Економічні науки. Випуск 19. – 2011

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 67
 • Item
  Про необхідність системного підходу до оцінки зайнятості у малому підприємництві регіону
  (КНТУ, 2011) Хачатурян, О. С.; Пальчевич, Г. Т.; Hachaturyan, О.; Palchevich, G.
  Визначено найбільш ефективні напрямки у функціонуванні регіональних органів влади із створення позитивного підприємницького середовища в окремих адміністративно-територіальних одиницях. Проаналізовано соціально планомірні заходи, спрямовані на підвищення ефективності зайнятості у сфері малого підприємництва. Наведено найбільш актуальні соціально-економічні проблеми сфери зайнятості та ринку праці регіону. Підкреслено необхідність у системному підході до формування методичних засад оцінки стану зайнятості у сфері малого підприємництва з використанням сучасних методів дослідження. The most effective directions are certain in functioning of regional organs of power on creation of positive enterprise environment in separate administrative-territorial units. Systematic measures, directed on the increase of level of employment in the field of small enterprise, are analyzed socially. The most socio-economic issues of the day of sphere of employment and labor-market region are resulted. A necessity is underlined for approach of the systems to forming of methodical principles of estimation of busy status in the field of small enterprise with the use of modern methods of researches.
 • Item
  Гендерні особливості використання трудового потенціалу регіону
  (КНТУ, 2011) Рубан, В. М.; Пустовіт, М. В.; Ruban, V.; Pustovit, М.
  Проведено дослідження соціально-демографічних та соціально-економічних аспектів гендерних проблем використання трудового потенціалу на рівні Кіровоградської області. Створено гендерний портрет трудового потенціалу Кіровоградської області та розроблено практичні рекомендацій щодо шляхів забезпечення гендерної рівності. The research of social-demographic and socio-economic aspects of gender problems was conducted at the level of the Kirovograd region. The gender portrait of the Kirovograd region was created and the recommendations in directions of the ways of providing of gender equality were offered.
 • Item
  Аналіз впливу економічної кризи на процеси електроспоживання на регіональних ринках
  (КНТУ, 2011) Серебренніков, Б. С.; Петрова, К. Г.; Serebrennikov, В.; Petrova, К.
  Проаналізовано влив економічної кризи на зростання нерівномірності попиту на електроенергію споживачів Кіровоградської області; виявлено особливості режимів електроспоживання основних сегментів регіонального енергоринку в порівнянні з іншими енергоринками України та об’єднаною енергосистемою в цілому; намічено важелі для стабілізації режиму електроспоживання в часі та його цілеспрямованого регулювання. Analyzed the impact of economic crisis on the growth of uneven demand for electricity consumers of Kirovograd region; revealed the features of regime of power of the main segments of the regional energy market in comparison to other energy markets of Ukraine and the whole united Power System; scheduled the levers to stabilize of regime of power consumption over time and its purposeful control.
 • Item
  Особливості використання безтарифної системи оплати праці на підприємствах
  (КНТУ, 2011) Дудатій, Л. М.; Магопець, О. А.; Dudatijj, L.; Magopets, О.
  В статті розглядаються особливості і різновиди безтарифної системи оплати праці, умови впровадження і розподілу заробітної плати між працівниками. Features and varieties of the without tariff system of payment of labour, terms of introduction and distribution of salary, are in-process examined between workers.
 • Item
  Генезис проблеми процесного підходу у торговельному менеджменті системи споживчої кооперації
  (КНТУ, 2011) Філіна, С. В.; Filina, S.
  У статті розглянуто особливості генезису проблеми процесного підходу у торгівельному менеджменті системи споживчої кооперації, досліджено процесний підхід відповідно до кожного періоду розвитку споживчої кооперації України. The article discusses the features of the genesis of the process approach the problem in the trade management system of consumer cooperatives studied process approach according to each period of Consumer Cooperatives in Ukraine.
 • Item
  Організація процесу формування стандартів торговельного обслуговування для підприємств роздрібної торгівлі системи споживчої кооперації
  (КНТУ, 2011) Панченко, В. А.; Panchenko, V.
  Обов’язковим правилом для співробітників об’єктів торгівлі по обслуговуванню споживачів у типових ситуаціях повинні стати стандарти обслуговування. Вони повинні відображати місію системи споживача кооперації та вигідно відрізняти обслуговування в магазинах названої системи. Автором розглянуті основні етапи організації процесу формування стандартів торговельного обслуговування для підприємств роздрібної торгівлі системи споживчої кооперації. Binding rules for employees of trade on customer service in typical situations have become standards of service. They should reflect the mission of consumer cooperatives and favorably distinguished service in the stores above system. The author describes the main stages of the process of trading standards service for retailers of consumer cooperation.
 • Item
  Вплив е-соmmerce на обсяги послуг поштового зв’язку
  (КНТУ, 2011) Богоявленська, Ю. В.; Мельник, А. С.; Bogoyavlenska, Y.; Melnik, А.
