, 2005) Mytsenko, V. І.
  The comparison of socio-economic systems according to the economic effectiveness and their economic capability in the global environment were disclosed. The main issues of the development of a socially oriented economy on the example of Sweden and Germany were analysed. Restructuring process which is being determined by the globalisation laws is disclosed in the article. В статті розкриваються деякі аспекти порівняння ефективності соціально-економічних систем відносно економічній ефективності та їхній економічній спроможності в рамках законів глобалізації. Аналізуються основні питання розвитку соціально-орієнтованої економіки на прикладі Швеції та Німеччини. Також розглядаються питання процесу реструктуризації економічної системи, яка визначається глобалізацій ними процесами.
 • Item
  Розвиток інноваційних технологій у системах керування підприємствами
  (КНТУ, 2005) Демиденко, В. В.
  У статті досліджено теоретичні основи побудови системи організації фінансово-господарської діяльності підприємства на основі застосування процесної внутрішньофірмової інновації у керуванні. In clause the theoretical bases of construction of system of organization of financial-economic activity of the enterprise are investigated on the basis of application the internal firm’s innovations in management.
 • Item
  Механізм управління ризиками в системі банківської діяльності регіону
  (КНТУ, 2005) Ткаченко, Ю. О.
  В статі розглядаються етапи створення та використання багатоваріантної універсальної моделі для аналізу операцій банку і проведення систематичних розрахунків ступеня допустимості банківського ризику. In clause the stages of creation and use of multialternative universal model for the analysis of operations of bank and realization of regular accounts of a degree of an admissibility of bank risk are considered. Key words. Risk, regional commercial bank, capital of bank, actives and passives of bank, technique of an estimation of a risk level.
 • Item
  Інноваційна активність підприємств через призму інвестування в людський капітал
  (КНТУ, 2005) Масленко, О. С.
  У статті обгрунтований взаємозв'язок інноваційної активності підприємств та інвестування в людський капітал. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення інноваційного менеджменту на підприємствах. Intercommunication of innovational activity of enterprises with investments in human capital has researched in the article. Suggestions of improvement of innovations management at the enterprises.
 • Item
  Прогноз кон’юнктури ринку сої та продукції її переробки
  (КНТУ, 2005) Бєляєв, О. В.
  Стаття присвячена розробці прогнозу виробництва і використання сої для задоволення внутрішніх потреб, а також визначення перспективних параметрів структури посівних площ під соєю з урахуванням зон сприятливості її вирощування. The article is devoted to development of prognosis of production and use of soy for satisfaction of internal necessities, and also determination of perspective parameters of structure of sowing areas under soy taking into account the areas of favourableness of its growing.
 • Item
  Сільський зелений туризм як альтернатива безробіттю та трудовій міграції в сільській місцевості
  (КНТУ, 2005) Кошулько, О. П.
  В статті окреслюються проблеми, які виникли та поширюються в сільській місцевості Черкаської області, такі як: складна демографічна ситуація, бідність, безробіття, вимушена трудова міграція тощо. Зазначені кризові явища згубно впливають на усі без виключення аспекти життєдіяльності сільських населених пунктів регіону. Альтернативою сільському безробіттю та вимушеній трудовій міграції може стати розвиток сільського зеленого туризму в Україні, який поширений в країнах Європейського Союзу та є джерелом зайнятості і достатку сільського населення. The article touches upon the problems which have arisen and spread in a countryside of the Cherkassy area: a complicated demographic situation, poverty, the unemployment, the compelled labour migration, etc. The crisis phenomena mentioned above influence fatally the life conditions of rural population of the region. The alternative to rural unemployment and the compelled labour migration can be the development of rural green tourism in Ukraine which is also popular in the countries of the European Union. It is a source of employment and a high standard of living of agricultural population.
 • Item
  Поняття, сутність контролінгу та проблеми його впровадження на вітчизняних підприємствах
  (КНТУ, 2005) Затовська, О. О.
  Статтю присвячено вивченню організаційних проблем запровадження контролінгу на промислових підприємствах як ефективного засобу забезпечення їх стабільної прибуткової діяльності та проведено аналіз розуміння зарубіжними й вітчизняними вченими суті контролінгу. The author has been descried organization problems of the inculcation controlling in the industrial enterprises as the effective instrument of the provision their stabilized commercial activity. The article contains analysis of understanding by foreign and Ukrainian scientists of the essence of controlling.
 • Item
  Механізм удосконалення місцевого оподаткування з використанням методів мікроімітаційного моделювання
  (КНТУ, 2005) Іоненко, К. В.
  У статті досліджено теоретичні основи мікроімітаційного моделювання та запропоновано його використання у формуванні оптимальної податкової політики органами місцевого самоврядування. In clause is investigated theoretical bases of microimitating modeling and its use in formation of optimum tax policy by bodies of local self-management is offered.
 • Item
  Кадрові стратегії в сучасному управлінні банківським персоналом
  (КНТУ, 2005) Бевз, З. В.
  У статті висвітлюється сутність поняття "стратегія" в управлінні персоналом. Визначено наукові підходи до формування кадрових стратегій в банківських установах. Викладено рекомендації щодо розробки кадрових стратегій в банках. The essence of concept "strategy" in personnel management has elucidated in article. Recommendations for improvement of strategies of personal in banks are suggested.
 • Item
  Методи управління приватизаційним процесом
  (КНТУ, 2005) Давидов, І. Г.
  В данній статті були розглянуті методи управління приватизаційним процесом, який досі проходить в Україні. In the given article the methods of privatization process control, which until now passes in Ukraine were considered.
 • Item
  Особливості формування інвестиційної стратегії регіону з використанням лінійної регресії
  (КНТУ, 2005) Глєбов, Є. М.
  В статті розглядаються умови формування сприятливого інвестиційного клімату регіону та обґрунтовується доцільність використання математичного апарату лінійного регресійного аналізу для формування інвестиційної стратегії регіону. In clause the conditions of formation of a favorable investment climate of region are considered(examined), and the expediency of use of the mathematical device linear regressive of the analysis for formation of investment strategy of region is proved.
 • Item
  Маркетингова товарна політика як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємства
  (КНТУ, 2005) Шумейко, В. М.
  В статті показано вплив маркетингової товарної політики на конкурентоспроможність підприємства. На прикладі олійно-жирового комплексу України проаналізовано ринок олійної сировини, функціонування олійнодобувних та олійнопереробних підприємств. Визначено, що розвиток олійно-жирових підприємств здійснюється на основі маркетингової стратегії інтенсивного росту і не приділяється достатньо уваги товарній політиці, що знижує загальну конкурентоспроможності підприємств, як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринку. In article influence of marketing commodity politics on competitiveness of the enterprise is shown. On an example oil a complex of Ukraine the market oil, functioning oil-extracting and oil of the processing enterprises is analysed. It is determined, that development oil the enterprises is carried out on the basis of marketing strategy of intensive growth and not sufficient attention to commodity politics that reduces the common competitiveness of the enterprises as on internal, and external to the markets.
 • Item
  Структура та професійно-кваліфікаційний рівень безробітних села
  (КНТУ, 2005) Тарнавський, М. П.; Решитько, Т. В.
  Дана публікація присвячена розгляду проблем структури та професійно-кваліфікаційного складу безробітних у сільській місцевості, аналізу факторів, що впливають на них. The present publication is touching the problems of structure and professional qualifications of the character of the unemployed in the countryside, the analysis of the factors influencing them.