Дослідження стратегій підприємства та удосконалення в умовах змін економічного середовища (на прикладі «Кіровоградський завод вагодозуючого обладнання», м. Кропивницький)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022-12-15

Authors

Лаврик, Олександр Сергійович
Lavrik, Oleksandr

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У першому розділі роботи викладено сутність стратегічного управління як методів ефективного управління в ринковій економіці, розкрито сутність та процедуру стратегічного управління, викладено процедуру стратегічного аналіз та викладено процес розробки стратегії. . В другому розділі подано загальну характеристику підприємства, проведено стратегічний аналіз підприємства, ( зовнішного середовища. галузі за методикою PESTEL).проміжного середовища (галузі) – обсягів ринку, платоспроможності покупців і їх груп, структурних тенденцій, прибутковості, аналіз гостроти конкурентної боротьби за методикою М. Портера, прогноз змін їх дії на майбутнє, вивчення конкурентів та проноз їх дій, визначення ключових факторів успіху в конкурентній боротьбі, аналіз загальної привабливості галузі і її перспектив по забезпеченню високого рівня прибутковості внутрішнього середовища, складено баланс факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ за методикою SWOT-аналізу. В третьому розділі досліджено спсоби подолання кризового становища підприємства, визначено стратегічні напрямки зміцнення його конкурентних позицій шляхом неспорідненої диверсифікації тавиходу на закордонні ринки, досліджено способи подолання кризового становища. The first chapter of the paper tells about the sense of strategic management as the methods of efficient management in market economy, defines the essence and procedure of strategic management, presents the procedure of the strategic analysis and the process of strategy development. The second chapter presents the general characteristics of the enterprise, gives the strategic analysis of the enterprise (external environment, according to PESTEL method), of industry – market volume, solvency of customers and their groups, structural tendencies, profitability, the analysis of the severity of the competition according to M. Porter’s methodology, projection of the changes of its influence on the future, studies of the competitors and the projection of their activities, determines the key success factors in competition, gives the analysis of the general industry appeal and its prospects to ensure the high level of profitability of inner environment, presents the balance between the factors of the external and inner environments according to SWOT-analysis methodology. The third chapter researches the ways of overcoming the crisis situation in the enterprise, determines the strategic directions for strengthening its competitive position through unrelated diversification and foreign markets entry.

Description

Keywords

галузь вагодозуючого обладнання, загальна та конкурентна стратегія підприємства, конкурентні сили галузі, SWOT-аналіз бетонозмішувач, дозатор, ваги, зерносушарки, матриця стратегічного вибору, диверсифікація, галузі, що виходять на закордонний ринок, weigh dosing industry, general and competitive enterprise strategies, industry competitive forces, SWOT-analysis, concrete mixer, dosing equipment, grain drier, strategic choice matrix, diversification, industries that enter a foreign market

Citation

Лаврик, О. С. Дослідження стратегій підприємства та удосконалення в умовах змін економічного середовища (на прикладі «Кіровоградський завод вагодозуючого обладнання», м. Кропивницький) : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» / наук. кер. І. В. Харченко ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 106 с.