Економічні науки. Випуск 18. Частина 2. – 2010

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 46
 • Item
  Управлінський контроль за процесом приватизації та методи його удосконалення
  (КНТУ, 2010) Давидов, Г. М.; Давидов, І. Г.; Davydov, I.
  Процес приватизації – надзвичайно складний і багатогранний і тому вимагає відповідної кількості управлінських рішень. Кожне з них повинне, з одного боку, відповідати конкретній ситуації, з другого – містити в собі дії адекватні основній концепції задуму. Весь процес управлінського контролю за процесом приватизації доцільно, з нашої точки зору, розбити на кілька етапів, відповідних самому процесу приватизації. При цьому слід мати на увазі, що контроль потрібен не сам по собі, а для досягнення найвищого ефекту приватизації. The article deals with aspects of managerial control over the privatization process, the methods of its improvement.
 • Item
  Оплата праці в контексті мотивації працюючого населення до ефективної зайнятості
  (КНТУ, 2010) Винник, О. В.; Vinnik, O.
  Розглянуто динаміка (2002 – 2009рр.) середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності та територіям у взаємозв’язку з соціально-економічними показниками в Україні. Зроблені висновки стосовно відповідності заробітної плати соціальним стандартам і гарантіям, її диференціація. Обґрунтовані пропозиції щодо підвищення мотивуючої ролі заробітної плати як основного стимулу до продуктивної праці. The dynamics (2002 - 2009) of average monthly wage by the territories and economic activities according to the socio-economic indicators of Ukraine has been considered. The correspondence of wage to standards and social guarantees has been concluded as well as its differentiation. The proposals for improving the motivational role of wages as the main stimulus to productive work has been founded.
 • Item
  Забезпечення інформаційної прозорості діяльності публічних акціонерних товариств як суб’єктів публічних (суспільних) інтересів
  (КНТУ, 2010) Шалімова, Н. С.; Shalimova, N.
  В статті досліджуються такі складові системи забезпечення інформаційної прозорості діяльності публічних акціонерних товариств як оприлюднення річної фінансової звітності та проведення обов’язкової аудиторської перевірки. Охарактеризовані такі недоліки вітчизняної системи розкриття інформації як оприлюднення фінансової звітності в обсязі, що не відповідає вимогам нормативних документів, неоприлюднення текстів аудиторських висновків, неузгодженість між обсягом оприлюдненої фінансової звітності та задачами, які висуваються перед аудиторами, невідповідність обов’язків управлінського персоналу та аудиторів. The components of guarantying information transparency of joint stock company’s activity system that is publication of annual financial statements and statutory audit have been investigated in the article. Such shortcomings of Ukrainian system of information disclosure that is publication of annual financial statements in scope which is not satisfy the requirements of laws and regular acts, non-publication of audit conclusions, unconformity between the scope of published financial statements and auditors` obligation, discrepancy between obligations of managerial staff and auditors.
 • Item
  Проблеми управління соціальними витратами підприємства
  (КНТУ, 2010) Юрченко, О. В.; Yurchenko, O.
  Розглянуто проблеми сутності та складу соціальних витрат, їх місце у відтворенні вартості робочої сили та недосконалість інформаційного забезпечення управління соціальними витратами в звітності. The problems of essence and composition of social charges are considered, their place in the recreation of cost of labour and imperfection of the informative providing of management social charges in accounting are considered.
 • Item
  Антикризове управління підприємств транспорту в умовах турбулентності
  (КНТУ, 2010) Чернявська, Т. А.; Chernyavskaya, T.
  Турбулентність визначається як непередбачувані та швидкі зміни у зовнішньому середовищі, які впливають на діяльність підприємства. На основі детального аналізу впливу фінансової кризи, зокрема на стан підприємств транспортно-дорожнього комплексу, коливання показників діяльності галузі обгрунтувано необхідність антикризового управління в умовах турбулентності з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду. Антикризове управління можна визначити як управління, в якому поставлено певним чином передбачення кризи у діяльності підприємства, аналіз її симптомів, розроблення заходів для зниження негативних наслідків кризи і використання її чинників для наступного розвитку. Turbulence characterized as unpredictable and rapid changes in environment, influencing the enterprise. It based on detailed analysis of the impact of financial crisis, particularly in state enterprises transport system, fluctuations in the industry were studied and the need for antirecessionary management in terms of turbulence subject to positive foreign experience. Antirecessionary management can be defined as management, which delivered some way predict the crisis in the enterprise, analysis of its symptoms, development of measures to reduce the negative impact of the crisis and its factors for subsequent development.
 • Item
  Особливості побудови обліку витрат на виробництво на підприємствах олійножирової промисловості
  (КНТУ, 2010) Черновол, О. М.; Chernovol, H.