  Досліджено вплив обсягів електронної комерції на доходи від послуг поштового зв’язку. На основі виявлення кореляційно-регресивного зв’язку між обсягами підключень до мережі Інтернет, доходами від надання послуг Інтернет та доходами від поштового зв’язку побудовано модель і на її основі дано прогноз розвитку електронної комерції та обсягів доходів від надання послуг поштового зв’язку на 2010–2011 роки з врахуванням факторів збурення. The impact of e-commerce volumes on postal servises incomes are researched. On the bases of founding the correlation-regression relation between the amount of Internet-connections, Internet and postal servises incomes the model is developed, and the prognosis of e-commerce development from postal servises sales is made for the period 2010–2011, taking into account factors of influence.
 • Item
  Кореляційно-регресійний аналіз цін продукції сільського господарства на товарних біржах
  (КНТУ, 2011) Чубань, В. С.; Chuban, V.
  В статті набуло подальшого розвитку вивчення взаємозв'язку показників цін реалізації продукції сільського господарства методами кореляційно-регресійного аналізу, що дало змогу розкрити механізм формування цінової динаміки аграрного ринку залежно від факторів суми укладених угод на товарних біржах, кількості агропромислових бірж та валового збору сільськогосподарських культур. The study of the correlation of agricultural products realization price rates using the methods of correlation-regression analysis has received further development in the present article. It gives the opportunity to show the mechanism of agrarian market price dynamics formation depending on such factors as the amount of the effected transactions on commodity exchanges, the number of the (agricultural) commodity exchanges and the croppage.
 • Item
  Підходи до визначення поняття «технологія управління» діяльністю підприємства
  (КНТУ, 2011) Пальчук, О. В.; Гуцалюк, О. М.; Palchuk, О.; Gutsalyuk, О.
  Узагальнено підходи до визначення поняття «технологія управління» та проведено їх аналіз. Доведено, що найбільш коректним є підхід, що визначає технологію управління через поняття управлінських процедур та операцій. Виділено ключові ознаки технології управління, з урахуванням яких уточнено визначення її сутності. Approaches to definition of technology of management are generalized and their analysis is carried out. It is proved that the most correct is the approach which defines technology managements through concepts of administrative procedures and operations. Key signs of technology of management with which account definition of its essence is specified are designated.
 • Item
  Особливості впровадження системи управління якістю молочної продукції
  (КНТУ, 2011) Тягун, О. С.; Tyagun, О.
  Розглядається питання необхідності впровадження системи управління якістю, та пропонується методика проектування системи управління якістю. The question of necessity of introduction of control system by quality is examined, and a design technique control system by quality is offered.
 • Item
  Ефективність виробництва свинини в Степовій зоні України
  (КНТУ, 2011) Василенко, Ю. О.; Касюкіна, Ю. П.; Vasilenko, Y.; Kasyukina, Y.
  В статті проаналізовано ефективність виробництва свинини в Степовій зоні, проведено аналіз витрат на виробництво та визначено фактори, що найбільшою мірою впливають на зростання собівартості продукції та зниження конкурентоспроможності виробництва свинини. The article analyzes the efficiency of pork production in the steppe zone, the analysis of production costs and the identified factors, The greatest impact on the growth of production costs and reduced competitiveness of domestic production of pork.
 • Item
  Матеріально-технічна підсистема як складова системи показників діагностики управління якістю торговельного обслуговування в системі споживчої кооперації
  (КНТУ, 2011) Панченко, В. А.; Panchenko, V.
  Грунтовне вивчення, аналіз і використання всіх резервів підвищення якості торговельного обслуговування в системі споживчої кооперації можливо шляхом формування і застосування комплексної системи діагностики, яка буде включати матеріально-технічні, соціально-психологічні та інформаційні напрями оцінки. Автором встановлено структуру оцінки показників матеріально-технічної підсистеми діагностики управління якістю торговельного обслуговування споживачів. Thorough research, analysis and use of all reserves to improve the quality of commercial services in the consumer cooperatives and possibly by use of an integrated diagnostic system that would include logistical, social and psychological assessment and information areas. The author determined the structure of evaluation of logistics management subsystem diagnostic quality trade service users.
 • Item
  Інформаційне забезпечення управління якістю у торгівлі системи споживчої кооперації: сучасний стан і характеристика
  (Рибалко-Рак, Л. А. Інформаційне забезпечення управління якістю у торгівлі системи споживчої кооперації: сучасний стан і характеристика / Л. А. Рибалко-Рак // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2011. - Вип. 19. - С. 323-331., 2011) Рибалко-Рак, Л. А.; Rybalko-Rak, L.
  Для ефективної організації управлінської діяльності у торгівлі споживчої кооперації ключову роль відіграє інформаційне забезпечення, що здійснюється відповідно до номенклатури справ. Автором проаналізовано структуру номенклатури справ та охарактеризовано інформаційне навантаження кожного її розділу, що наявні в споживчому товаристві, райспоживспілці, облспоживспілці. For efficient management of trade in consumer cooperation is key information provision, which is conducted according to the nomenclature of cases. The author analyzes the structure and nomenclature of the cases described the information load of each part that available in the consumer society, rayspozhyvspiltsi, oblspozhyvspiltsi.
 • Item
  Особливості розвитку технопарків в Україні
  (КНТУ, 2011) Немченко, А. Б.; Немченко, Т. Б.; Nemchenko, А.; Nemchenko, Т.
  У статті узагальнено сутність та функції технопарків як одної з основних форм регіональних інноваційних інфраструктурних утворень, виявлено особливості їх розвитку в Україні та сформульовані завдання щодо підтримки їх розвитку в сучасних умовах господарювання. The article generalizes the essence and the functions of technology parks as one of the basic forms of regional innovation infrastructure formation, determines the peculiarities of their development in Ukraine, formulates the tasks directed to support their development in modern economic conditions.
 • Item
  Напрями підвищення ефективності виробництва ріпаку
  (КНТУ, 2011) Витоптова, В. А.; Бондаренко, Н. А.; Vytoptova, V.; Bondarenko, N.
  Для об'єктивного обгрунтування напрямів підвищення ефективності виробництва ріпаку необхідно проводити детальний аналіз виробничих чинників, що дозволяє виявити невикористані внутрішньогосподарські резерви і є необхідною умовою формування конкурентоздатної продукції. To objectively ground the trends of increasing the production efficiency of rape, it is necessary to make a detailed analysis of the production factors which makes it possible to identify the economic reserves not used before and which is the necessary condition of forming competitive produce.
 • Item
  Привабливість галузі свинарства в Україні для інвестиційних ресурсів
  (КНТУ, 2011) Гончар, Т. І.; Тегляй, О. М.; Gonchar, Т.; Teglyay, О.
  В статті проаналізовано інвестиційну привабливість виробництва продукції свиней, визначено ряд факторів які необхідно найбільше інвестувати з метою виробництва конкурентоспроможної свинини. The article analyzes the investment attractiveness of the production of pigs, identified several factors that need to invest most of competitive pork.
 • Item
  Вітчизняна кооперативна періодика як ефективний комунікаційний канал у зв'язках кооперативних організацій з їх маркетинговим мікросередовищем (кінець XIX - початок XX ст.)
  (КНТУ, 2011) Панченко, О. П.; Panchenko, О.
  У статті визначено маркетингове мікросередовище, характерне для кооперативної організації кінця XIX - початку XX ст. Відображено модель передачі інформації від кооперативної організації її маркетинговому мікросередовищу через періодичне виданням початку XX ст. Підкреслено значення кооперативної періодики для активізації кооперативного руху. A marketing mikrosreda, characteristic for co-operative organization of end XIX, - beginnings of XX v. is certain in the article The model of information transfer is reflected from co-operative organization its marketing mikrosred»through the magazine of beginning of XX v. The value of co-operative periodical; is underline for activation of co-operative motion.
 • Item
  Аналіз та оцінка тенденцій інноваційного розвитку України
  (КНТУ, 2011) Холявко, Н. І.; Kholyavkо, N.
  Автором проаналізовано сучасні тенденції інноваційного розвитку України. У статті розглянуто динаміку основних показників інноваційної та науково-технічної діяльності. The author analyses the modern tendencies of innovation development of Ukraine. The dynamics of the basic parameters of innovation and scientific and technical activities are considered in the article.
 • Item
  Аутстаффінг як один з засобів спрощення кадрового діловиробництва
  (КНТУ, 2011) Писарчук, О. В.; Марачевська, А. В.; Pisarchuk, О.; Marachevcka, А.
  В статті викладена сутність поняття аутстаффінгу, розглянуто і проаналізовано його переваги та недоліки, а також запропоновані напрямки вдосконалення представленої моделі взаємодії між суб’єктами діяльності в Україні. The paper presents the essence of outstaffing, reviewed and analyzed its advantages and disadvantages, and suggested ways to improve it in Ukraine.
 • Item
  Визнання та оцінка безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку та податкового кодексу України
  (КНТУ, 2011) Шип, В. Ю.; Shyp, V.
  У статті досліджено питання обліку безнадійної дебіторської заборгованості у бухгалтерському обліку та відповідно до податкового законодавства. Актуальність обраної теми зумовлені необхідністю врахування чинного податкового законодавства при прийняті управлінських рішень, а також його узгодження з національними стандартами бухгалтерського обліку. The article examines approach of reflecting and estimating of uncollectible accounts receivable in accounting and for taxation. The importance of the theme is caused by the necessity to consider the current tax legislation in the decision-making process, as well as its coordination with national accounting standards.