  У статті розглянута раціональна побудова обліку витрат на виробництво для цілей управління на підприємствах олійножирової промисловості з врахуванням особливостей даної галузі. The rational formation of accounting of product costs at the enterprises of oilseed industry with to taking into account the peculiarities of given branch of industry.
 • Item
  Особливості залучення інвестиційних ресурсів в економіку України
  (КНТУ, 2010) Фрунза, С. А.; Frunza, S.
  Розглянуто сутність категорії «іноземні інвестиції», чинники, які впливають на мотивацію та напрями міжнародного інвестування, проаналізовано іноземні капіталовкладення в економіку України та надані пропозиції щодо формування оптимальної інвестиційної політики держави, яка б сприяла активізації іноземних інвестицій у вітчизняну економіку. It is considered a category «foreign investments», factors which influence motivation and a direction of the international investment, foreign capital investments in economy of Ukraine are analysed, some recommendations concerning formation of an optimum investment policy of the state which can affect activation of foreign investments into domestic economy are made.
 • Item
  Банківське кредитування аграрних підприємств
  (КНТУ, 2010) Подплєтній, В. В.; Podpletniy, V.
  Стаття присвячена дослідженню банківського кредитування аграрних підприємств. Узагальнено теоретичні засади та практику банківського короткострокового кредитування аграрних підприємств, визначено роль держави у кредитному забезпеченні сільськогосподарських підприємств. Досліджено зарубіжний досвід кредитування аграрних підприємств. Розроблено комплексні заходи щодо удосконалення банківського кредитування аграрних підприємств через удосконалення інфраструктури кредитування. The article is devoted research of the bank crediting of agrarian enterprises. Theoretical principles and practice of the bank short-term crediting of agrarian enterprises are grounded, the role of the state in the credit providing of agricultural enterprises is certain. Foreign experience of crediting of agrarian enterprises is investigational. Complex measures are developed on the improvement of the bank crediting of agrarian enterprises by means of improvement of infrastructure of crediting.
 • Item
  Особливості формування облікової політики бюджетних установ
  (КНТУ, 2010) Писарчук, О. В.; Ковальова, I. B.; Pisarchuk, O.; Kovalova, I.
  Розглянуто особливості облікової політики бюджетної установи, її основні складові елементи. Виділено аспекти, що сприяють належному відображенню та контролю за використанням бюджетних коштів. Охарактеризовано принципи формування облікової політики, виходячи зі специфіки функціонування бюджетних установ. The features of registration policy of budgetary establishment are exposed, it basic component elements. Aspects which are instrumental in the proper reflection and control after the use of budgetary facilities are selected. Principles of forming of registration policy are described, coming from the specific of functioning of budgetary establishments.
 • Item
  Теоретичні основи дослідження поняття «ділова активність»
  (КНТУ, 2010) Петренко, Л. М.; Petrenko, L.
  В статті розкриті підходи до визначення сутності ділової активності підприємства, розглянуто її трактування у широкому та вузькому розумінні. Охарактеризовано сутність ділової активності з точки зору фінансового аналізу та фінансового менеджменту. In clause the approaches to definition of essence of business activity of the enterprise are opened, its interpretation in wide and narrow understanding is considered. The essence of business activity is characterized from the point of view of the financial analysis and financial management.
 • Item
  Організаційний аспект аудиторської перевірки резервів капіталу торговельного підприємства
  (КНТУ, 2010) Орищенко, М. М.; Orischenko, M.
  У статті розглядаються пропозиції щодо удосконалення організаційних підходів під час проведення аудиторської перевірки резервів капіталу, які базуються на обґрунтуванні доцільності та необхідності її проведення, систематизації інформаційного забезпечення для її проведення. The article deals with proposals for improving organizational approaches during the audit of capital reserves, which are based on the substantiation of the expediency and necessity of the event, the systematization of information support for its holding.
 • Item
  Аграрні підприємства як специфічний об’єкт регулювання: історичний та закордонний аспекти
  (КНТУ, 2010) Олійник, А. А.; Oliynik, A.
  В статті розглянуто історичний та закордонний аспекти регулювання аграрних підприємств, проведено аналіз формування поглядів школи фізіократів та їх вплив на сучасність. Доведена специфічність аграрних підприємств, що в свою чергу зумовлює необхідність використання специфічного механізму його регулювання. In article is considered history and foreign aspects of the regulation agrarian enterprise, is organized analysis of the shaping glance fisiocrat's school and their influence upon contemporaneity. Proved specificity agrarian enterprise that in turn brings the specific mechanism of their regulation about need of the use.
 • Item
  Підходи до формування альтернативних стратегій розвитку фермерських господарств на прикладі Кіровоградської області
  (КНТУ, 2010) Олексієнко, А. О.; Oleksienko, A.
  Охарактеризовано фермерські господарства як одну з найбільш розповсюджених форм господарювання в агросфері. Надано характеристику розвитку фермерства в Кіровоградській області. Наведено визначення поняття стратегії як економічної категорії. Запропоновано альтернативний стратегічний напрямок розвитку фермерських господарств Кіровоградської області. In this article we characterize farm as one of the most common forms of management in the sphere of agriculture. Jive characteristic development of farm in Kirovograd region. Presented by the definition of strategy as economic categories. Offered alternative strategic direction in the development of farms in Kirovograd region.
 • Item
  Сутність управлінського обліку: процесно-функціональний та системний підходи
  (КНТУ, 2010) Ночовна, Ю. О.; Nochovna, U.
  У статті досліджено проблеми визнання та трактування сутності управлінського обліку, обґрунтовано його формування як самостійної сфери економічних знань, уточнено сутність управлінського обліку з точки зору процесно-функціонального та системного підходів. In article explored problems confessions and interpretations to essence of the management account, motivation of his(its) shaping as independent sphere of the economic knowledges, is elaborated essence of the management account with standpoint process-functional and system approach.
 • Item
  Класифікація запасів
  (КНТУ, 2010) Пугаченко, О. Б.; Pugachenko, O.
  У статті проаналізовано існуючі класифікації запасів шляхом їх критичного огляду з виділенням переваг та недоліків кожної з класифікаційних ознак. Представлено висновки і власне бачення проблеми класифікації запасів. In article existing classifications of stocks by their critical review with allocation of advantages and lacks of each of classification signs are analyses. Conclusions and own image of a problem of classification of stocks are presented.
 • Item
  Методика оцінки ефективності формування фінансових ресурсів підприємства та оптимізація їх структури
  (КНТУ, 2010) Руденко, М. І.; Rudenko, M.
  У статті розкрито основні методичні підходи до вирішення завдання оптимізації структури капіталу, висвітлено їх значення у фінансово-господарській діяльності підприємницьких структур. Досліджено механізм формування оптимальної структури джерел фінансування на підприємстві. Basic methodical approaches to the decision of a problem of optimization of structure of the capital and their value in financially economic activities of enterprise structures is reflected in the article. The mechanism of formation of optimum structure of sources of financing of the enterprise is probed.
 • Item
  Особливості організації внутрішнього аудиту в корпоративному секторі
  (КНТУ, 2010) Русіна, Н. В.; Rusina, N.
  У статті досліджено змістовність та роль внутрішнього аудиту в корпоративних підприємствах. З’ясовано особливості та принципи організації внутрішнього аудиту. Обґрунтовано доцільність впровадження внутрішнього аудиту в систему корпоративного управління. The article considers the essence and role of internal audit in corporate companies. The peculiarities and principles of organizing internal audit are found out. The expediency of introducing internal audit into the system of corporate management is grounded.
 • Item
  Розвиток бухгалтерського обліку в умовах інтеграції
  (КНТУ, 2010-03-02) Ткачова, Ю. О.; Tkachоvа, Y.
  У статті висвітлено поняття інтеграції, її вплив на бухгалтерський облік в Україні. Проаналізовано загальні наслідки цих процесів, можливий напрямок та передумови подальшого розвитку та удосконалення системи бухгалтерського обліку. This article reviews the concept of integration, the impact of accounting in Ukraine. The common effects of these processes and the possible direction of further development and improvement of accounting are analysed in this article.
 • Item
  Основні етапи проведення аудиту податків, зборів, обов’язкових платежів
  (КНТУ, 2010) Фоміна, Т. В.; Fomina, T.
  У статті представлено порядок проведення аудиту податків, зборів, обов’язкових платежів шляхом поділу його на етапи, та зазначенням на кожному з них необхідних аудиторських процедур. In article the order of carrying out of audit of taxes, gathering, obligatory payments by allocation in it of the basic stages and definition on each of them of necessary auditor procedures is presented.
 • Item
  Організаційно-методичні аспекти аудиту аптечних закладів
  (КНТУ, 2010) Назарова, Г. Б.; Nazarova, G.
  У статті узагальнено основні напрями аудиту аптечних закладів і визначено методику їх аудиту. Встановлено особливості організації роздрібної торгівлі лікарняними засобами та правового функціонування аптечних закладів, які суттєво впливають на організацію аудиту. Розроблено порядок і послідовність дій аудитора для одержання необхідних аудиторських доказів при перевірці аптечних закладів. In the article the main stages of audit of pharmaceutical shops have been generalized and methodic of audit has been proposed. The special features of medicine’s retail trade organization and legal functioning of pharmaceutical shops which have influence on the organization of audit have been determined. The order and sequence of audit procedures to achieve necessary audit evidence while fulfilling audit of pharmaceutical shops have been worked out.